• 0342 360 12 00

 

Matematik Eğitimi (İÖ)

Matematik eğitimi programı zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Anabilim dalının amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmektir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.

Anabilim dalının vizyonu kısaca eğitim alanında ulusal ve uluslararası arenada başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Misyonu ise eğitimin değişik alanlarında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmektir.

 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Matematik Eğitimine ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler aşağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

 

İLK 501 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri (3-0)3

Öğrenme teorilerine genel bakış, teorilere duyulan ihtiyaç, teorilerin ortaya çıkış süreçleri, teorilerin uygulamaya etkileri, matematik eğitiminde yaygın öğrenme teorilerinin tanıtımı (davranışçı, bilişsel, sosyo-kültürel, yapılandırmacı teoriler ve eklektik yaklaşımlar), temel prensipleri, öğrenmeye bakışları, ayırt edici özellikleri, öğrenci ve öğretmene biçilen roller, öğrenme sonuçlarının algılanışı ve değerlendirilmesi, öğrencide öngörülen gelişim ve değişiklikler.

 

İLK 502 Matematik Eğitimi Araştırmalarında Trentler (3-0)3

Matematik eğitimi araştırmaları nedir? Paradigmalar ve matematik eğitimi araştırmaları, matematik eğitimine yapılandırmacılığın (constructivism) getirdiği değişimler, matematik eğitiminde sosyo-kültürel çalışmalar, matematik eğitiminde naturalistik araştırma, matematik eğitiminde araştırma metodolojilerine genel ve özel bakışlar, öğretmen eğitimi ve araştırmaları, araştırma makalelerinin değerlendirilmesi.

 

İLK 503 Matematik Öğretimi ve Materyal Geliştirme (3-0)3

İlköğretim düzeyindeki öğrenci karakteristikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların etkisi, ilköğretim matematik programlarının incelenmesi, temel felsefesinin tartışılması, sınıf içi uygulama örnekleri, seçilen örneklerin pedagojik açıdan güçlü ve zayıf yönleri, öğrencilerle matematiksel iletişim, dil kullanımı, konulara göre uygun materyal ve etkinlik geliştirme, bu konuda iyi örnekler, konu alan bilgisinin öğretimde etkin kullanılması.

 

İLK 504 Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Ölçme ve değerlendirmenin doğası ve amaçları, değişik değerlendirme modellerinin incelenmesi, değerlendirmede yeni yaklaşımların incelenmesi, otantik ve alternatif değerlendirme yöntemleri, ilköğretim ve ortaöğretim matematik müfredatlarında ölçme ve değerlendirme, matematiksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanımı, öğretmen değerlendirilmesi.

 

İLK 505 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (3-0)3

İlköğretim matematik müfredatında yer alan sayılar, geometri, ölçme ve veri gibi temel öğrenme alanların kapsadığı konularla alakalı olarak öğrencilerin sıkça karsılaşmış oldukları kavram yanılgıları, bu yanılgılara sebep olan faktörlerin incelenmesi, kavram yanılgıları ve öğrenci zorluklarının aşılması için çözüm önerilerinin sunulması.

 

İLK 506 İleri Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (3-0)3

İleri matematik müfredatında yer alan konularla alakalı öğrencilerin sıkça karşılaşmış oldukları kavram yanılgıları, bu yanılgılara sebep olan faktörlerin incelenmesi, kavram yanılgıları ve öğrenci zorluklarının aşılması için çözüm önerilerinin sunulması.

 

İLK 507 Araştırma Metotları ve Veri Toplama Yöntemleri (3-0)3

Bilimsel araştırmada temel kavramlar (bilgi, doğru, yanlış, iddia, olgu), bilginin doğası ve kaynakları, bilimsel araştırma surecinin parçaları, literatür inceleme sureci, araştırmada odak ve araştırma sorusu, problem belirleme, evren ve örneklem, araştırma modelleri, veri toplama araçları (gözlem, mülakat, test, anket, dokuman), veri analiz yöntemleri, nicel ve nitel analiz yaklaşımları, bulguların değerlendirilmesi ve yazımı.

 

İLK 508 Eğitimde Veri Analizi ve İstatistiksel Teknikler (3-0)3

Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar, veri türleri, nicel ve nitel analizler için veri toplama, normal eğri ve normal dağılım, korelasyonlar, hipotez testlerine genel bakış, Excel ve SPSS yardımıyla parametrik ve parametrik olmayan verilerin analizi, Chi-kare, T-testi ve çeşitleri, tek yönlü varyans analizi.

 

İLK 509 Matematik Öğretmen Eğitiminde Trentler (3-0)3

Genel olarak öğretmen eğitimi ve özel olarak matematik öğretmen eğitiminin tarihsel gelişimi, öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar ve modeller, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de mevcut öğretmen eğitim programları, öğretmen eğitimi araştırmaları, öğretmen eğitiminde kullanılan metotlar, öğretmenliğe geçişte yaşanan zorluklar, müfredatlar ve öğretmenlerin rolleri, öğretmen ve teknoloji kullanımı, öğretmen ve değişik sınıf pratikleri.

 

İLK 510 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (3-0)3

Matematik öğretiminde kullanılan teknolojilerin tanıtımı (LOGO, Cabri, Dynamic Geometry, CAS, MAPLE, DRIVE, Autograph, Grafik Analiz yazılımı, Gizmolar vs), teknolojinin öğretime katkıları, öğretmene biçilen rollerin değerlendirilmesi, öğrencilerin üstlendiği rol, bilgisayar programlarının arabulucu rolü, teknoloji destekli etkinlik geliştirme, teknoloji kullanımının getirileri ve zorluklarının değerlendirilmesi.

 

İLK 511 NLP ile Öğretim (3-0)3

NLP (NeuroLinguistic Programming) tanımı, ilkeleri ve prensiplerinin öğretilmesi, NLP tekniklerinin (çapalama, metafor, meta programlar) kavranılması ve öğretim ile ilişkilendirilmesi.

 

İLK 512 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi (3-0)3

Fen Bilgisi Nedir? Fen Bilgisini çocuklar nasıl öğrenir? İlköğretimde Fen Bilgisinin amaçları nelerdir? Etkili Fen Öğretimi nasıl planlanır? İlköğretimde etkili fen öğretiminin ilkeleri nelerdir? Evrensel fen öğretiminin araçları hakkında nelere ihtiyaç duyarız? Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme nasıl kullanılır? Öğretmen merkezli metotların ve kitapların en etkili yolu nedir?

 

İLK 513 İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları (3-0)3

Öğrenme kuramlarının temellendirdiği öğretim yaklaşımlarının kuramsal açıdan ele alınarak irdelenmesi ve sınıf öğretmenliği alanındaki disiplinlerden birine uygulamasının yapılması

 

İLK 514 İlköğretimde Türkçe Öğretimi (3-0)3

Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve görsel okuma kavramları, bu kavramların etkili bir şekilde kazanılması ve geliştirilmesi. Derste, anlama, anlama teori ve yöntemleri, okuma yazmaya hazırlık, Türkçe Öğretimi Programı ve yöntemleri, bilgi çağında okuryazarlık, metinler arası okuma, sorular konuları tartışılacaktır.

 

İLK 515 İlköğretimde Program Geliştirme (3-0)3

Program geliştirmede temel kavramlar. İlköğretimin eğitim öğretim ilkeleri. İlköğretim programlarının temel özellikleri. Gelişim, öğrenme ve program geliştirme ilişkisi. Eğitim Programının öğeleri (Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme). Program geliştirme sürecinin basamakları (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme)

 

İLK 516 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (3-0)3

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme etkinlikleri ve stratejileri; öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi; aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma; soru sorma becerileri; problem çözme yöntemini uygulama; yıllık-ünite-günlük ders planlarını yapma; öğretme; öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi.

 

İLK 517 İlköğretimde Güncel Sorunlar (3-0)3

Mikro ve makro düzeyde eğitim sorunlarının ilköğretim kademesindeki etkileri. İlköğretimdeki yapısal ve örgütsel sorunlar. İlköğretim kademesinde öğretimsel sorunlar. İlköğretim sorunlarına ilişkin alan taraması.

 

İLK 518 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim (3-0)3

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, uzaktan eğitim uygulamaları, database, internet tabanlı proje geliştirilmesi.

 

İLK 519 Matematik Eğitiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları (3-0)3

Etkinlik, etkinlik türleri, etkinlik tasarım prensipleri, matematik eğitiminde etkinlik kullanımının amacı, matematik eğitiminde etkinlik kullanımının özellikleri ve etkinlik hazırlamada dikkat edilecek konular, etkinlik uygulanırken karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları, matematik eğitiminde etkinlik kullanımının önemi, uygulamada dikkat edilecek noktalar, öğretmen ve öğrenci rolleri, ölçme ve değerlendirme yönüyle etkinlik tasarımı, ilköğretim programlarından seçilmiş konular üzerinde etkinlikler geliştirmek

 

İLK 520 İlköğretim Okullarında Geometri Öğrenimi ve Öğretimi (3-0)3

İlköğretim düzeyindeki geometri ve uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konularının, geometrik ve uzamsal düşünmenin, geometri ve ölçme öğretim yöntemlerinin, geometri problemlerinin çözümlerin, ilgili araştırma çalışmalarının, öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme güçlüklerinin, ilköğretim geometri ve ölçme programlarının, ve ders kitaplarının incelenmesi. Ayrıca geometri ve ölçme öğretiminde teknoloji kullanımının incelenmesi.

 

İLK 521 Problem çözme ve Matematiksel modelleme (3-0)3

Problem, problem çözme, Problemlerin sınıflandırılması, Problem çözme aşamaları, Matematikte problem çözme aşamalarının kullanımları, Problem çözme stratejileri, Matematikte problem çözmede strateji kullanımları, Üstbilişsel beceri ve problem çözme, Gerçek hayatta matematik problemlerinin çözümünde modelleme yaklaşımları, Günlük yaşamda karşılaşılan sorunların (güçlüklerin) matematiksel modellerinin kurulması ve çözüm yollarının araştırılması, öğretilmesi, tartışılması Matematiksel düşünmeyi geliştirme ve modelleme araştırmaları

 

İLK 522 İlköğretim Okullarında Cebir Öğrenimi ve Öğretimi (3-0)3

İlköğretim düzeyindeki cebir konularının, cebirsel düşünmenin, cebir problemlerinin çözülmesinin, cebir öğretim yöntemlerinin, ilgili araştırma çalışmalarının, öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme güçlüklerinin, ilköğretim cebir programlarının, ve ders kitaplarının incelenmesi. Ayrıca cebir öğretiminde teknoloji kullanımının incelenmesi.

 

İLK 523 Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri (3-0)3

Bu dersin amacı nitel verilerin nasıl analiz edileceğinin uygulamalı olarak öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırmaların temel felsefesi, veri analizlerinden tümevarım(inductive analysis) ve tümdengelim (deductive analysis) analiz yöntemleri, bilgisayar destekli analiz programları, veri indirgeme (içerik analizinde kategori ve kodlama, kod tanım tablosu oluşturma ve tanım tablosu temelinde veri analizi verilerin yorumlanması) ve veri gösterimi (Grafik ve tablo oluşturma) gibi kavramlar detaylıca bu ders kapsamında tartışılacaktır. Bununla birlikte, kod güvenirliliğinin hesaplanması (iç kod güvenirlik hesabı, kişiler arası kod güvenirlik hesabı) ve elde edilen güvenirlik bulgularının değerlendirilmesi, güvenirliğin düşük çıkması durumunda muhtemel çözüm yolları yine bu bölümde tartışılacaktır.

 

İLK 524 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi (3-0)3

Ders İçeriği: Hak kavramı, temel hak ve özgürlükler, demokrasi kavramı, demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişki, demokrasi ve insan hakları eğitiminin gerekliliği ve önemi, demokrasi ve insan hakları eğitiminin kapsamı, ulusal ve uluslararası düzeyde demokrasi ve insan eğitimi için yapılan çalışmalar, ilkokul, ortaokul ve öğretmen yetiştirme programlarında demokrasi ve insan hakları eğitimi, farklı derslere ilişkin öğretim programlarında demokrasi ve insan hakları eğitimi, matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitimi: izlenilen yollar, kullanılan yöntem ve teknikler, fen ve teknolojideki gelişmelerin birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar üzerine etkisi, fen derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitiminin amaçları ve önemi, fen derslerinde insan hakları eğitimi için kullanılan yöntem, teknik ve bağlamlar, fen derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitimi için bir bağlam olarak sosyobilimsel konular, sosyobilimsel konularla demokrasi ve insan hakları eğitimi için etkinlik uygulamaları, fen derslerinde sosyobilimsel konularla demokrasi ve insan hakları eğitimi için örnek bir program tasarlama.

 

İLK 525 Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar, Yöntem ve Teknikler (3-0)3

Ders içeriği: Düşünme kavramı, düşünmenin boyutları, düşünme eğitimi, kapsamı ve önemi, ulusal ve uluslararası eğitim programlarında düşünme eğitiminin yeri, eleştirel düşünme ve eleştirel düşünmenin boyutları, eleştirel düşünme eğitimi ve gerekliliği, eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan stratejiler, beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi ve içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi, yaratıcı düşünme kavramı ve yaratıcılığın boyutları, yaratıcı düşünme eğitimi ve önemi, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan yöntemler, beceri temelli yaratıcı düşünme öğretimi ve içerik temelli yaratıcı düşünme becerileri öğretimi, beyin temelli öğrenme, beyinin yapısı, beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir, beyni geliştirmenin yolları, beyin temelli öğrenmenin uygulamaları, bilişsel farkındalık ve bilişsel farkındalığın boyutları, bilişsel farkındalık stratejilerinin öğretimi, düşünme eğitimi için etkinlik planlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

 

İLK 526 Uygulamalı Eğitim İstatistiği (3-0)3

Ders içeriği: İstatistik kavramı ve istatistiğin fonksiyonları, araştırma sürecinde istatistiğin yeri, değişken türleri, ölçek türleri, veri analizi için uygun istatistik seçimi, istatistik programında veri dosyası oluşturma, verilerin betimsel analizi (frekans dağılımı, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri), normallik analizi, Levene testi, parametrik ve parametrik olmayan (Non parametric) hipotez testleri, parametrik testlerin özellikleri, parametrik testler: Tek örneklem T-Testi (One Sample T-Testi), Bağımsız örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Testi), İlişkili örneklemler için T-Testi (Paired Samples T-Testi), Tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova), Karışık ölçümler için iki faktörlü anova (Two-Way Anova for Mixed Measures), İlişkili örneklemler (Tekrarlı Ölçümler) için tek faktörlü Anova (One-Way Anova for repeated Measures), Parametrik testlerde varsayımların kontrolü, desenlerin kullanım alanı, araştırma hipotezleri, hipotezlerin test edilmesi, tabloların yorumlanması ve raporlaştırılması, Parametrik olmayan (Non parametric) hipotez testleri ve özellikleri, Parametrik testler: Ki-Kare testi ve örnek uygulaması, Mann-Withney U testi ve örnek uygulaması, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Friedman testi ve örnek uygulaması, basit ve kısmi kolerasyon, testlerde güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, başarı testi geliştirme ve örnek uygulaması.

 

İLK 751-799 Dönem Projesi (3-0) kredisiz

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.