İlköğretim Matematik Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalına bağlı olan İlköğretim Matematik Eğitimi programında tezli yüksek lisans derecesi vermektedir. Programlara güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa öğrenci alınmaktadır. Programın amacı öğretmenlerin matematik öğretim yöntemleri, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımı ve öğretim kuramları gibi temel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Yüksek lisans tezi öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkındaki teorik bilgilerini uygulamalarını sağlamakta ve bilimsel bir araştırmanın tüm safhalarını görmeleri açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Mezunlarımız eğitim kurumlarının her aşamasında uzmanlık bilgileriyle model oluşturma ve eğitimin kalitesini arttırmada önemli bir rol üstlenmektedirler. 

 


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı Başkanı:    Prof. Dr. Ali BOZKURT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı Sekreteri : Yücel ERKLİĞ

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2790

                                                            E-posta: yerklig@gantep.edu.tr


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalına bağlı alan olan İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve kredileri aşağıda verilmiştir.

 

MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ  ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  DERS KATALOGU

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS / ECTS

İLK500

  Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

3

6

İLK501

  Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri

3

8

İLK502

  Matematik Eğitimi Araştırmalarında Trendler

3

8

İLK503

  Matematik Öğretimi ve Materyal Geliştirme

3

8

İLK504

  Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

3

8

İLK505

  Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

3

8

İLK506

  İleri Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

3

8

İLK508

  Veri Analizi ve İstatistiksel Teknikler

3

8

İLK510

  Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

3

8

İLK515

  İlköğretimde Program Geliştirme

3

8

İLK518

  Matematik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğretim

3

8

İLK519

  Matematik Eğitiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları

3

8

İLK520

  Geometri Öğrenimi ve Öğretimi

3

8

İLK522

  Cebir Öğrenimi ve Öğretimi

3

8

İLK523

  Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri

3

8

İLK526

  Uygulamalı Eğitim İstatistiği

3

8

İLK528

  Temel Lineer Cebir Kavramları

3

8

İLK529

  Matematiksel Düşünce Gelişimi

3

8

İLK533

  Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler ve Uygulamalari

3

8

İLK553

  Matematik ve Bilim Tarihi

3

8

İLK509

  Matematik Öğretmen Eğitiminde Trendler

3

8

İLK513

  İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

3

8

İLK521

  Problem çözme ve Matematiksel modelleme

3

8

İLK598

  Yüksek Lisans Tezi

0

20

İLK800

  UZMANLIK ALANI

0

10

İLK700

  SEMİNER

0

6

 

 

 • İLK500  Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli baslı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

 

 • İLK501 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri

Genelde öğrenme teorileri özelde ise matematik eğitiminde yaygın öğrenme teorileri hakkında farkındalık oluşturmak. Öğrenme teorilerine genel bakış, teorilere duyulan ihtiyaç, teorilerin ortaya çıkış süreçleri, teorilerin uygulamaya etkileri, matematik eğitiminde yaygın öğrenme teorilerinin tanıtımı (davranışçı, bilişsel, sosyo-kültürel, yapılandırmacı  teoriler ve yaklaşımlar), temel prensipleri, öğrenmeye bakışları, ayırt edici özellikleri, öğrenci ve öğretmene biçilen roller, öğrenme sonuçlarının algılanışı ve değerlendirilmesi, öğrencide öngörülen gelişim ve değişiklikler öğrenmelerini sağlamaktır.

 

 • İLK502 Matematik Eğitimi Araştırmalarında Trendler

Matematik eğitim araştırmalarında yeni trendlerin farkındalığını sağlamaktır. Bu amaç kapsamında; Matematik eğitimi araştırmaları nedir? Paradigmalar ve matematik eğitimi araştırmaları, matematik eğitimine yapılandırmacılğın (constructivism) getirdiği değişimler, matematik eğitiminde sosyo-kültürel çalışmalar, matematik eğitiminde natüralisttik araştırma, matematik eğitiminde araştırma metodolojilerine genel ve özel bakışlar, öğretmen eğitimi ve araştırmaları, araştırma makalelerinin değerlendirilmesi gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK503 Matematik Öğretimi ve Materyal Geliştirme

İlköğretim düzeyindeki öğrenciler hakkında bilgi sahibi olma, anlatılan konuya ilişkin öğretim çeşitliliği sağlama ve konulara göre uygun materyal ve etkinlik geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında; İlköğretim düzeyindeki öğrenci karakteristikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların etkisi, ilköğretim matematik programlarının incelenmesi, temel felsefesinin tartışılması, sınıf içi uygulama örnekleri, seçilen örneklerin pedagojik açıdan güçlü ve zayıf yönleri, öğrencilerle matematiksel iletişim, dil kullanımı, konulara göre uygun materyal ve etkinlik geliştirme, bu konuda iyi örnekler, konu alan bilgisinin öğretimde etkin kullanılması. 

 

 • İLK504 Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Genelden özele ölçme ve değerlendirmede yöntem ve yaklaşımlar hakkında farkındalık oluşturmak ve ilköğretim sınıflarında matematiksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Ölçme ve değerlendirmenin doğası ve amaçları, değişik değerlendirme modellerinin incelenmesi, değerlendirmede yeni yaklaşımların incelenmesi, otantik ve alternatif değerlendirme yöntemleri, ilköğretim ve ortaöğretim matematik müfredatlarında ölçme ve değerlendirme, matematiksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanımı, öğretmen değerlendirilmesi gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK505 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

İlköğretim matematik müfredatında yer alan sayılar, geometri, ölçme ve veri gibi temel öğrenme alanların kapsadığı konularla alakalı olarak öğrencilerin sıkça karşılaşmış oldukları kavram yanılgıları, bu yanılgılara sebep olan faktörlerin incelenmesi, kavram yanılgıları ve öğrenci zorluklarının aşılması için çözüm önerilerinin sunulması gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK506 İleri Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Matematiksel konulara yönelik olası kavram yanılgılarının neler olacağına ilişkin farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri üretmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda;  İleri matematik müfredatında yer alan konularla alakalı öğrencilerin sıkça karşılaşmış oldukları kavram yanılgıları, bu yanılgılara sebep olan faktörlerin incelenmesi, kavram yanılgıları ve öğrenci zorluklarının aşılması için çözüm önerilerinin sunulması gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK508 Veri Analizi ve İstatistiksel Teknikler

Bilimsel çalışmalarda veri toplama, düzenleme ve analiz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar, veri türleri, nicel ve nitel analizler için veri toplama, normal eğri ve normal dağılım, korelasyonlar, hipotez testlerine genel bakış, Excel ve SPSS yardımıyla parametrik ve parametrik olmayan verilerin analizi, Chi-kare, T-testi ve çeşitleri, tek yönlü varyans analizi gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK510 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Matematik öğretiminde gerekli yerlerde teknolojiden faydalanılmasını sağlamaktır.  Bu amaç doğrultusunda; Matematik öğretiminde kullanılan teknolojilerin tanıtımı (LOGO, Cabri, Dynamic Geometry, CAS, MAPLE, DRIVE, Autograph, Grafik Analiz yazılımı, Gizmolar vs), teknolojinin öğretime katkıları, öğretmene biçilen rollerin değerlendirilmesi, öğrencilerin üstlendiği rol, bilgisayar programlarının arabulucu rolü, teknoloji destekli etkinlik geliştirme, teknoloji kullanımının getirileri ve zorluklarının değerlendirilmesi konuları hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK515 İlköğretimde Program Geliştirme

Program geliştirmede temel kavramların ve program geliştirme sürecine ilişkin farkındalığın kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda;  Program geliştirmede temel kavramlar. İlköğretimin eğitim öğretim ilkeleri. İlköğretim programlarının temel özellikleri. Gelişim, öğrenme ve program geliştirme ilişkisi. Eğitim Programının ögeleri (Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme). Program geliştirme sürecinin basamakları (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme) hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK518 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğretim

Öğrencilere teknolojinin öğretime entegrasyonu ve matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerini tanıtmak, matematik eğitiminde kullanılan güncel programın özelliklerini keşfederek matematiğe uygun aktiviteler hazırlatmak, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitimin önemi, yararları ve sınırlılıkları hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak, geleneksel eğitim ve bilgisayar destekli eğitimdeki öğrenci ve öğretmen rollerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda; Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, uzaktan eğitim uygulamaları, internet tabanlı proje geliştirilmesi gibi konula hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK519 Matematik Eğitiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları

Matematik eğitiminde etkinlik kullanımının önemi, uygun etkinlik seçimi, uygulama aşaması ve etkinliğin/etkinliklerin geliştirilmesine ilişkin yeni bakış açıları, bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

 • İLK520 Geometri Öğrenimi ve Öğretimi

Etkili bir geometri öğretiminin nasıl yapıldığını açıklamak ve çocuklarda geometrik düşüncenin gelişimini sağlayacak öğrenme ortamını tasarlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; İlköğretim düzeyindeki geometri ve uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konularının, geometrik ve uzamsal düşünmenin, geometri ve ölçme öğretim yöntemlerinin, geometri problemlerinin çözümlerin, ilgili araştırma çalışmalarının, öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme güçlüklerinin, ilköğretim geometri ve ölçme programlarının ve ders kitaplarının incelenmesi. Ayrıca geometri ve ölçme öğretiminde teknoloji kullanımının incelenmesi gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK522 Cebir Öğrenimi ve Öğretimi

İlköğretim düzeyinde cebir konularının etkin öğretimine ilişkin farkındalık oluşturmak. İlköğretim düzeyindeki cebir konularının, cebirsel düşünmenin, cebir problemlerinin çözülmesinin, cebir öğretim yöntemlerinin, ilgili araştırma çalışmalarının, öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme güçlüklerinin, ilköğretim cebir programlarının ve ders kitaplarının incelenmesi. Ayrıca cebir öğretiminde teknoloji kullanımının incelenmesi gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK523 Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri

Bu dersin amacı nitel verilerin nasıl analiz edileceğinin uygulamalı olarak öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırmaların temel felsefesi, veri analizlerinden tümevarım(inductive analysis) ve tümdengelim (deductive analysis) analiz yöntemleri, bilgisayar destekli analiz programları, veri indirgeme (içerik analizinde kategori ve kodlama, kod tanım tablosu oluşturma ve tanım tablosu temelinde veri analizi verilerin yorumlanması) ve veri gösterimi (Grafik ve tablo oluşturma) gibi kavramlar detaylıca bu ders kapsamında tartışılacaktır. Bununla birlikte, kod güvenirliliğinin hesaplanması (iç kod güvenirlik hesabı, kişiler arası kod güvenirlik hesabı) ve elde edilen güvenirlik bulgularının değerlendirilmesi, güvenirliğin düşük çıkması durumunda muhtemel çözüm yolları yine bu ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.

 

 • İLK526 Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Ders içeriği: İstatistik kavramı ve istatistiğin fonksiyonları, araştırma sürecinde istatistiğin yeri, değişken türleri, ölçek türleri, veri analizi için uygun istatistik seçimi, istatistik programında veri dosyası oluşturma, verilerin betimsel analizi (frekans dağılımı, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri), normallik analizi, Levene testi, parametrik ve parametrik olmayan (Non parametric) hipotez testleri, parametrik testlerin özellikleri, parametrik testler: Tek örneklem T-Testi (One Sample T-Testi), Bağımsız örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Testi), İlişkili örneklemler için T-Testi (Paired Samples T-Testi), Tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova), Karışık ölçümler için iki faktörlü anova (Two-Way Anova for Mixed Measures), İlişkili örneklemler (Tekrarlı Ölçümler) için tek faktörlü Anova (One-Way Anova for repeated Measures), Parametrik testlerde varsayımların kontrolü, desenlerin kullanım alanı, araştırma hipotezleri, hipotezlerin test edilmesi, tabloların yorumlanması ve raporlaştırılması, Parametrik olmayan (Non parametric) hipotez testleri ve özellikleri, Parametrik testler: Ki-Kare testi ve örnek uygulaması, Mann-Withney U testi ve örnek uygulaması, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Friedman testi ve örnek uygulaması, basit ve kısmi kolerasyon, testlerde güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, başarı testi geliştirme ve örnek uygulaması gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK528 Temel Lineer Cebir Kavramları

Temel lineer cebir kavramlarını kazandırmak. Vektör ve vektör uzay kavramı; vektör uzay örnekleri; alt vektör uzayları; matrisler; determinantlar; Lineer denklem sistemleri; lineer dönüşüm; lineer bağımlılık; vektör uzaylarında germe; taban ve boyut; lineer dönüşümün matrislerle ifade edilmesi; öz-değer ve öz vektör; iç çarpım uzayları gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK529 Matematiksel Düşünce Gelişimi

Matematiksel düşünceye ilişkin genel bir farkındalık kazandırmak ve düşünme becerisini geliştirmek. Matematiksel düşünce nedir, matematiksel düşüncenin bileşenleri, analoji, matematiksel modelleme, muhakeme türleri, çıkarımda bulunma, tahmin etme, tanımlama, formalizasyon süreci, genelleme, ispat, soyutlama süreçlerinin matematiksel kavramların öğrenimindeki yeri gibi konularda bilgi sağlamaktır

 

 • İLK533 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler ve Uygulamalari

Parametrik ve parametrik olmayan testlerin karşılaştırılması ve kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmak.

Parametrik testlerin uygulanabilmesi için gereken genel varsayımlar, işaret testi, Wilcaxon işaretli rank testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis varyans analizi, normallik testleri, diziler testi, ki-kare bağımsızlık testi ve uygulamaları gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK553 Matematik ve Bilim Tarihi

Bu dersin amacı, matematikteki kesifler ve matematiksel yöntemlerin gelişimi üzerine öğrencilerin fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; M.Ö. 50 000 yıllarından başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik sistem, kümeler, integral, bilgisayarlar, sayılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda, matematik üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyografileri hakkında bilgi sağlamaktır. 

 

 • İLK509 Matematik Öğretmen Eğitiminde Trendler

Matematik öğretmen eğitiminin tarihsel gelişimi ve trendleri hakkında farkındalık oluşturmak. Genel olarak öğretmen eğitimi ve özel olarak matematik öğretmen eğitiminin tarihsel gelişimi, öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar ve modeller, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de mevcut öğretmen eğitim programları, öğretmen eğitimi araştırmaları, öğretmen eğitiminde kullanılan metotlar, öğretmenliğe geçişte yaşanan zorluklar, müfredatlar ve öğretmenlerin rolleri, öğretmen ve teknoloji kullanımı, öğretmen ve değişik sınıf pratikleri.

 

 • İLK513 İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

Öğrenme kuramlarının temellendirdiği öğretim yaklaşımlarının kuramsal açıdan ele alınarak irdelenmesi ve sınıf öğretmenliği alanındaki disiplinlerden birine uygulamasının yapılması gibi konularda bilgi sağlamaktır

 

 • İLK521 Problem çözme ve Matematiksel modelleme

Problem çözme ve modelleme becerisi kazandırmak.  Problem, problem çözme, Problemlerin sınıflandırılması, Problem çözme aşamaları,  Matematikte problem çözme aşamalarının kullanımları, Problem çözme stratejileri, Matematikte problem çözmede strateji kullanımları, Üst bilişsel beceri ve problem çözme, Gerçek hayatta matematik problemlerinin çözümünde modelleme yaklaşımları gibi konularda bilgi sağlamaktır.

 

 • İLK598 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız ve ilgili zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik ve akademik anlayışa bir çalışmanın yapılmasıdır. Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

 

 • İLK800 UZMANLIK ALANI

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Matematik Eğitimi alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.

 

 • İLK700 SEMİNER

Öğrencilerin araştırma ve rapor hazırlama yeteneklerini geliştirmek. Tez konusu belirleme ve hazırlamalarını sağlamak. Bilimsel araştırma nedir? ; Araştırmada konu seçimi; Araştırma yönteminin seçimi; Araştırmanın amaç ve hedeflerini belirleme; Araştırma konusunun sunumu; Araştırma raporu nasıl hazırlanır? , Araştırma raporunda bulunması gereken bölümler; Araştırma raporu nasıl düzenlenir? Araştırma raporu nasıl sunulur? gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.