Matematik eğitimi anabilim dalında zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Anabilim dalının amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimiz için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Anabilim dalının vizyonu kısaca eğitim alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Misyonu ise eğitimin değişik alanlarında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir.


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı Başkanı:   Prof. Dr. Ali BOZKURT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri:  Yücel ERKLİĞ

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2790


 

Matematik Eğitimi alanına ilişkin dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

MATEMATİK EĞİTİMİ DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

 

 

Ders Kodu

Krd

AKTS

Ders Adı

İÇERİK

İLK500

3

8

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik


Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. 

İLK601

3

10

Matematik Sınıflarında İletişim

Bu dersin amacı; matematik ve dil arasındaki ilişkileri kavratarak, matematik öğretiminde dilin ve ona dayalı iletişimin önemini algılatmaktır. Öğretimde niteliği arttırmaya dönük etkili ve verimli matematiksel iletişim kurma becerisini kazandırmaktır.

İLK603

3

10

Matematik Öğretiminde Sosyo-Kültürel Kuramlar

Matematiksel kavramların gelişimindeki bilişsel süreçleri sosyo-kültürel kuramlar açısından incelemektir.

Sosyo-kültürel kuramlar ve eğitim ortamlarındaki yansımaları; matematik öğrenme ve öğretme ortamlarının sosyo-kültürel bakış açışıyla incelenmesi; ilgili alan yazınının taranarak bir kaynak taraması yazılması; Vygotsky, Bakhtin, Cole, Lave, ve Wenger. 

İLK605

3

10

Matematiksel kavramların epistemolojik incele...

Bu dersin amacı; matematiksel kavramın ne olduğu, matematiksel bir kavram nasıl tanımlanabileceği, bir bilim dalı olarak epistemoloji ne olduğu ve matematiksel kavramların epistemolojik olarak nasıl inceleneceği konusunda bilgi sağlamaktır. Kavram nedir? Matematiksel kavram nedir? Matematiksel bir kavram nasıl tanımlanabilir? Bir bilim dalı olarak epistemoloji nedir? Matematiksel kavramlar epistemolojik olarak nasıl incelenebilir? Sayı, işlem, sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik, limit, süreklilik, türev, integral kavramlarınım epistemolojik olarak incelenmesi. Epistemolojik incelemenin matematik öğrenimi ve öğretimine yaptığı katkılar incelemektir. 

İLK606

3

10

Matematik Öğretmen Eğitiminde Mesleki Gelişim...

Matematik öğretmeni yetiştirirken yeni yaklaşımlar doğrultusunda öğretmen adaylarını eğitmek ile ilgili olan yaklaşımları incelemektir. Mesleki gelişim nedir? Matematik öğretmenleri nasıl yetişir? Kimler tarafından yetiştirilir? Matematik öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri neler olmalıdır? Matematik öğretmenlerini yetiştirenler nasıl yetişir? Mesleki gelişim nedir? Niçin ihtiyaç duyulmaktadır? Mesleki gelişim modellerinde alternatif yaklaşımlar nelerdir? Etkili mesleki gelişim modellerinin özellikleri nelerdir? Mesleki gelişim içerik ve yöntem olarak hangi özellikleri taşımalıdır? Mesleki gelişim programları ve öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisi nedir?  Gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaktır.

 

İLK610  

3  

10    

Ülkemizdeki Matematik Öğretim Programlarının ...

İlkokul, ortaokul ve lise matematik öğretim programları, öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların incelenmesi, sınıf düzeyine uygunluğu, veriliş sırası ve veriliş sekli gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.

 

İLK608

3

10

Matematiksel bilginin doğası ve zihinsel geli...

Matematiksel bilginin doğasına ilişkin literatürdeki temel kuramlar üzerinde duracaktır. Ders kapsamında kavram tanımı-kavram imajı, çoklu temsiller, matematiği anlayarak öğrenme konuları üzerinde durulacaktır. Belirlenen bu kuramlar islenirken öğrencilerin matematikte daha başarılı veya basarisiz olmalarının nedenleri üzerinde araştırma ve tartışmalar yapılacaktır. 

 

İLK612

3

10

Matematik Eğitimi Araştırmalarında Nitel Araş...

Bu ders, katılımcılara nitel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemleri konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve uygulamalarla nitel araştırmanın eğitim bilimleri araştırmalarındaki kullanımını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Nicel ve Nitel araştırma yöntemlerinin dayandığı felsefeler, nitel araştırma desenleri, nitel araştırmada araştırma sorusu belirleme, metot geliştirme, örneklem oluşturma, veri toplama yöntemleri (gözlem, mülakat, materyal inceleme, vb.), nitel veri analizi (betimsel analiz, içerik analizi, sayısal analiz, vb.) ve bulguların raporlastirilmasi. 

 

İLK614

3

10

Mantık ve İspat Yöntemleri

İspat tekniklerini tanıtmak, ispat teknikleri sayesinde matematiksel düşünme yeteneğini geliştirmek, önermeler ve niceleme mantığında mantık değişmezlerini tanıtmak, çok değerli mantık, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı ve varlık mantığı hakkında bilgi vermektir.

Bu ders kapsamında mantık, önerme, ispat ve ispat yöntemlerinin ne anlama geldiği ve matematikteki rolleri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede klasik mantık, sembolik mantık, aksiyom, tanım, teorem, aksiyomatiklestirme, ispat, ispat yöntemleri gibi temel konular üzerinde durulacak ve uygulamalar yapılacaktır. 

İLK616

3

10

Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matemati...

Bu dersin amacı; ilkokuldan liseye kadar okullarda öğretilen temel matematiksel kavramların ne anlama geldikleri tarihsel gelişimleri çerçevesinde irdelemektir. Ayrıca matematiksel bir kavram tanımının özelliklerinin neler olduğu hakkında doktora öğrencilerinin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Bu ders kapsamında matematiksel kavramların tanımlarının analizleriyle tarihsel gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilkokuldan liseye kadar okullarda öğretilen temel matematiksel kavramların ne anlama geldikleri tarihsel gelişimleri çerçevesinde irdelenecektir. Matematiksel bir kavram tanımının özelliklerinin neler olduğu ile başlanacak bu dertse; sayı, veri, ölçme, cebir ve geometri öğrenme alanlarından seçilen bazı kavramların tanımları ve tarihsel gelişimleri ele alınacaktır. 

 

İLK617

3

10

Matematik Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin öğretimsel süreçte önemli olan ölçme ve değerlendirme ile ilgili becerilerini geliştirmek ve matematik derslerinde nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerine ilişkin pratik uygulama becerilerini geliştirerek kullanmalarını sağlamaktır.

Matematik öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ve ilgili araştırmaların incelenmesi; ulusal ve uluslararası matematik sınavlarının incelenmesi; alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi; öğrencilerin matematik başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

 

 

İLK602

3

10

Matematik Öğretimi Üzerine Araştırmalar

Matematik öğretiminde araştırma akımları; farklı ülkelerde ve Türkiye’de yapılmış olan ilgili araştırmalar; ilgili alan yazınının taranarak bir kaynak taraması yazılması; matematik öğretiminde yapılan araştırmaların hangi yöne gittiği ve ilgili kuramlar hakkında bilgi sağlamaktır.

 

İLK604

3

10

Matematik Öğretmen Eğitiminde Örnek Olayların...

Örnek olayların tanımı, yararları ve türleri; matematik öğretmen eğitiminde örnek olay kullanımını inceleyen araştırmalar; ilgili kuramlar; araştırma yöntemleri ve veri analizi; çevrimiçi ortamlarda video kullanımı örnek olayların tartışılması 

 

İLK607

3

10

Matematik Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisini...

Teknoloji kullanarak matematik öğretimini daha kolay hale getirmek ve öğrencilere bununla ilgili öğretim tekniklerini öğretmektir.  Bilgisayar teknolojisi destekli geometri CAS sistemleri Teknoloji ve çoklu temsiller Matematiksel kavramların bilgisayar teknolojisi destekli öğrenilmesidir.

 

İLK609

3

10

Karşılaştırmalı Eğitim Bağlamında Matematik Ö...

Birçok ülkenin matematik öğretim programlarını inceleyerek karşılaştırmalar yapmayı amaçlar. Ayrıca, program geliştirmeyi öğrenmek ve matematik programını geliştirme etkinliklerine katılmayı hedefler.

Çeşitli ülkelerin matematik eğitim programlarını inceleyerek bu programlar arasında karşılaştırmalar yapılmaya, buradan uluslararası bir programda olması gereken programın içeriğinde olması beklenen konuları araştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi sağlamaktır. 

 

İLK618

3

10

Matematik Eğitiminde Nicel Veri Analiz Yöntem...

Bilimsel araştırmalarda nicel analizler için veri toplama, normal eğri ve normal dağılım, korelasyonlar, hipotez testlerine genel bakış, Excel ve SPSS yardımıyla parametrik ve parametrik olmayan verilerin analizi, Chi-kare, T-testi ve çeşitleri, tek yönlü varyans analizi  hakkında bilgi sağlamaktır.. 

 

İLK619

3

10

Matematik eğitimi Araştırmalarında Çok Değişk...

Çok değişkenli hipotez testleri, ölçek geliştirme ve geçerlik-güvenirlik, faktör analizi, çoklu doğrusal regresyon, kanonik korelasyon, path analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modelleri, discriminant analizi, lojistik regresyon analizi hakkında bilgi sağlamaktır.

 

İLK611

3

10

Matematiksel Modelleme

Modelleme kavramını ve ilgi alanlarını öğrenme, diğer disiplinlerdeki
problemleri matematik diliyle ifade etme, kurulan modelin kararlılık analizini yapma ve geliştirme. 

Matematiksel modelleme, değişkenlerin tanımlanması, matematiksel model oluşturma, çözme, matematiksel modelleme örnekleri, matematiksel model uygulamaları  hakkında bilgi sağlamaktır.

İLK613

3

10

Matematik Eğitiminde Nitel Veri Analizi

Bu dersin amacı nitel verilerin nasıl analiz edileceğinin uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Nitel araştırmada içerik analizi (operasyonel kod tanım tablosu oluşturma, kodlama, kategori oluşturma, kod güvenirlik katsayısı hesaplama), tümdengelim analizi (teorik çerçeve, kod oluşturma ve tanımlama, kod sıklığı hesabi), nitel verilerin ki-kare analizi, verilerin t-testi ile analizi, nitel verilerin ANOVA testi ile analizi, veri gösterim yöntemleri (tablo, grafik, vb.), veri yorumlanması ve bulguların raporlaştırılması hakkında bilgi sağlamaktır.

 

 

 

İLK615

3

10

Matematik Eğitimi Teorileri

Matematik eğitimindeki teorik çatıları tanıyıp, çalışmalarda nasıl kullanılacaklarını öğrenebilmektir.

Bu ders kapsamında matematik eğitimi literatüründe ortaya çıkan teoriler/teorik çerçeveler, bu teorilerin zayıf ve güçlü yönleri ve uygulamada sağladığı olanaklar ele alınacaktır. Bu çerçevede; Matematik eğitiminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması, matematik eğitiminde öğrenme teorilerine duyulan ihtiyaç, matematiksel öğrenme teorilerinin öğrenmeyi açıklamadaki yeterliği, alana özgü ortaya çıkan öğrenme teorilerinden Van Hiele geometrik düşünme teorisi, kavramsal ve işlemsel anlama, kavram imaji-kavram tanımı, APOS, Pro-cept, RBC soyutlama teorilerinin incelenmesi, öğretim için matematik bilgisi, didaktik durumlar teorisi, APOS teorisi, Etnomatematik gibi teoriler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. 

 

İLK621

3

10

Cumhuriyet Dönemi Matematik Öğretim Programla...

Cumhuriyetin ilanından günümüze ülkemizde geliştirilen ve uygulamaya konulan matematik öğretim programlarının tarihsel bir incelemesi yapılacaktır. Ayrıca söz konusu programların program geliştirme yaklaşımları ile karşılaştırmalı analizleri üzerinde durulacaktır.

 

İLK900

0

6

UZMANLIK ALAN

Doktora öğrencilerine, doktora programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, doktora öğrencileri ile doktora çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Matematik Eğitimi alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.

İLK698

0

26

Doktora Tezi

Doktora tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız ve ilgili zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik ve akademik anlayışa bir çalışmanın yapılmasıdır. Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar

İLK952

0

6

Doktora Seminer

Öğrencilerin araştırma ve rapor hazırlama yeteneklerini geliştirmek. Tez konusu belirleme ve hazırlamalarını sağlamak. Bilimsel araştırma nedir? ; Araştırmada konu seçimi; Araştırma yönteminin seçimi; Araştırmanın amaç ve hedeflerini belirleme; Araştırma konusunun sunumu; Araştırma raporu nasıl hazırlanır? , Araştırma raporunda bulunması gereken bölümler; Araştırma raporu nasıl düzenlenir? Araştırma raporu nasıl sunulur? gibi konular hakkında bilgi sağlamaktır.