Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz (İÖ)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının temel amacı alanda çalışan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve  becerilerini artırmaktır. Bu amaçla programdaki öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır. Öğrenciye psikolojik danışma alanında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek programın hedefleri arasındadır.

Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da    son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.trRehberlik Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve kredileri aşağıda gösterilmiştir. 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                                              Kredi               AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

Seçmeli Ders                                                                                                                                          3                       8

EB505                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma                                                                         3                       8

EB562                   Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım                                                                         3                       8

EB500                   Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik                                                                       3                       6

EB503                   Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri                                                                        3                       8

EB506                   Aile Danışmanlığı                                                                                                      3                       8

EB510                   Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları                                                                      3                       8

EB515                   Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                                     3                       8

EB516                   Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                                                  3                       8

EB517                   Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                                          3                       8

EB518                   Krize Müdahale                                                                                                          3                       8

EB519                   Grup Rehberliği                                                                                                          3                       8

EB535                   Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                              3                       8

EB751                   Dönem Projesi                                                                                                            0                       0

RPD522                Pozitif Psikoloji                                                                                                            3                       8

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 • EB503 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri.

 • EB505 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma   

Bireylere süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak bir grubu yönetebilme becerisinin kazandırılması

 • EB506 Aile Danışmanlığı                                  

Aile arasındaki etkileşim, aile yaşam örüntüsü, boşanma, yaşam olaylarının aile üzerindeki etkisi ve  aile ile görüşme teknikleri.

 • EB510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları     

Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.

 • EB515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                  

Çocukluk dönemi sorunları, çocuklarla bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma becerileri.

 • EB516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                       

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 • EB517 Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                        

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

 • EB518 Krize Müdahale                                                                                          

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

 • EB519 Grup Rehberliği                                                                                         

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve  bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 • EB535 Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                                                          

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

 • EB751-799 Dönem Projesi      

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.

 • RPD522 Pozitif Psikoloji

Pozitif psikolojiye giriş, iyi oluş, güçlü yönler, yaşam anlamı, iyimserlik ve umut, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası büyüme, öz-anlayış, affetme, şükran, akış, insan doğasına bakış, terapötik amaçlar ve terapötik ilişki, terapötik süreç, pozitif psikoloji müdahaleleri, pozitif eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde pozitif psikoloji, pozitif psikolojiyi değerlendirme.

 • EB500 Araştırma Yöntemleri                          

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.