Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim programları ve öğretim programı yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte olup öğrenim dili Türkçedir. Lisansüstü düzeyde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının amacı; eğitim sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne katkılar sunabilen, eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecine aktif olarak katılan, eleştirel ve yaratıcı düşünerek yeni bilimsel bilgiler üretebilen, etkili öğretme-öğrenme süreçleri tasarlayabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan bireyler yetiştirmektir.

 


Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Birsen BAĞÇECİ

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


 

Eğitim bilimleri bölümü çatısı altında yer alan Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.  

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ  YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

Dersin kodu

Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

EB 413

Eğitimin Esasları

3

0

3

8

EB 415

Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş

3

0

3

8

EB 419

Program Geliştirmeye Giriş

3

0

3

8

EB 500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

3

0

3

6

EB 509

Nitel Araştırma Teknikleri

3

0

3

8

EB 532

Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları

3

0

3

8

EB 539

Eğitimde Teknoloji Liderliği

3

0

3

8

EB 540

Eğitim ve Öğretimde Program Modelleri

3

0

3

8

EB 541

Öğretimde Materyal Geliştirme

3

0

3

8

EB 542

Öğretime Teknoloji Entegrasyonu

3

0

3

8

EB 543

Proje Tabanlı Öğrenme

3

0

3

8

EB 544

Mesleki Gelişim Programları

3

0

3

8

EB 545

Etkili Öğretim Teknikleri

3

0

3

8

EB 546

Öğretimde Araştırma ve Yeni Yönelimler

3

0

3

8

EB 547

Öğrenen Merkezli Öğretimi Düzenleme

3

0

3

8

EB 549

Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları

3

0

3

8

EB 553

Eğitim Psikolojisi                                                                                         

3

0

3

8

EB 554

Eğitim Felsefesi

3

0

3

8

EB 556

Bilim Felsefesi                                                                                          

3

0

3

8

EB 563

Eğitim İstatistiği

3

0

3

8

EB 566

Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul 

3

0

3

8

EB 569

Eğitim Planlamasına Giriş

3

0

3

8

EB 571

Program Geliştirmenin Temelleri     

3

0

3

8

EB 572

Öğrenme Kuramları                                         

3

0

3

8

EB 573

Toplumsal Değişim ve Eğitim Programları              

3

0

3

8

EB 574

Öğretme ve Öğrenme Süreçleri                               

3

0

3

8

EB 576

Eğitim Programlarında Değerlendirme   

3

0

3

8

EB 577

Öğretme ve Öğrenme Süreçleri                               

3

0

3

8

EB 578

Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar                  

3

0

3

8

EB 580

Ölçme ve Değerlendirme Kuram ve  Teknikleri

3

0

3

8

EB 581

Öğretim Modelleri ve Desenleme                               

3

0

3

8

EB 588

Türk Eğitim Tarihi

3

0

3

8

EB 591

Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar                  

3

0

3

8

EB 592

Türk Eğitim Sistemi ve Tarihsel Gelişimi                  

3

0

3

8

EB 595

Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme         

3

0

3

8

EB 596

Eğitimde Web 2 Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

3 0 3 8

EB 598

Yüksek Lisans Tezi

0

0

kredisiz

22

EB 700

Seminer

0

2

kredisiz

6

EB 800

Uzmanlık Alanı

3

0

kredisiz

8

 

DERS İÇERİKLERİ

 

 • EB413 Eğitimin Esasları  (3-0)3

Eğitimle ilgili temel kavramları, eğitimin temellerini bilmek. Türk eğitim sisteminin yapısı ve sorunları, eğitimde yeni anlayış ve görüşler konusunda bilgi kazanmak.

 

 • EB415 Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş  (3-0)3

Bilginin kaynağı ve problem çözmenin dayanakları. Bilimin tanımı, işlevleri ve başlıca nitelikleri. Bilimsel yaklaşımın felsefi temelleri. Bilimsel araştırmanın temel özellikleri; bilimsel yöntemde temel kavramlar. Bilimsel bulguların yazılı sunumu. Bilimsel araştırmanın aşamaları.

 

 • EB419 Program Geliştirmeye Giriş  (3-0)3

Program geliştirmede temel kavramlar ve tanımlar. Program geliştirmenin kuramsal temelleri. Program öğelerinin incelenmesi. Eğitim programları tasarımları. Yurt dışı ve yurt içinde yaygın olan program geliştirme modellerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Program hazırlama ve değerlendirmenin ilkeleri. Program değerlendirme yöntemleri. Program geliştirmede yeni yaklaşımlar.

 

 • EB500 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0)3

Bilimsel araştırmaları okuyabilmek, planlayabilmek ve yürütebilmek ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, tarama yöntemi, ilişkisel yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

 

 • EB509 Nitel Araştırma Teknikleri  (3-0)3

Nitel araştırma yöntemlerinin incelenmesi ve bunların eğitim araştırmalarında nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi. Nitel bir araştırma taslağı hazırlanması.  Nitel araştırmanın bilimsel araştırma içindeki yeri, nitel araştırma desen ve yöntemleri, nitel araştırmada süreci ve örneklem seçimi, nitel araştırmada veri toplama araçları olarak gözlem ve görüşme, yazılı-sesli ve görüntülü dokümanlar, nitel araştırmada veri analizi, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik

 

 • EB532 Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları  (3-0)3

Bu ders ile öğrencinin mesleki rapor yazma ve topluluk önünde etkili sunum yapma bilgisi edinmesi ve bunu kullanması amaçlanmaktadır. Bilimsel yazıların düzenlenmesi. Makale türleri; deneysel çalışma raporları, tarama, kuramsal ve yöntemsel makaleler. Bilimsel bir makalenin sahip olması gereken özellikler. Betimse ve eleştirel ödevler. Eleştirel düşünme kavramı ve araçları. Eleştirel ve yansıtıcı yazma yöntemleri. Bilimsel bir yazının (makale, tez) bölümleri. Genel yazım kuralları (baslık ve kapak düzeni, sayfa ayarları, satir aralıkları, sayfa numaraları, boşluklar, hizalama, noktalama, tablolar ve şekiller, aktarmalar, kaynak gösterme). Kaynaklar listesinin hazırlanması. 

 

 • EB539 Eğitimde Teknoloji Liderliği (3-0)3

Eğitimde teknoloji liderliğine yönelik bilgi, anlayış ve beceri geliştirme. Eğitimde teknoloji kullanımı için liderlik gereksinimi. Tarihsel bağlamda eğitimde teknoloji kullanımında öne çıkan liderlik yaklaşımları. Teknoloji liderliğinin tanımı ve teknoloji liderliği standartları. Teknoloji liderliği modelleri. Teknoloji liderliğinde planlama, tasarlama, uygulama ve değerlendirme. Okul-teknoloji ve toplum bağlamında teknoloji liderliği. Güvenlik, telif hakları ve intihal. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği bağlamında karşılaştıkları sorunlar.

 

 • EB540 Eğitim ve Öğretimde Program Modelleri  (3-0)3                                              

Program kavramı irdelenecek ve Dünyada ve Türkiye’de uygulanmakta olan program türleri   (Standart Temelli Program/ Kazanım Temelli Program/ Tasarım Temelli Program/ Okul Temelli Program) üzerine durulacak ve temel farklıları vurgulanacak.

 

 • EB541Öğretimde Materyal Geliştirme  (3-0)3                                                                             

Öğretim amaçlı kullanılan materyaller: Görsel, işitsel, çoklu ortam sağlayan materyaller. Bu materyallerin öğretim ortamına getirdiği avantajlar. Öğretim materyali tasarlama, geliştirme ve kullanmada yararlanılan ilke ve yöntemler. Eğitim materyallerinin etkin tasarımına ve kullanımına yönelik uygulamalar.

 

 • EB542 Öğretim Programına Teknoloji Entegrasyonu  (3-0)3

Eğitimde, Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu Kavramı, Öğrenme Nesneleri: Tasarım ve Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı, Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı, Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi, Teknoloji Entegrasyonunda Güncel Eğilim ve Sorunlar, Teknoloji ve Değişen Okuryazarlıklar, Teknopedagojik Eğitim, Öğretmen Eğitiminde Dijital Öyküleme, Görsel Tasarım ve Etkileşimli Web Sayfası Tasarımı, Çevrimiçi Ortamlarda Rehberlik ve Danışmanlık, Teknoloji Destekli Derste Sınıf Yönetimi, Farklı Disiplinlerde Teknoloji kullanımına yönelik uygulamalar.     

 

 • EB543 Proje Tabanlı Öğrenme (3-0)3                                                                                      

Proje tabanlı öğrenmenin tarihi ve felsefi temelleri, Projelerde Disiplinler arası anlayış, Projelerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, Projelerde öğretmen ve öğrenci rolleri

 

 • EB544 Mesleki Gelişim Programları  (3-0)3                                                                                 

Mesleki gelişim kavramı, önemi, türleri ve ilgili diğer kavramlar, Etkili mesleki gelişim programlarının özellikleri ve ilkeleri, Eğitim ihtiyacının saptanması, Yetişkin öğrenenlerin özellikleri, Mesleki gelişim programlarının hazırlanması ve ilgili modeller, Mesleki gelişim programının planlanması, uygulanması, izlenmesi, Mesleki gelişimde değerlendirme, Dünyada ve Türkiye’de mesleki gelişim etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

 

 • EB545 Etkili Öğretim Teknikleri  (3-0)3                                                                                    

Öğrenme-öğretmen süreçlerinde kullanılabilecek öğretimsel yöntem ve teknikler irdelenecek. Öğretim yöntem ve tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılması için gerekli etmenler üzerinde durulacak ve bu etmenler dikkate alınarak planlamanın nasıl yapılacağı irdelenecektir.

 

 • EB546 Öğretimde Araştırma ve Yeni Yönelimler  (3-0)3    

Öğrenme ve öğretmeye genel bir bakış, öğretimdeki yeni yönelimler, düşünme becerileri ve eğitimi.Öğretimdeki yeni yönelimleri ve temel ilkelerini öğretimde uygulayabilme. Öğretimdeki yeni yönelimleri irdeleyebilme. Öğretimdeki yeni yönelimleri öğretimin ve öğrenmenin temel ilkelerine göre irdeleyebilme.

 

 • EB547 Öğrenen Merkezli Öğretimi Düzenleme  (3-0)3

Ders kapsamında öğrenen merkezli eğitim yaklaşımları ve tekniklerinin incelenmesi yapılacak. Kazanımlara/standartlara uygun öğrenme- öğretme süreçlerine değinilecek ve öğrenen profillerine uygun işbirlikçi öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanacağı uygulamalı olarak yapılacaktır. Ayrıca öğrenenlerin öğrene sorumluluklarının nasıl kazandıracağı irdelenecektir.

 

 • EB549 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları  (3-0)3     

İstatistiksel Yazılımlarda veri giriş ve ilgili işlemleri yapabilmek, betimsel istatistikleri hesaplamaları, histogram ve box-plot gibi grafikleri çizebilmek ve sonuçları yorumlamak, parametrik testleri yapabilmek ve sonuçları yorumlamak, uyum iyiliği testlerini yapabilmek ve sonuçları yorumlamak.                                                                                                         

 

 • EB553 Eğitim Psikolojisi  (3-0)3                                                                                                               

Eğitim ve eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, çocuk ve ergen gelişimi: Fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim. Öğrenmenin doğası ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzde öğrenme kuramları: Davranışçı öğrenme kuramları, bilişsel öğrenme kuramları, yapılandırmacı öğrenme kuramı, beyin temelli öğrenme kuramları. Etkili öğretim ve etkili öğretimi ilkeleri, motivasyon ve bireysel farklılıklar.

 

 • EB554 Eğitim Felsefesi  (3-0)3

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

 

 • EB556 Bilim Felsefesi  (3-0)3

Bilim felsefesinin ana konusu olan bilimsel önermelerin anlam bakımından felsefi süreç içinde düşünürlerce nasıl ele alınıp incelendiği, değerlendirildiği, bilime ve bilimsel bilgiye bakışın süreç içinde ne tür değişimler ya da dönüşümler geçirdiği, kısaca bilim felsefesinde karşımıza çıkan her tür sorun ilkçağdan günümüze bu alanda önemli yapıtlar ortaya koymuş düşünürlerin metinleri aracılığıyla bu dersin içeriği olarak incelenir, bilimsel ilerleme ve doğruya yaklaşma kavramlarına ilişkin tartışmalar aracılığı ile genel bilim felsefesinin güncel problemleri sorgulanır.

 

 • EB563 Eğitim İstatistiği (3-0)3  

Katılanlara eğitim araştırmalarında kullanılabilecek istatistiki yöntem ve teknikleri uygulama yeterliği kazanır. Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar; betimsel istatistikler (frekans dağılımı, grafikler, merkezi ve değişkenlik ölçüleri); örnekleme dağılımı kuramı, güven aralığı tahminleri; istatistiksel hipotez testi; basit doğrusal korelasyon teknikleri, kısmi korelasyon; basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriş; ilişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler için t-testi; ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA; parametrik olmayan istatistikler (kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon eşleştirilmiş sıralar testi).    

 

 • EB566 Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul  (3-0)3

Toplumsal sistemler olarak eğitim kurumlarının analizi. Örgüt tipolojilerinin yanı sıra modern örgüt kuramlarının tekrarı. Eğitim örgütlerinde rol, sorumluluk, otorite ve statü. Eğitimde iş doyumu, güdülenme ve iş ortamı.

 

 • EB569 Eğitim Planlamasına Giriş  (3-0)3       

Planlamanın tanımı ve planlamada genel yaklaşımlar; planlama modelleri ve paradigmalar. Yönetsel bir süreç olarak eğitim ve sistem yaklaşımı. Eğitim planlamasında temel kriterler. Planlamayı etkileyen süreçler; kurumsal kültür ve planlama ilişkisi. Eğitim planlamasının aşamaları. Stratejik planlama. Mega, makro ve mikro planlama.

 

 • EB571 Program Geliştirmenin Temelleri  (3-0)3       

Eğitim programlarının temel öğeleri ve kavramlarının analizi ve bazı değişik eğitim düzeyleri için geliştirilmiş olan eğitim program modellerinin incelenmesi.

 

 • EB572 Öğrenme Kuramları  (3-0)3

Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramlarının incelenmesi. Bu iki temel kuramın etkilediği Sosyal Öğrenme, Çoklu Zeka, Beyin Temelli Öğrenme, Yapılandırmacılık ve benzer kuramların incelenmesi. Öğrenme kuramları ile ilgili araştırmalarla ortaya çıkmış öğrenme modelleri. Öğrenme kuramlarının öğretimle ilişkisi ve temel öğretim stratejileri.

 

 • EB573 Toplumsal Değişim ve Eğitim Programları  (3-0)3

Toplumsal değişimin nedenleri ve sonuçları. Eğitimin değişik düzeylerinde toplumsal değişimin programlara yansıması.

 

 • EB 574 Eğitim Programları ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler  (3-0)3

Eğitim programları ve kaynaklarına yönelik güncel sorunlar. Çeşitli eğitim kuramları. Eğitim programları alanında model geliştirme gereksinimi, yenilikler ve reformlar. Program geliştirmedeki gelişmeler.

 

 • EB576 Eğitim Programlarında Değerlendirme  (3-0)3                                                                                                                 

Program değerlendirmesine ilişkin kuram ve araştırmalar. Değişik program değerlendirme modelleri ve standartlarına yönelik inceleme ve analizler. Araştırma modellerinin değerlendirme sürecine uygulanması.

 

 • EB577 Öğretme ve Öğrenme Süreçleri  (3-0)3

Öğretme ve öğrenmeye ilişkin temel kuramlar ve kavramlar. Öğrenmenin doğası ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerinin yönlendirilmesi. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin analizi ve çeşitli yaklaşımların karşılaştırılması.

 

 • EB580 Ölçme ve Değerlendirme Kuram ve Teknikleri  (3-0)3

Klasik test kuramının temel ilkeleri. Test sonuçlarının yorumlanması. Ölçmenin doğası; güvenirlik, geçerlik; normlar ve ölçme birimleri; öğretmen yapımı testler; notlar ve not verme sistemleri, bu alandaki son gelişmeler.

 

 • EB581 Öğretim Modelleri ve Desenleme  (3-0)3        

Öğretim modellerine sistem yaklaşımı. Öğretim modellerinin mantığı. Kurama dayalı analiz, sentez ve değerlendirme.

 

 • EB588 Türk Eğitim Tarihi  (3-0)3

Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır. Eski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, Sıbyan mektepleri, Enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri.

                                                                                                                                          

 • EB592 Türk Eğitim Sistemi veTarihsel Gelişimi(3-0)3

Türk eğitim sisteminin Osmanlı İmparatorluğunun son ve Cumhuriyetin ilk dönemleri ağırlıklı tarihsel gelişimi. Tarihsel bir bağlam içinde Türk eğitim sisteminin geleneksel ve modern boyutları. İlk, orta ve yükseköğretimdeki pedagojik gelişmeler.

 

 • EB595 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme  (3-0)3

Program geliştirmedeki temel sorunlar, uygulamalar ve ilkeler. Program geliştirmenin dört temel öğesi: model-amaçlar-içerik seçimi ve düzenlemesi-öğretim ve öğrenme sürecinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi. Öğretim yaklaşımlarından öğrenme ortamlarının yaratılmasına kadar uzanan modeller ve düşünme biçimleri.

 

EB 596 Eğitimde Web 2 Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları  (3-0)3 AKTS 8

 

 

 • EB 598 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp tamamlanması.

 

 • EB 700 Seminer  (0-2) Kredisiz

Anabilim dalındaki çeşitli konularla ilgili bağımsız çalışma. Çalışmaların bölümde düzenlenen seminerde sunulması ve tartışılması.

 

 • EB800   Uzmanlık Alanı  (0-3) kredisiz

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına  ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Eğitim Bilimleri alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.