Sınıf  Eğitimi Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı

Temel Eğitim Anabilim Dalına bağlı alan olan Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında tezsiz yüksek lisans derecesi vermektedir. Programlara güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa öğrenci alınmaktadır. Programın amacı öğretmenlerin matematik öğretim yöntemleri, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımı ve öğretim kuramları gibi temel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dönem Projesi dersi kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkındaki teorik bilgilerini uygulamalarını sağlamakta ve bilimsel bir araştırmanın tüm safhalarını görmeleri açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Mezunlarımız eğitim kurumlarının her aşamasında uzmanlık bilgileriyle model oluşturma ve eğitimin kalitesini artırmada önemli bir rol üstlenmektedirler.

 


Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Yavuz SAKA

Temel Eğitim  Anabilim Dalı Sekreteri : Özlem YILMAZ

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili 1387


 Sınıf Eğitimi Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve kredileri aşağıda verilmiştir.

 

SINIF EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  DERS KATALOGU

 

TES 500 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0-3) AKTS:8

Bilim, bilimi niteleyen özellikler, değerler dizisi kavramı, pozitivist ve post pozitivist paradigmalar, bilginin doğası, kaynakları ve bilgi türleri, bilimsel araştırma surecinin parçaları, literatür inceleme sureci, araştırmada odak ve araştırma sorusu, problem belirleme, evren ve örneklem, araştırma modelleri, veri toplama araçları (gözlem, mülakat, test, anket, dokuman), veri analiz yöntemleri, nicel ve nitel analiz yaklaşımları, bulguların değerlendirilmesi ve yazımı.

 

TES 502 uygulamalı Eğitim İstatistiği (3-0-3) AKTS:8

İstatistik kavramı ve istatistiğin fonksiyonları, araştırma sürecinde istatistiğin yeri, değişken türleri, ölçek türleri, veri analizi için uygun istatistik seçimi, istatistik programında veri dosyası oluşturma, verilerin betimsel analizi (frekans dağılımı, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri), normallik analizi, Levene testi, parametrik ve parametrik olmayan (Nonparametric) hipotez testleri, parametrik testlerin özellikleri, parametrik testler: Tek örneklem T-Testi (OneSample T-Testi), Bağımsız örneklemler T-Testi (IndependentSamples T-Testi), İlişkili örneklemler için T-Testi (PairedSamples T-Testi), Tek faktörlü varyans analizi (One-WayAnova), karışık ölçümler için iki faktörlü anova (Two-WayAnovafor Mixed Measures), İlişkili örneklemler (Tekrarlı Ölçümler) için tek faktörlü Anova (One-WayAnovaforrepeatedMeasures), Parametrik testlerde varsayımların kontrolü, desenlerin kullanım alanı, araştırma hipotezleri, hipotezlerin test edilmesi, tabloların yorumlanması ve raporlaştırılması, Parametrik olmayan (Nonparametric) hipotez testleri ve özellikleri, Parametrik testler: Ki-Kare testi ve örnek uygulaması, Mann-Withney U testi ve örnek uygulaması, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Friedman testi ve örnek uygulaması, basit ve kısmi kolerasyon, testlerde güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, basari testi geliştirme ve örnek uygulaması.

 

TES 503 İlköğretimde Türkçe Öğretimi (3-0-3) AKTS:8

Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve görsel okuma kavramları, bu kavramların etkili bir şekilde kazanılması ve geliştirilmesi. Derste, anlama, anlama teori ve yöntemleri, okuma yazmaya hazırlık, Türkçe Öğretimi Programı ve yöntemleri.

 

TES 504 Program Geliştirme (3-0-3) AKTS:8

Program geliştirmede temel kavramlar. İlköğretimin eğitim öğretim ilkeleri. İlköğretim programlarının temel özellikleri. Gelişim, öğrenme ve program geliştirme ilişkisi. Eğitim Programının ögeleri (Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme). Program geliştirme sürecinin basamakları (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme).

 

TES 505 Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri (3-0-3) AKTS:8

Nitel araştırmaların temel felsefesi, veri analizlerinden tümevarım(inductiveanalysis) ve tümdengelim (deductiveanalysis) analiz yöntemleri, bilgisayar destekli analiz programları, veri indirgeme (içerik analizinde kategori ve kodlama, kod tanım tablosu oluşturma ve tanım tablosu temelinde veri analizi verilerin yorumlanması) ve veri gösterimi (Grafik ve tablo oluşturma) gibi kavramlar detaylıca bu ders kapsamında tartışılacaktır. Bununla birlikte, kod güvenirliliğinin hesaplanması (iç kod güvenirlik hesabi, kişiler arası kod güvenirlik hesabi) ve elde edilen güvenirlik bulgularının değerlendirilmesi, güvenirliğin düşük çıkması durumunda muhtemel çözüm yolları yine bu bölümde tartışılacaktır.

 

TES 506 Öğretim Programlarında Demokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi (3-0-3) AKTS:8

Hak kavramı, temel hak ve özgürlükler, demokrasi kavramı, demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişki, demokrasi ve insan hakları eğitiminin gerekliliği ve önemi, demokrasi ve insan hakları eğitiminin kapsamı, ulusal ve uluslararası düzeyde demokrasi ve insan eğitimi için yapılan çalışmalar, ilkokul, ortaokul ve öğretmen yetiştirme programlarında demokrasi ve insan hakları eğitimi, farklı derslere ilişkin öğretim programlarında demokrasi ve insan hakları eğitimi, matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitimi: izlenilen yollar, kullanılan yöntem ve teknikler, fen ve teknolojideki gelişmelerin birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar üzerine etkisi, fen derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitiminin amaçları ve önemi, fen derslerinde insan hakları eğitimi için kullanılan yöntem, teknik ve bağlamlar, fen derslerinde demokrasi ve insan hakları eğitimi için bir bağlam olarak sosyobilimsel konular, sosyobilimsel konularla demokrasi ve insan hakları eğitimi için etkinlik uygulamaları, fen derslerinde sosyobilimsel konularla demokrasi ve insan hakları eğitimi için örnek bir program tasarlama.

 

TES 507 Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar, Yöntem Ve Teknikler (3-0-3) AKTS:8

Düşünme kavramı, düşünmenin boyutları, düşünme eğitimi, kapsamı ve önemi, ulusal ve uluslararası eğitim programlarında düşünme eğitiminin yeri, eleştirel düşünme ve eleştirel düşünmenin boyutları, eleştirel düşünme eğitimi ve gerekliliği, eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan stratejiler, beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi ve içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi, yaratıcı düşünme kavramı ve yaratıcılığın boyutları, yaratıcı düşünme eğitimi ve önemi, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan yöntemler, beceri temelli yaratıcı düşünme öğretimi ve içerik temelli yaratıcı düşünme becerileri öğretimi, beyin temelli öğrenme, beyinin yapısı, beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir, beyni geliştirmenin yolları, beyin temelli öğrenmenin uygulamaları, bilişsel farkındalık ve bilişsel farkındalığın boyutları, bilişsel farkındalık stratejilerinin öğretimi, düşünme eğitimi için etkinlik planlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

 

TES 508 Eğitimde Çocuk Edebiyatı Uygulamaları (3-0-3) AKTS:8

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okudugu-inceledigi kitapların yas gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmanca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

TES 509 Öğrenme ve Motivasyon (3-0-3) AKTS:8

Motivasyon nedir? Motivasyonun öğrenme üzerinde ve öğrenmenin isteklendirme üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Öğrenmede motivasyonu iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları nasıl yürütülmelidir? Eğitim, öğrenme ve motivasyon terimleri; motivasyon ve öğrenme arasındaki ilişki, motivasyon teorileri, öğrenme teorileri ve motivasyon, öğrenme stilleri ve motivasyon, öğrenme stratejileri ve motivasyon, öğrenmede motivasyon stratejileri.

 

TES 510 Akademik Yazı Yazma (3-0-3) AKTS:8

Araştırmada yöntem ve teknik, hazırlık safhası, bilgi toplama, verilerin gruplandırılması, raporların yazılması ve rapor yazmada uyulması gereken kurallar, yorumlama yöntemleri, teknik yönden gözlem çeşitleri ve dil kullanımını, Akademik okuma becerileri, Akademik yazı yazma teknikleri.

 

TES 511 Bilimin Doğası ve Öğretimi (3-0-3) AKTS:8

Bilim tarihindeki paradiğmatik dönüşümler, bilimsel devrimler, bilim felsefesinde pozitivist ve post modern yaklaşımlar, bilimin doğası, bilimin doğasını kavratmanın fen öğretimindeki yeri ve önemi, fen öğretim programında bilimin doğası ve öğretimine yönelik temalar ve vurgular, bilimin doğası ve öğretimine yönelik yaklaşımlar(tarihsel, doğrudan ve dolaylı, sistem dinamiği), bilimin doğası ve öğretimine yönelik yapılmış eğitim araştırmaları, bilimin doğasıyla ilgili kavram yanılgıları, bilimin doğası ve öğretimine yönelik sınıf içi uygulama ve etkinlik örnekleri.

 

TES 512 Fen Öğretimde Alternatif Ölçme Değerlendirme (3-0-3) AKTS:8

Fen eğitimi uygulamalarında kilometre taşları. Fen eğitiminin yeniden yapılandırılması. Çağdaş öğretim yaklaşımları: yapılandırmacı yaklaşım. Yapılandırmacı öğretim modelleri: Durumlu öğrenme, probleme dayalı öğrenme, örnek olaya dayalı öğrenme, projeye dayalı öğrenme, bağlaşık öğrenme, kavramsal değişim, etkin (aktif) öğrenme, 5e ve 7e modelleri. Çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımları.Alternatif Ölçme Değerlendirme modelleri.Mikro öğretim uygulamaları. Mikro öğretim uygulamalarının bireysel ve grupla değerlendirilmesi.

 

TES 513 Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri (3-0-3) AKTS:8

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından ana evreleri, amaç ve kapsamı. Türk eğitim tarihinin ana evrelerini belirleyen kişiler, kurumlar ve söylemler. İslamiyet öncesi dönem, İslam etkisindeki dönem, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemlerinde eğitimin özellikleri. Türk eğitim tarihinde öğretmen yetiştirme alanında yaşanan gelişmeler. Türk eğitim sistemini yapılandırma çabaları. Cumhuriyet dönemi eğitim düşünürleri ve eğitime katkıları. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmelerin tarihsel perspektiften değerlendirilmesi.

 

TES 514 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretim Kurumları (3-0-3) AKTS:8

Tanzimat’tan cumhuriyete kadarki süreçte açılan eğitim-öğretim kurumlarının kuruluş amaç ve özellikleri. Sıbyan mektebi, Rüştiye, idadi, Sultani, Darülmuallimin, Darülmuallimat, Darülfünun vs. eğitim kurumlarının faaliyetleri. Eğitim-öğretim kurumlarının dönemin eğitim politikaları açısından değerlendirilmesi. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e eğitim-öğretim kurumlarındaki Batı medeniyetinin sosyal ve siyasi etkileri. Dönemin eğitim düşünürleri ve eğitime katkıları. Osmanlı Eğitim sisteminde modernleşme ve modernleşme sürecinde eğitim kurumlarındaki dönüşüm. Modernleşme sürecinde halk eğitimi, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme program ve uygulamaları.

 

TES 515 Eğitimde Tasarım Yolu İle Anlama (3-0-3) AKTS:8

Tasarım Yolu ile Anlama (TYA) yaklaşımı temel kavramları (kalıcı anlama, bilgi, beceri, temel soru). Öğretim programı haritalandırmanın amacı ve nedenleri. Okul öncesi eğitim programının TYA yaklaşımına göre haritalandırılması. Okul öncesi eğitim program içeriği ve eğitim durumlarının TYA yaklaşımına göre disiplinlerarası etkileşimi dikkate alarak düzenlenmesi. TYA yaklaşımında ölçme değerlendirme. "WHERE TO" yönerge ve kontrol mekanizmasını kullanarak öğrenme merkezli ders planı ve öğrenme etkinlikleri oluşturma ve uygulama çalışmaları.

 

TES 516 Çocuk Hakları Eğitimi (3-0)3 AKTS:8

Çocuk kavramı, modern, postmodern ve pragmatist yaklaşıma göre çocukluk, çocuk hakları kavramı, çocuk haklarının uluslararası bağlamda tarihsel gelişim, Türkiye’de çocuk haklarının tarihsel gelişimi, Türkiye’nin çocuk politikası, Türkiye’de çocuk hakları uygulamaları, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde çocuk hakları eğitiminin durumu, çocuk hakları temelli okul iklimi ve sınıf iklimi, çocuk hakları eğitiminde temel esaslar, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi bağlamında çocuk hakları eğitimi, çocuk hakları eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntem ve teknikler, çocuk hakları eğitimi için etkinlik ve materyal tasarlayabilme, çocuk hakları eğitimi için örnek uygulamalar (Drama ile çocuk hakları eğitimi, oyunlarla çocuk hakları eğitimi, çocuk edebiyatı eserleriyle çocuk hakları eğitimi vb.).

 

TES 750 Dönem projesi (3-0-)kredisiz/ AKTS:10

Öğretim üyesinin danışmanlığında, öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Dönem projesi konusu seçme, öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

 

TES517 Okul Geliştirme Kuram ve Uygulama (3-0-3) AKTS:8

Okul geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, eğitimde değişim ve okul geliştirme, okulun örgütsel yapısı ve gelişme, okul geliştirme akımının tarihsel gelişimi, okul geliştirme-okul etkililiği ilişkisi, okul etkililiği modelleri, ulusal ve uluslararası okul geliştirme uygulamaları ve yönelimleri (planlı okul gelişim modeli, stratejik planlama, öğretmen liderliği, profesyonel öğrenme toplulukları vb.), okullarda kapasite geliştirme, mesleki öğrenme ve gelişim, okul geliştirme ve eylem araştırması.

 

TES518 Eğitimde Politika Analizi (3-0-3) AKTS:8

Eğitim ve politika ilişkisi, eğitim politikasına ilişkin kavramlar, eğitimde politika, eğitim politikası analiz yöntemleri, uluslararası ve ulusal örgütlerin Türk eğitim politikalarına yansımaları, eğitimde ekonomi politikaları, eğitimde eşitlik politikaları, küresel perspektiften eğitim politikasının incelenmesi, eğitimde küreselleşme politikaları, eğitimde teknoloji politikaları, eğitim politikalarının okullardaki yansıması, eğitimde nitelik tartışmaları.

 

TES519 Eğitim Reformları ve Öğretmen Yeterlikleri (3-0-3) AKTS:8

Eğitim reformlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin eğitimde yenilenme süreçlerinde sahip olmaları gereken pedagojik yeterlikler, bu yeterliklerin yanı sıra güncel öğretim programının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için özel öğretim yöntemlerinin seçimi, uygulanması ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, bu amaçla teorik ve uygulamalı çalışmalar.