Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre yatay geçişe başvuru koşulları şu şekildedir:

(1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak koşuluyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili lisansüstü program için gerekli başvuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı yapılır:

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dördünü almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

b) Öğrenci, en erken birinci yarıyıl sonunda, en geç üçüncü yarıyıl başında başvurabilir.

c) Doktora programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağlanmış olması gerekir.