İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

İnsan Psikolojisi ve İletişim Programının genel amacı kişisel, sosyal, duygusal, mesleki ve kişilerarası iletişim becerileri yönünden gelişmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde: insan psikolojisi, yakın ilişkilerde etkili iletişim, etkili çatışma çözme,  ruh sağlığı, aile ilişkileri, insan gelişim dönemleri ve yaşanabilecek dönemsel sorunlar gibi psikoloji ve iletişimin alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve etik değerlere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Programın kazanımları göz önüne alındığında, alt amaçları:

1. Aile ve yakın ilişkiler konusunda bilgi sahibi olan, bu bilgileri sorun çözme sürecinde etkili bir şekilde kullanabilen,
2. Davranış bozukluğu gösteren çocuk, yetişkin ve yaşlılar ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilen,
3.  Grup içi, gruplar arası ve kişilerarası etkili iletişim becerilerini, bilgisiyle aktif olarak kullanabilen,
4.  İnsan psikolojisi, kişilik gelişimi ve belli yaşam dönemlerine ait uyum problemlerine ait bilgiye sahip olan,
5. Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, kişilik gelişimini, yaptığı mesleğe aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

 


İnsan Psikolojisi ve İletişim Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet MURAT

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


 

 Eğitim Bilimleri  Anabilim Dalına bağlı alan olan İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve kredileri aşağıda gösterilmiştir.

 

İNSAN PSİKOLOJİSİ VE İLETİŞİM (II. ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                                             Kredi               AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

EB751–799 Dönem Projesi                                                                                                      0                             0

 

Ders kodu            Ders adı                                                                                                              Kredi                 AKTS

EB599                   Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik                                                       3                             6

EB751                   Dönem Projesi                                                                                                  0                             0

İNPİ501                Kişilik Gelişimi                                                                                                    3                             8

İNPİ502                Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler                                                                 3                             8

İNPİ503                Genel Psikoloji                                                                                                    3                             8

İNPİ504                Kriz Yönetimi                                                                                                       3                             8

İNPİ505                İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri                                                               3                             8

İNPİ506                Yaşama Dönemleri ve Uyum Problemleri ile Başa Çıkma                       3                             8

İNPİ507                Çocuk ve Ergen Psikolojisi                                                                               3                             8

İNPİ510                Aile ve Yakın İlişkiler Psikolojisi                                                                      3                             8

İNPİ513                Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk                      3                             8

 

 

 

Ders İçerikleri

EB599 Araştırma Yöntemleri                          

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi. 

EB751-799 Dönem Projesi              

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.

İNPİ501 Kişilik Gelişimi                                                     

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

İNPİ502 Grupla Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler                 

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

İNPİ503 Genel Psikoloji                                                                    

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

İNPİ504 Kriz Yönetimi                                                                 

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

İNPİ505 İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri                                                                                                    

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

İNPİ506 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleriyle Başa Çıkma

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

İNPİ507 Çocuk ve Ergen Psikolojisi                                   

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları. Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

İNPİ510 Aile ve Yakın İlişkiler Psikolojisi                         

Yakın ilişkiler psikolojisi ile ilgili başlangıçtan günümüze geniş bir perspektif içerisinde kuramsal gelişmeleri, bilimsel bulguları tartışma. Temel olarak derste yakın ilişkilerde bağlanma stillerinin rolü, bu stillerin yetişkin bağlanma desenlerinde ve ilişki sonuçlarında etkileri, yükleme stillerinin yakın ilişkilere yansımaları, romantik ilişkilerin başlangıç süreçleri, yakın ilişkilere yönelik bilişsel ve evrimsel kuramlar ile cinsiyet farklılıklarına bu kuramların bakış açıları, yetişkin bağlanma stillerinde kültürün etkileri, yakın ilişkilerde duygusal süreçler, iletişim, iletişimsizlik ve çatışma, çatışmayı çözme süreç ve stilleri, ilişki doyumu, ilişkilerde kıskançlık ve şiddet konuları.

İNPİ513 Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk                              

Kişiler arası çatışma, çatışmanın doğası, çatışma kaynakları, çatışma yönetimi ve kişiler arası çatışmaların yapıcı-barışçıl-onarıcı yaklaşımlarla yönetme becerisini geliştirme, problem çözme ve problem çözme becerilerini kazanma.