Eğitim Yönetimi Tezsiz (İÖ)

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; eğitim ve öğretim kurumları için akademik donanıma ve bilimsel bakış açısına sahip okul yöneticisi, eğitim denetmeni ve öğretim elemanı yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan personelin mesleki yeterliliklerini sağlamak ve geliştirmek, geliştirilen projelerle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek ve alanyazına bilimsel ve özgün araştırmalarla katkıda bulunarak kuramsal bilginin gelişmesini sağlamaktır.

 


Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


 

Eğitim bilimleri Bölümü çatısı altında yer alan Eğitim Yönetimi Tezisz Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda verilmiştir.

 

EĞİTİM YÖNETİMİ (II. ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  KATALOĞU

 

 

 

KOD

DERS

Z/S

KREDİ

AKTS

EB500

 Araştırma Yöntemleri  ve Bilimsel Etik

Z

(3-0)3

6

EYTPE501 

 Nitel Araştırma Teknikleri

S

(3-0)3

8

EYTPE502 

 Okul Geliştirme

S

(3-0)3

8

EYTPE503 

 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

S

(3-0)3

8

EYTPE504 

 Eğitimde Değişim Yönetimi

S

(3-0)3

6

EYTPE505 

 Eğitimde Yönetim Bilgi Sistemleri

S

(3-0)3

8

EYTPE506 

 Etkili Okul Yöneticiliği

S

(3-0)3

8

EYTPE507 

 Eğitimde Stratejik Yönetim ve Planlama

S

(3-0)3

8

EYTPE508 

 Eğitsel Sinirbilime Giriş

S

(3-0)3

8

EYTPE509 

 Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları

S

(3-0)3

8

EYTPE510  

 Eğitimde Performans Yönetimi

S

(3-0)3

8

EYTPE512

 Örgütsel Davranış

S

(3-0)3

8

EYTPE513

 Eğitim Denetimi

S

(3-0)3

8

EYTPE514 

 Eğitim Örgütlerinde Yönetim Sorunları

S

(3-0)3

8

EYTPE515

 Örgütlerde İletişim

S

(3-0)3

8

EYTPE516 

 Eğitimde Liderlik

S

(3-0)3

8

EYTPE517 

 Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar

S

(3-0)3

8

EYTPE518 

 Örgüt ve Yönetim Kuramları

S

(3-0)3

8

EYTPE519 

 Eğitim Yönetimi

S

(3-0)3

8

EYTPE520 

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim

S

(3-0)3

8

EYTPE521 

 Eğitim Politikaları

S

(3-0)3

8

EYTPE522    

 Yükseköğretimin Yönetimi   

S

(3-0)3

8

EYTPE524    

 Öğretmen Yetiştirme Politikaları                             

S

(3-0)3

8

 EB751

  Dönem Projesi

Z

(3-0)0

6

 

DERS İÇERİKLERİ

 

 

 • EB500 Araştırma Yöntemleri  ve Bilimsel Etik

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi. 

 

 • EYTPE501    Nitel Araştırma Teknikleri

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kodlanması ve rapor yazma süreci.

 

 • EYTPE502    Okul Geliştirme

Ulusal ve uluslararası okul geliştirme yaklaşımları hakkında bilgi, anlayış ve beceri geliştirme. Etkili okul ve kuramsal temelleri. Okul geliştirme, kendini yöneten okul ve okula dayalı yönetim. Kalite okulu ve kendini yenileyen okul. Okulda etkililiğin ölçülmesi ve etkili okul araştırma modelleri. Etkili okul oluşumunda yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve okul kültürünün rolü. Etkili okulun örgütlenmesi ve yönetimi.  

 

 • EYTPE503    Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Eğitim ekonomisi, insan sermayesi kuramı, eğitimin dışsallıkları, eğitimin ekonomik büyümeye katkısı, eğitim ve ekonomik büyüme, insan kaynaklarını geliştirme sorunları ve politikaları, eğitimin finansmanı, eğitim planlaması, eğitim planlamasının ilkeleri, planlamanın hukuksal dayanakları, eğitim planlaması teknikleri, eğitim planlama modelleri, eğitim sisteminin insan gücü planlaması, eğitim planlamasında yeni yaklaşımlar.

 

 • EYTPE504    Eğitimde Değişim Yönetimi 

Değişim ile ilgili kavramları ve temel ilkeler, değişime etki eden iç ve dış etkenler, değişim süreçleri, değişim yönetimi.

 

 • EYTPE505    Eğitimde Yönetim Bilgi Sistemleri

Toplumsal değişim ve bilgi toplumuna geçiş. Bilgi toplumunda eğitim ve eğitim yönetimi. Bilgi yönetimi kavramı, bilgi türleri, bilgi yönetimi süreçleri, stratejileri ve eğitimde bilgi yönetimi. Eğitim yönetiminde bilginin kullanımı ve eğitimde bilgi yönetimi. Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS), YBS’lerine genel bakış, türleri ve fonksiyonları. Eğitimde yönetsel faaliyetlerin gerçekleşmesinde YBS’lerin rolü. Yönetim fonksiyonları bağlamında YBS’lerin analizi. Dünyada ve Türkiye’deki (e-okul, Ilsis, MEYTPEbis) YBS’lerin incelenmesi. 

 

 • EYTPE506    Etkili Okul Yöneticiliği

Okul müdürünün etkililiği, etkili yönetici stratejileri, insan kaynakları ve okul yöneticiliği, okul yöneticiliği ve etik, demokrasi ve insan hakları, eğitim hakki ve görevi, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitsel öncelikler, aile ve çevre açısından okul yöneticiliği, okul liderliği ve okul yöneticiliği, öğretmen lideri olarak okul yöneticiliği veli ve öğrenci lideri olarak okul yöneticiliği. 

 

 • EYTPE507    Eğitimde Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik yönetim kavramı ve stratejik yönetimin amacı, özellikleri. Eğitim örgütlerinde stratejik yönetimin önemi ve uygulanabilirliği. Stratejik yönetimin süreçleri. Stratejik liderlik kavramı. Okul/kurumlar için stratejik planlama sürecinin önemi. Eğitim örgütlerinde stratejik planlamanın uygulanabilirliği. Stratejik planlama süreci (Durum analizi: SWOT analizi, PEST analizi). Stratejik planlama süreci (Geleceğe yönelim, misyon, vizyon amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi). Stratejik planlama süreci (İzleme, değerlendirme ve raporlandırma). Stratejik planların hazırlanması 

 

 • EYTPE508    Eğitsel Sinirbilime Giriş

Eğitsel Sinirbilimin akademik kökenleri ve tarihsel gelişimi. Eğitimcilerin sinirbilimin, eğitim bilimleri alanındaki rolüne ilişkin görüşleri ve genel yaklaşımları. Eğitsel sinirbilimde temel kavramlar ve tanımlar/mitler. Sinirbilim araştırmalarının eğitim bilimlerine katkı yapma yolları ve iki alan arasındaki bağlantılar. Bilişsel sinirbilimin sosyal, yasal ve etik boyutları: sosyal davranışın sinirbilim temelleri. Yönetsel ve liderlik yeterliliklerinin sinirbilim kökenleri; yönetimde fark yaratan sosyal, duygusal ve ruhsal boyutlar. Yöneticinin/liderin örgütsel iklime etki eden bilişsel ve duygusal örüntüleri ve bunların sinirbilim arka planı: insan-merkezli beyin-odaklı yönetim çevrelerinin oluşturulmasında temel parametreler. 

 

 • EYTPE509    Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları

Bilimsel yazıların düzenlenmesi. Makale türleri; deneysel çalışma raporları, tarama, kuramsal ve yöntemsel makaleler. Bilimsel bir makalenin sahip olması gereken özellikler. Betimsel ve eleştirel ödevler. Eleştirel düşünme kavramı ve araçları. Eleştirel ve yansıtıcı yazma yöntemleri. Bilimsel bir yazının (makale, tez…) bölümleri. Genel yazım kuralları (başlık ve kapak düzeni, sayfa ayarları, satir aralıkları, sayfa numaraları, boşluklar, hizalama, noktalama, tablolar ve şekiller, aktarmalar, kaynak gösterme). Kaynaklar listesinin hazırlanması. 

 

 • EYTPE510   Eğitimde Performans Yönetimi

Performans yönetiminin tanımı ve tarihsel gelişimi. Performans yönetim sistemlerinin kullanılmak amaçları. Performans yönetiminin planlama, değerlendirme, geribildirim ve iyileştirme aşamaları. Performans yönetiminin Türkiye’deki yasal altyapısı. Eğitim alanında performans yönetimi uygulamaları. Çağdaş performans yönetimi yaklaşımlarının eğitim alanına uyarlanması. Türk eğitim sisteminde performans yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan performans yönetimi çalışmaları. Eğitimde performans yönetimi aşamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 

 

 • EYTPE512    Örgütsel Davranış

Örgütlerin insan öğesi. İnsan doğası ve güdülenmenin örgüt açısından incelenmesi. Liderlik ve katılım. Örgütlerde gruplar arası problemler. Dinamik ve gelişen sistemler olarak örgütlerin incelenmesi

 

 • EYTPE513    Eğitim Denetimi

Denetimin tanımı ve kapsamı; tarihsel gelişimi. Denetim türleri ve ilkeleri. Denetçinin yeterlikleri. Eğitim denetiminde kullanılan kriterler. Kurumsal ve ders denetimi; klinik denetim. Rehberlik, mesleki yardım ve değerlendirme. Soruşturma yürütme ve sonuçlandırma.

 

 • EYTPE514    Eğitim Örgütlerinde Yönetim Sorunları

Eğitim örgütlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve etkileşiminde karşılaşılan sorunlar. Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetim süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözümler. Okullarda iş gören, öğrenci ve eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin yönetsel sorunlar. Okul işletmesi, okul-toplum ilişkisi ve eğitimin kalitesine ilişkin yönetsel sorunlar ve çözümler.

 

 • EYTPE515    Örgütlerde İletişim

Örgütlerdeki iletişim süreci ve öğeleri. İletişim modelleri; yatay, dikey iletişim ve örgütsel değişim; etkili iletişimi engelleyen etmenler.

 

 • EYTPE516    Eğitimde Liderlik

Liderlik tanımları. Liderlik kuramları; özellik ve davranışsal liderlik kuramları. Liderlik biçemleri. Yönetici ve lider karşılaştırması. Eğitim örgütlerinde liderlik yaklaşımları; vizyoner, politik, etik, transformasyonel liderliğin etkileri ve uygulamaları. Yeni liderlik yaklaşımları; liderlik ve yönetim süreçleri, liderlik ve değişim, liderlik ve öğrenen örgütler. Okul yönetiminde liderlik; okul liderliğinin kendine özgü yönleri ve okul yöneticilerinin liderlik davranışları.

 

 • EYTPE517    Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar

Mikro ve makro düzeyde eğitim sistemindeki yapısal ve örgütsel sorunlar; öğretmen yetiştirme sorunları; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki sorunlar; eğitimin farklı basamaklarına geçiş; eğitim ve sanayi işbirliği; ekonomik, politik, yasal ve felsefi sorunlar.

 

 • EYTPE518    Örgüt ve Yönetim Kuramları

Yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar: Klasik yönetim düşüncesi, bilimsel yönetim teorisi, yönetim süreci yaklaşımı, bürokratik yönetim ve ilkeleri. Neo-klasik yönetim düşüncesi: neoklasik yönetim düşüncesinin kaynakları, neo-klasik düşünürler ve görüşleri. Modern yönetim düşüncesi: sistem ve durumsallık yaklaşımları. Çağdaş yönetim düşüncesi ve uygulamaları: Z teorisi, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, toplam kalite yönetimi ve kıyaslama (benchmarking).

 

 • EYTPE519    Eğitim Yönetimi

Toplumsal bir sistem olarak okullara örgütsel bir yaklaşım, okullar ve çevreleri, okul örgütlerinde güdülenme, liderlik, karar verme ve iletişimin yanı sıra okulların bürokratik ve profesyonel boyutları.

 

 • EYTPE520    Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim

Dünyada ve Avrupa ülkelerinde yükseköğretimin tarihsel gelişimi. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de, amaç, örgütlenme, yönetim, finansman, öğrenci kabulü, öğretim programları ve benzer konular bakımından yükseköğretim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması.

 

 • EYTPE521    Eğitim Politikaları

Eğitim ve politika arasındaki ilişki. Eğitim konularına göre değişen politikalar ve politik uygulamalar. Eğitim araştırmalarının bir parçası olarak politika çalışmaları. Eğitim politikası oluşturma süreci. Eğitim politikası oluşturulmasında rol sahipleri. Eğitim politikası oluşturmada kullanılan araçlar ve stratejiler. Eğitim politikası oluşturma sürecinde değişen güç dinamikleri. Eğitim kademelerinde politika bütünlüğü oluşturma. Eğitim politikalarının uygulanma süreci. Eğitim politikalarının değerlendirilmesi. Politikaların kabul görme kriterleri. Eğitim politikalarının değerlendirilmesinde eğitim araştırmalarının kullanımı. Eğitim politikalarında hesap verebilirlik 

 

 • EYTPE522    Yükseköğretimin Yönetimi

Akademik bir alan olarak yükseköğretim yönetimi, yükseköğretimi ve üniversiteyi farklılaştıran kritik öge: akademik strateji, yükseköğretimde öğrenciler, yükseköğretimde öğretim elemanları, yükseköğretimin finansmanı, yükseköğretim kurumlarında bütçe ve sorumluluk merkezli yönetim, yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirlik, yükseköğretimde vakıf ve özel üniversiteler, dünya üniversite sıralama sistemleri. 

 

 • EYTPE524    Öğretmen Yetiştirme Politikaları              

Öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması, öğretmen eğitiminde hizmet içi eğitim politikalarının değerlendirilmesi, Cumhuriyet öncesi ve sonrası öğretmen yetiştirme, atama ve geliştirme politikaları, öğretmenlerin kariyer basamakları, Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin profesyonelleşme süreci, çağdaş öğretmen yetiştirme yaklaşımları (mentörlük, koçluk, göreve başlatma programları…), öğretmen niteliğini geliştirme aracılığıyla okul geliştirmeye yönelik uygulamalar, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi. 

 

 • EB751 Dönem Projesi

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.