Türkçe Eğitimi  Doktora Programı

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Doktora Programı, 2020-2021 Güz Dönemi itibarıyla; dil öğretimi alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirerek alana katkıda bulunacak bireyler yetiştirme amacıyla öğrenci alan bir programdır. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimine disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşarak alana yenilik getirecek düşünce, tasarım ve uygulamaları getirmek; üst düzey araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bilimsel çalışmalar üretmek ve bu yolla dil öğretimi ile dil öğretiminin toplumsal ve kültürel rolünü ele almak programın misyon ve vizyonunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, geniş ve derin bir bakış açısı ile bilimsel olayları irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak programın amaçları arasındadır.

Türkçe Eğitimi Doktora Programı aynı zamanda, bireyleri akademik araştırma yapmaya yönlendirmekte ve akademik kariyere hazırlamaktadır. Bu nedenle üniversitelerin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümlerindeki öğretim üyesi açığını kapatmak programın amaçlarından bir diğeridir.

Doktora programına, yüksek lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilmektedir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve sözel puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Adayların ayrıca ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 YDS puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları zorunludur. Bu asgari puanların girilecek doktora programların özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir.

 


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı:    Doç.Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri:  Burçin İNAL

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2792


 

TÜRKÇE EĞİTİMİ  DOKTORA PROGRAMI KATALOĞU

 

I.YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

TE500 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

(3-0)3

6

2

Ders-2

(3-0)3

10

3

Ders-3

(3-0)3

10

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

9

26

       

 

II.YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Ders-4

(3-0)3

10

2

Ders-5

(3-0)3

10

3

Ders-6

(3-0)3

10

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

9

30

       
 

III. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Ders-7

(3-0)3

10

2

Ders-8

(3-0)3

10

3

Ders-9

(3-0)3

10

4

Doktora Seminer-I Dersi (TE952)

(0-2)Kredisiz

6

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

9

36

       
 

IV. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Doktora Uzmanlık Alan Dersi  (TE900)

(0-4)Kredisiz

10

2

Doktora Tez Çalışması (TE698)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

 

 

V. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Doktora Uzmanlık Alan Dersi (TE900)

(0-4)Kredisiz

10

2

Doktora Tez Çalışması (TE698)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplam

0

30

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Doktora Uzmanlık Alan Dersi (TE900)

(0-4)Kredisiz

10

2

Doktora Tez Çalışması (TE698)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Doktora Uzmanlık Alan Dersi (TE900)

(0-4)Kredisiz

10

2

Doktora Tez Çalışması (TE698)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

 

 

VIII. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Doktora Uzmanlık Alan Dersi (TE900)

(0-4)Kredisiz

10

2

Doktora Tez Çalışması (TE698)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

 

Genel Toplam

27

242

 
 
 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İçeriği

Kredi

AKTS

TE500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bilimsel araştırmanın temelleri, literatür taraması, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, raporlaştırma.

3

6

TE601

Dilbilim Uygulamaları ve Türkçe Eğitimi

Dilbilim nedir, ilişkili olduğu alanlar nelerdir? Uygulamalı dilbilim nedir? Uygulamalı dilbilim gelişimi. Dilbilim uygulamalarında önemli isimler ve çalışmaları. Dilbilim uygulamaları ve dil öğretimi. Dilbilim uygulamaları ve Türkçe Eğitimi. Dilbilim uygulamaları ve yabancılara Türkçe öğretimi. Dil sorunları ve uygulamalı dilbilim. Türkiye Türkçesinin güncel sorunlarına dilbilimsel çözüm önerileri. Bilgisayar ve dilbilim uygulamaları. Bilgisayar, dil öğretimi ve uygulamalı dilbilim.

3

10

TE602

Dil Psikolojisi ve Dil Eğitimi

Dil, Psikoloji; Dil Psikolojisi, Dil Eğitimi‐Öğretimi. Dil kullanım süreçleri ve ilgili betimlemeler. İletişim süreci, sözlü çağrışımlar, çocukta dilin öğrenilmesi süreci ve sorunlar; düşünce ve dil arasındaki genel ilişkiler. İnsan dilinin ve dil ediniminin oluşumu, bu oluşumu etkileyen psikolojik etmen ve davranışlara dair görüşler. Dil Psikolojisi araştırmalarının dil eğitimine katkısı. Dil, dil edinimi ve iletişimin psikolojik koşulları; dil edinimi ve diğer psikolojik fonksiyonlar arasındaki bağlantılar. Dil edinimi ve dil kaybı, dilsel davranışlardaki dilsel ya da dil dışı etmenler, dilin sosyal durumlardaki işlevi ve bireysel dil replikleri. Dil, dilsel seviye, konuşmacı ve kültür arasındaki ilişkiler. Günlük konuşmada edim/edinç ayrımı, “edim”in önemi ve incelenmesi. Dil Psikolojisi alanı ve dil öğrenimi (Öğrenici temelli yaklaşımlar). Dil Psikolojisi alanı ve dil eğitimi‐öğretimi (Öğretici temelli yaklaşımlar). Dil Psikolojisi uygulama ve değerlendirme çalışmaları.

3

10

TE603

 

 

Okuma Eğitimi

 

 

Okuma eğitimine ilişkin temel kavram ve terimler. Okumanın diğer dil becerileriyle ilişkisi. Okuma strateji, yöntem ve teknikleri. Okunabilirlik ölçütleri. Okumanın devinişsel boyutu. Okumanın bilişsel boyutu. Erken okuryazarlık. Hızlı okuma teknikleri. Okumanın psikolojik nitelikleri (tutum, kaygı, özgüven, özyeterlik). Eleştirel okuma. Okuma becerisine yönelik etkinlik tasarımı .Okuma eğitimine yönelik yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının incelenmesi. Okuma eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

3

10

TE604

 

 

Yazma Eğitimi

 

 

Yazma eğitimine ilişkin temel kavram ve terimler. Yazmanın diğer dil becerileriyle ilişkisi. Yazma modelleri. Süreç temelli yazma. Yazılı anlatım biçimleri. Yaygın yazma hataları ve yanılgıları. Metin yapılandırma modeli. Yazılı anlatımda metinsellik ölçütleri. Yazmanın psikolojik nitelikleri (tutum, kaygı, özgüven, özyeterlik). Yaratıcı yazma. Yazma becerisine yönelik etkinlik tasarımı. Yazma eğitimine yönelik yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının incelenmesi. Yazma eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

3

10

TE605

 

 

Çocuk Edebiyatında Metin Analizi

 

 

Çocuk edebiyatı kavramı ve çocuk edebiyatı hakkındaki görüşler. Edebiyat içinde çocuk edebiyatının yeri ve ayırt edici özellikleri. Metin analizlerinde usul ve esaslar. Çocuk edebiyatı metinlerinde bulunması gereken temel nitelikler. Eğitim amaçlı çocuk edebiyatı ürünlerinin ayırt edici özellikleri. Nesre dayalı çocuk edebiyatı türlerinin yapıları. Manzum çocuk edebiyatı ürünlerinin yapıları. Edebi eserleri yorumlama ve kavramaya yönelik olarak, değişik eleştiri metotlarını kullanma. Metin planı ile ilgili tutarlılık ve tutarsızlıklar. Edebi eserleri yorumlama ve kavramaya yönelik olarak, değişik eleştiri metotlarını kullanma. Türler arasındaki geçişler ve bu geçişleri sağlayan unsurlar. Türkçe eğitiminde çocuk edebiyatı ürünlerini seçme usul ve esasları. Örnek metin analizi.

3

10

TE606

 

 

Edebî Tenkit

 

 

Tenkit ve edebî tenkit kavramı üzerine. Dünyada edebî tenkidin tarihî gelişimi. Türkiye’de edebî tenkidin tarihî gelişimi. Tenkit tasnif ve gerekçeleri. Tenkit türleri. Edebî tenkit yöntemleri. Roman türünde edebî tenkit örnekleri. Hikaye türünde edebî tenkit örnekleri. Tiyatro türünde edebî tenkit örnekleri. Şiir türünde edebî tenkit örnekleri. Fikri yazı türlerinde edebî tenkit örnekleri. Metin türlerine göre edebî tenkit örnekleri.

3

10

TE607

 

 

Roman ve Öykü Analizleri

 

 

Roman-öykü kavramı ve konuyla ilgili kaynaklar. Roman-öykünün doğuşu ve tarihi gelişimi. Roman ve öykü çeşitleri. Dünya ve Türk öykücülüğünün temsilcileri. Roman ve öykünün unsurları. Anlatım teknikleri. Öykü ile romanın karşılaştırılması. Roman ve öyküde eleştiri. Öykü çözümlemeleri. Roman çözümlemeleri.

3

10

TE608

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beceriler ve Uygulamaları

 

 

Yabancı dil öğretiminde beceriler. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ve bu metindeki becerilerin yeri. Dil düzeylerine göre becerilerin ele alınışı. Okuma becerisinin öğretim ilkeleri. Dinleme becerisinin öğretim ilkeleri. Anlama becerilerinin yabancı dil öğretim yöntemlerine göre işlevi. Konuşma becerisinin (Sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) öğretim ilkeleri. Yazma becerisinin öğretim ilkeleri. Anlatma becerilerinin yabancı dil öğretim yöntemlerine göre işlevi. Dilbilgisi öğretimi ve düzeylere göre içerik alanının belirlenmesi. Dilbilgisi öğretiminin yabancı dil öğretim yöntemlerine göre işlevi. Her bir beceri alanının ve dilbilgisi öğrenme alanının düzeylere göre bütünleşik bir biçimde planlanması (Eğitim Durumu Tasarlama).

3

10

TE609

 

 

Anadili Öğretiminde Eğitim Ortamı

 

 

Eğitim ortamı ve ögeleri . Eğitim durumu tasarlama döngüsü. Anadili öğretiminde bütünleştirilmiş öğrenme-öğretme yaklaşımı. Bütünleştirilmiş öğrenme-öğretme yaklaşımının dayandığı ilkeler. Anadili öğretiminde eğitim ortamı. Çok Uyaranlı Eğitim ortamının ögeleri. Dilsel Uyaranlar ve İşlevleri. Görsel Uyaranlar ve İşlevleri. İşitsel Uyaranlar ve İşlevleri. Görsel-İşitsel Uyaranlar ve İşlevleri. Çok Uyaranlı Eğitim Ortamındaki Araç-Gereçler ve İşlevleri. Çok Uyaranlı Eğitim Ortamı İlkeleri Doğrultusunda Eğitim Ortamı Tasarlama.

3

10

TE610

 

 

Temel Dil Becerileri: Konuşma Eğitimi

 

 

Tanımlar: Konuşma, konuşma süreci. Konuşmanın zihinsel ve bedensel yönü. Konuşmada vurgu, tonlama, telaffuz ve durak. Konuşma eğitimi ve konuşma beceresi

Konuşmanın diğer becerilerle ilişkisi. Konuşma türleri. Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarında konuşmanın yeri. Bloom Taksonomisi ve Yenilenen Bloom Taksonomisi. TDÖP’teki konuşma kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Konuşmada ölçme ve değerlendirme. Etkinliğin kuramsal çerçevesi. Ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin değerlendirilmesi. Konuşma etkinliği tasarlama.

3

10

TE611

 

Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi

 

 

Tanımlar: Dinleme, dinleme süreci. Dinlemenin zihinsel ve bedensel yönü. Dinleme eğitimi ve dinleme beceresi. Dinlemenin diğer becerilerle ilişkisi. Dinleme türleri. Dinleme kusurları. Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarında dinlemenin yeri. Bloom Taksonomisi ve Yenilenen Bloom Taksonomisi. TDÖP’teki dinleme kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Dinlemede ölçme ve değerlendirme. Etkinliğin kuramsal çerçevesi. Ders kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin değerlendirilmesi. Dinleme etkinliği tasarlama.

3

10

TE612

 

 

Dil Bilgisi Öğretimi

 

 

Tanımlar: Dil, dil bilgisi. Dil bilgisi öğretiminde temel ilkeler. Dil bilgisi öğretiminde kuramlar, yöntemler ve teknikler. Dil bilgisi öğretiminin Türkçe öğretimindeki yeri. Dil bilgisinin temel dil becerileriyle ilişkisi I. Dil bilgisinin temel dil becerileriyle ilişkisi II. Dil bilgisi öğretiminde metin. Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarında dil bilgisi öğretiminin yeri. Bloom Taksonomisi ve Yenilenen Bloom Taksonomisi. TDÖP’teki dil bilgisi kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Dil bilgisi öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Ders kitaplarındaki dil bilgisi etkinliklerinin değerlendirilmesi. Metinsellik ölçütleri ve dil bilgisi arasındaki ilişki.

3

10

TE613

Küçük Yaş Gruplarına Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretimi

Bu ders Yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora eğitimi alan öğrencilerin küçük yaş gruplarının dil öğrenme ihtiyaçlarını; bu düzeylerde eğitim içeriklerinin yapılandırılmasını, yöntem-teknikleri ve ölçme değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağını kavramalarını sağlamaya yöneliktir.

3

10

TE614

Çok Kültürlü Sınıflarda Dil Öğretimi

Bu derste son dönemde yaşanan savaş ve büyük çaplı göçlere bağlı olarak Türk eğitim sisteminde sayıları giderek artan çok kültürlü sınıflardaki Türkçe öğretiminin niteliğini geliştirmeye yönelik araştırmalara temel teşkil edecek konular (çok kültürlü sınıflarda öğretmen rolleri ve nitelikleri, öğretmen uyum programları, öğretmen mesleki gelişim programları, çok kültürlü sınıflarda okuma ve yazma araştırmaları vb.) ele alınacak; geçmişten bugüne yapılan araştırmaların gelişimi, kullanılan metodoloji ve ölçme araçları, bugüne kadar ulaşılmış sonuçlar,  Türkiye’ye yönelik uyarlamalar ve gelecekte yapılabilecek araştırmalar ele alınacaktır.

3

10

TE615

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü

Toplumal cinsiyet kavramı ve tanımı. Toplumsal cinsiyet kuramları. Dünyada toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar. Türkiye’de toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar. Toplumsal cinsiyet, grup psikolojisi ve halk kültürü ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve ritüel. Toplumsal cinsiyet ve sözlü kültür ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve destan ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve efsane ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve masal ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve atasözü, bilmece ve ninni ilişkisi.

3

10

TE616

Medya ve Kültür

Kültür tanımları ve değerlendirmeleri. Türkiye’de medyanın gelişimi ve medya tarihi. Yazılı medya ve kültür ilişkisi. Radyo ve kültür ilişkisi. Sinema ve kültür ilişkisi. Televizyon-kültür ve sosyal psikoloji ilişkisi. Medya ve sosyal mekanlar ilişkisi. İnternet ve sosyal değerler ilişkisi.

3

10

TE617

 

 

Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri

 

 

Tanımlar: düşünme, düşünce, stratejik düşünme. İnsan hayatında düşünmenin yeri ve önemi. Düşüncenin parçaları ve düşünce standartları. Stratejik düşünme ve düşüncede strateji geliştirme. Dil öğretiminde düşünmenin yeri ve önemi. Düşünme öğretiminde kullanılan stratejiler. Türkçe eğitiminde düşünme becerileri. Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme. Türkçe eğitiminde yansıtıcı düşünme. Türkçe eğitiminde yaratıcı düşünme. Okuma, ve dinleme, süreçlerinin düşünme becerileri bağlamında incelenmesi. Yazma ve konuşma süreçlerinin düşünme becerileri bağlamında incelenmesi. Türkçe eğitiminde düşünme becerilerinin ölçme ve değerlendirme sürecindeki yeri ve önemi.

3

10

TE618

 

Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Tanımlar: ölçme, değerlendirme ile eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Ölçme ve değerlendirmenin içeriği ve niteliği. Geçmişten günümüze Türkçe Öğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme. Türkçe eğitiminde değerlendirme yaklaşım, yöntem ve araçları. Türkçe eğitiminde sonuç odaklı değerlendirme süreci. Türkçe eğitiminde süreç odaklı değerlendirme süreci. Dil becerilerinin gelişim ve kullanım durumlarının değerlendirilmesi. Okuma becerisinin değerlendirilmesi. Dinleme becerisinin değerlendirilmesi. Yazma becerisinin değerlendirilmesi. Konuşma becerisinin değerlendirilmesi. Türkçe eğitiminde ölçme değerlendirmeye ilişkin sorular ve öğretmen uygulamaları. Türkçe eğitiminde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı sağlayabilecek bazı öneriler.

3

10

TE619

 

 

Dil Öğretimi ve Etkili İletişim

 

 

Tanımlar: İletişim, İletişimin Temel Unsurları; İletişim Şeması. İletişimin Tarihçesi. 21. Yüzyılda iletişim ve etkili iletişimin önemi. İletişim süreci ve iletişimin işleyişi. İletişim modelleri. Etkili iletişim engelleri (iletişim hataları). Dinleme becerisi bağlamında etkili iletişim. Konuşma becerisi bağlamında etkili iletişim. Okuma becerisi bağlamında etkili iletişim. Yazma becerisi bağlamında etkili iletişim. Medyanın iletişimdeki yeri ve önemi. Etkili iletişim uygulama ve değerlendirme çalışmaları.

3

10

TE620

 

 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı

 

 

Tanımlar: Medya, Eleştirel Pedagoji, Medya Okuryazarlığı. Dünyada ve ülkemizde medya okuryazarlığının tarihçesi. Yeni okuryazarlıklara zemin hazırlayan gelişmeler. Okuma- yazma ve okuryazarlık. Medya okuryazarlığı yaklaşımları. Medya okuryazarlığının önemi ve gerekliliği. Eleştirel pedagoji ve eleştirel okuryazarlık. Medya okuryazarlığı öğretimi uygulama alanları. Medyanın dili ve Türkçe. Haber metinlerinin eleştirel ilkelere göre incelenmesi. Reklam metinlerinin eleştirel ilkelere göre incelenmesi. Metin temelli eleştirel yaklaşım uygulamaları.

3

10

TE621

 

 

Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları

Türkçe eğitiminin amaçları . Türkçe eğitiminin tarihî gelişimi. Türkçe ders programlarına genel bir bakış. 2018 Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Türkçe eğitiminin genel sorunları. Dinleme eğitiminin sorunları. Konuşma eğitiminin genel sorunları. Okuma eğitiminin genel sorunları. Yazma eğitiminin genel sorunları. Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin sorunlar. Uygulama ve değerlendirme çalışmaları.

3

10

TE622

 

 

İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama

Çok değişkenli istatistiğe girişle ilgili kaynakların okunması ve incelenmesi . ANOVA ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. ANCOVA ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. MANOVA ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. MANCOVA ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. Regresyon analizi ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. Lojistik regresyon analizi ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. Yapısal Eşitlik Modellemesi ile ilgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile ilgili kaynakların analizi. Geçerlik ve güvenirlik analizi ile ilgili kaynakların incelenmesi.  SPSS ve AMOS uygulamaları.

3

10

TE623

Metin Dilbilim ve Türkçe öğretimi

Metindilbilim tanımı, konusu, kapsamı. Metin çalışmalarının tarihçesi. Söylem ve söylem çözümlemesi çalışmaları. İletişim ve söylem ilişkisi. Söylem ve Birey. Söylem ve Toplum. Konuşma Çözümlemesi. Bağlam - Metin ve Söylem. Gönderimsel bağdaşıklık yapıları. Biçimsel-Sözlüksel bağdaşıklık. Bağlaçlar, değiştirim ögeleri, eksilti. Metinlerde tutarlılık ve metinlerarasılık. Uygulama ve değerlendirme çalışmaları.

3

10

TE625 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı II Kredi

Bu ders kasamında genel olarak öğrencilerden yazma öğretimine yönelik araştırmalar gerçekleştirmeleri beklemektedir, bu doğrultuda yazma öğretimi literatürü ile bilimsel süreç becerileri arasında bağ kurularak gerçek yazma öğretimi ortamlarındaki sorunlara ve bu sorunların çözümlerine yönelik çalışmalar üretilmeye çalışılacaktır.  

3 10

TE952

Seminer Dersi

Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur

0

0

TE900

Uzmanlık Alanı

Doktora araştırma uygulama sürecinde konunun belirlenmesi, kapsam ve sınırlılıklarının saptanması. Araştırmanın, literatür taramasının ve tez okumalarının yapılması. Kaynak tarama, aktarma yöntemleri. Metnin bölümlerinin oluşturulması. Bölümlere uygun alt başlıkların belirlenmesi. Tez yazımına başlanması.

3

10

TE698

Doktora Tezi

Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci alanyazın tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

3

10