Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının temel amacı alanda çalışan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve  becerilerini artırmaktır. Bu amaçla programdaki öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır. Öğrenciye psikolojik danışma alanında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek programın hedefleri arasındadır.

Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da    son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır.

 


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.trRehberlik Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve kredileri aşağıda gösterilmiştir. 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                              Kredi                    AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

EB700-750          Seminer                                                                                                0                              0

EB800-851         Uzmanlık Alanı                                                                                    0                              0

EB598                   Yüksek Lisans Tezi                                                                             0                               0                         

EB500                   Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik                                         3                              6

EB503                   Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri                                            3                             8

RPD508                Bilişsel Davranışçı Terapi                                                              3                               8

RPD509                Göç Psikolojisi                                                                               3                                8

EB510                   Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları                                          3                             8

EB519                   Grup Rehberliği                                                                                   3                             8

EB520                   Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik                                          3                             8

EB515                   Çocuk Ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar                                 3                             8

EB502                   Bireysel Psikolojik Danışma                                                            3                            8

EB504                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri              3                            8

EB505                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma                                              3                            8

EB517                   Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                             3                            8

EB518                   Krize Müdahale                                                                                  3                            8

EB561                   Araştırma Yöntemleri                                                                       3                            8

EB549                   Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları                                             3                            8

EB501                   Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri           3                            8

EB506                   Aile Danışmanlığı                                                                              3                             8

EB507                   Kariyer Danışmanlığı                                                                       3                             8

EB511                   Cinsel Sağlık Eğitimi                                                                         3                             8

EB512                   Endüstride Psikolojik Danışma                                                      3                             8

EB513                   Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik                                        3                             8

EB514                   Farklı Kültürlerde Psikolojik Danışma                                          3                             8            

EB516                   Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                  3                             8

EB521                   Gelişim ve Öğrenme                                                                         3                           8

EB533                   İnsan İlişkileri ve İletişim                                                                   3                            8

EB534                   Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri                                           3                            8

EB535                   Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                    3                            8

EB536                   Rehberlik ve Psikolojik Danışma                                                      3                            8

RPD522                Pozitif Psikoloji                                                                                 3                             8

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

 • EB501 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik  Danışma Hizmetleri                     

Okullarda rehberlik ve psikolojik  danışma hizmetlerinin örgütlenmesi, ilk öğretim ve orta öğretimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, gelişimsel rehberlik modeli, psikolojik danışma programları.

 • EB502 Bireysel Psikolojik Danışma        

Bireylere süpervizyon altında psikolojik danışma yapabilme becerisinin kazandırılması

 • EB503 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri.

 • EB504 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri    

Grupla  psikolojik  danışmanın  temel kavramları, grup süreci, grup sürecini etkileyen faktörler  ve grupla  psikolojik danışma türleri.

 • EB505 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma   

Bireylere süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak bir grubu yönetebilme becerisinin  kazandırılması

 • EB506 Aile Danışmanlığı                                     

Aile arasındaki etkileşim, aile yaşam örüntüsü, boşanma, yaşam olaylarının aile üzerindeki etkisi ve  aile ile görüşme teknikleri.

 • EB507 Kariyer Danışmanlığı                            

Meslek kavramı, mesleğin nitelikleri, meslek seçimi kuramları ve meslek seçimini etkileyen faktörler, mesleğe yöneltmenin önemi ve mesleğe yöneltme sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 • RPD508 Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikoterapi nedir? Psikoterapinin tarihsel süreçleri içerisinde BDT’nin yeri. Ellis ve Beck’in psikoterapi kuramları, gelişim süreçleri. BDT nin yapısı: İlk seans ve diğer seanslar. BDT’de kullanılan teknikler.

 • RPD509 Göç Psikolojisi

Göç nedir? Göç psikolojisinin kuramsal temelleri.Sosyal psikoloji kuramları açısından göç.Göçün psikolojik etkileri.Göçmenlerin psikolojik problemleri. Göçmenliğin olumsuz psikolojik etkileri ile başa çıkma.  Ait Olma İhtiyacı, Yurt, Aile ve Etnik Grup kavramları,  Kültürlenme, Benlik ve Sosyal Kimlik(ler), Önyargı ve Kalıpyargılar, Ayrımcılık ve Dışlama, Algılanan Yoksunluk, Öznel İyilik Hali (Mutluluk) ve Bireysel ve Kolektif Çözüm Stratejileri

 • EB510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları     

Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.

 • EB511 Cinsel Sağlık Eğitimi                       

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma.

 • EB512 Endüstride Psikolojik Danışma     

Endüstri ortamında çalışanlar arasında çatışmaların çözümü, motivasyon ve personel seçimi.

 • EB513 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler, genel uygulama standartları, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

 • EB514 Farklı Kültürlerde Psikolojik Danışma   

Farklı kültürlerdeki bireylerin özelliklerinin tanımlanması, psikolojik danışma süreci içinde kültürel farklılıkların önemi.

 • EB515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                  

Çocukluk dönemi sorunları, çocuklarla bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma becerileri.

 • EB516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                   

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 • EB517 Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                       

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

 • EB518 Krize Müdahale                                                                                          

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

 • EB519 Grup Rehberliği                                                                                        

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve  bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 • EB521 Gelişim ve Öğrenme                     

Eğitimin Psikolojik temelleri, insan gelişiminin çeşitli boyutları (bilişsel, sosyal, psikolojik, fiziksel, ahlaki)öğrenme kuramları, öğrenme süreci, öğrenmenin ilke ve teknikleri, öğrenmede bireysel farklılıklar, ergenlik psikolojisi, kişilik dinamiği, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme, motivasyon, pekiştireç, düşünme ve problem çözme, etkin çalışma becerileri.

 • EB533 İnsan İlişkileri ve İletişim

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 • EB534 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri                                                                                              

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

 • EB535 Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                                                          

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

 • EB536 Rehberlik ve Psikolojik Danışma                                                                                                            

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

 • Pozitif Psikoloji

Pozitif psikolojiye giriş, iyi oluş, güçlü yönler, yaşam anlamı, iyimserlik ve umut, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası büyüme, öz-anlayış, affetme, şükran, akış, insan doğasına bakış, terapötik amaçlar ve terapötik ilişki, terapötik süreç, pozitif psikoloji müdahaleleri, pozitif eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde pozitif psikoloji, pozitif psikolojiyi değerlendirme,

 • EB800-851 Uzmanlık Alanı        

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına  ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Eğitim Bilimleri alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.

 • EB598 Yüksek Lisans Tezi                          

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp tamamlanması.

 • EB700-750 Seminer                              

Anabilim dalındaki çeşitli konularla ilgili bağımsız çalışma. Çalışmaların bölümde düzenlenen seminerde sunulması ve tartışılması.

 • EB500 Araştırma Yöntemleri                          

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.