• 0342 360 12 00

Türkçe Eğitimi

Dil bir kültürün temel taşıdır. Kültürel ve milli değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için dil ve dil eğitimi alanlarına önem vermek gerekmektedir. Türkçenin eğitim ve öğretimine dair yapılan çalışmaların hem millî varlığımız açısından hayati bir önem taşıması hem de son yıllarda artan bir hızla dünyada yayılan Türk dil ve kültürünün gelecek vaat eden bir bilim dalı olacağını bizlere göstermektedir. 

Türkçe, yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle dünyanın  en eski dilleri arasında yer almaktadır. UNESCO verilerine göre Türkçe günümüzde dünyada en çok konuşulan diller arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu nedenle Türk dilinin ilmî metotlarla tespit edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece millî kültürümüz bakımından değil, dünya kültür mirası için de  büyük önem arz etmektedir.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kişilere hitap edecektir. Özellikle son yıllarda Gaziantep Üniversitesine Ortadoğu coğrafyasından çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi gelmektedir. Açılacak olan programa Ortadoğu coğrafyasından çok fazla talep olacağını tahmin etmekteyiz. Gaziantep Üniversitesi TÖMER 2010 yılında kurulmuş olup her geçen gün öğrenci sayısı artan bir merkez durumundadır. Açılacak olan programı bitiren yerli ve yabancı öğrenciler Türk dili ve kültürünün köklerine vakıf olabilecekler; dil ve edebiyatın bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans döneminden farklı olarak verilecek akademik bilgilerin yanı sıra programı takip edecek öğrencilerin Türk dili ve kültürüne daha geniş bir açıdan yaklaşmalarına imkân sağlayacaktır. Dersler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Programdaki derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılacaktır.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı hem Gaziantep iline hem de çevre illere eğitim ve öğretim olanağı sunacak, bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacaktır. Ana bilim dalımız Gaziantep’in tarihi ve kültürel yapısına ivme kazandırma anlamında yoğun bir emek ve çaba vaat etmektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin daha nitelikli, daha bilgili ve uzmanlaşmış bir özelliğe kavuşabilmesinde ana bilim dalımızın önemi kendini açıkça göstermektedir.

 

 • TE 523Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri I (3-0)3

Harflerle ilgili işaretlerin, yazı çeşitlerinin, imlâsı aynı olan kelimelerin, imlâsı ve söylenişi benzeyen kelimelerin yazılış ve okunuşları. Arapça kelimelerin vezinleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağasigaları, ism-i tafdil, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i âlet, ism-i tasgir, ism-i mensûp, Arapça zamirler, mastarlar, Arapça kelimelerde kemiyet ve keyfiyet, Arapçada izâfet, sıfat terkibi, edatlar, birleşik şekiller.

 

 • TE 524Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri II (3-0)3

Farsça isimler ve isim tamlamaları, izafet çeşitleri, sıfat tamlamaları, kelime yapımı. Farsça mastarlar, fiil gövdeleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağasigaları, birleşik kelimeler, birleşik sıfatlar, edatlar. Farsça kelimelerdeki ses değişmeleri, fiil çekimleri. Matbu ve el yazması metinler üzerinde çalışmalar. Hat sanatı.

 

 • TE 525Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları (3-0)3

Türkçe konuşanların, dil ile iletişim esnasında göstermiş oldukları özensizlikleri ve sözleri yanlış kullanmaları, alıntı sözlere gereksiz yere cümlelerinde yer vermeleri ve yazım hataları belirlenip çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Türkçenin basın-yayın araçlarındaki kullanımlarının da ele alınacağı çalışmalarla ana dili bilincinin gelişmesi/geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 • TE 526Üslup ve Üslup İncelemeleri (3-0)3

Batıda edebiyat bilgi ve nazariyelerinin tarihçesi retorikten üsluba gelen çizgide verilecek, akabinde Klasik Edebiyatımızın kaynağı olarak Arap Edebiyatında aynı konu irdelenecek ve daha sonra Türk Edebiyatında bu alanda yapılmış çalışmalar ele alınacaktır. Üslûp kavramı ve bu konudaki anlayışlar (betimsel, tekevvüni, işlevse, yapısal, biçemsel) üzerinde durulacaktır. Yenileşme Devri Türk Edebiyatından örnekler üzerinde durulacak, bu çerçevede Namık Kemal, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa vb.'den örnekler işlenecektir.

 

 • TE 532 Dilbilime Giriş (3-0)3

Dilbilim/Dilbilgisi ayrımı. Dilbilim, Filoloji ve Yazın biliminin (Edebiyatın) karşılıklı konumlandırılmaları. Başlıca kavramlar: Belirti, belirtke, simge, görüntüsel gösterge; gösterge, gösteren, gösterilen, gönderge. Dil göstergesinin özellikleri: Nedensizlik, çizgisellik; Dilin çift eklemliliği. Yapısal Dilbilime giriş: F. de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri. Dizge kavramı, Dil/Söz ayrımı. Art / Eş zamanlılık, Dizisel ve dizimsel ilişkiler; Anlam ve değer kavramları. Amerikan Yapısalcılığı: N. Chomsky (Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi, Edinç, Edim; Derin / Yüzey yapı. Sözcelem Kuramları: Dil/Söz ayrımından Sözcelem kavramına geçiş. Kişi adılları, kiplikler, aktarılan söylem. Sözce ve Tümce ayrımı. Edimbilim (söz ya da dil edimi: düzsöz, edimsöz, göndergesel edim, etkisöz edimi). Dilbilimin dalları…

 

 • TE 533Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi (3-0)3

Söylem Kavramı, Söylem Çözümlemesi, Dilbilimsel Söylem Çözümlemesi. Söylem Çözümlemesi ve Yapısalcılık. Söylem Çözümlemesinin İlkeleri: Anlambilimsel, Sözdizimsel, Göstergebilimsel ilkeler. Söylem Çözümlemesinde Yöntem: Araştırma konusu, örnek ve veri toplama, verilerin irdelenmesi, bileşen çözümlemesi. Söylemin özellikleri: Dilbilgisel özellikler, içeriğe özgü özellikler, söylemin yapısal özellikleri (tür, biçem). Sözcelem ve Söylem Çözümlemesi. Eleştirel Söylem Çözümlemesi.

 

 • TE 501Türkçe Öğretim Metotları (3-0)3

Türkçe öğretiminin temel kavramları, Türkçe öğretimin yasal dayanakları, Türkçe öğretiminin ilkeleri, Türkçe öğretiminde kullanılacak yöntemler, Türkçe öğretiminde eğitim ortamları ve dil öğretim metotları, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme.

 

 • TE 502Türkçe Öğretim Tarihi (3-0)3

Türkçe öğretimi üzerine yazılan ilk eserler. Türkçe öğretim programları. (İlköğretim birinci kademe Türkçe öğretim programları. İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programları)

 

 • TE 503Yurtdışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yurtdışındaki Türk çocuklara öğretimi, materyal hazırlama ve ölçütleri.

 

 • TE 504Anlama Teknikleri (3-0)3

Okuma becerisi, okuma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, okuma tür, yöntem ve teknikleri, okuma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, okuma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi, Dinleme becerisi, dinleme becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, dinleme becerisi yöntem ve teknikleri, dinleme becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, dinleme becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

 • TE 505Anlatma Teknikleri (3-0)3

Konuşma becerisi, konuşma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, konuşma tür, yöntem ve teknikleri, konuşma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, konuşma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.Yazma becerisi, yazma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, yazma becerisi yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, yazma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

 • TE 506Yabancılara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancılara Türkçe Öğretiminin tarihî seyri ve bugünkü durumu, yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanma, materyal hazırlama ve ölçütleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni temelli yabancı dil öğretimi, seviye tespit sınavının hazırlanışı ve uygulanışı

 

 • TE 507Ana Dili Eğitimi ve Öğrenme Kuramları (3-0)3

Öğrenme kuramlarına genel bakış, kuramlara duyulan ihtiyaç, kuramların ortaya çıkış süreçleri, kuramların uygulamaya etkileri, ana dili eğitiminde yaygın öğrenme kuramlarının tanıtımı (davranışçı, bilişsel, sosyo-kültürel, yapılandırmacı teoriler ve eklektik yaklaşımlar), temel prensipleri, öğrenmeye bakışları, ayırt edici özellikleri; kuramlarda öğrenci ve öğretmene biçilen roller, öğrenme sonuçlarının algılanışı ve değerlendirilmesi, öğrencide öngörülen gelişim ve değişiklikler.

 

 • TE 508Çocuk Yazını (3-0)3

Çocuk, gençlik, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi kavramlar, eleştiri yöntem ve teknikleri, bunların edebî metinlere uygulanması, yayınevi ve editör eleştirisi, yazar ve çizer eleştirisi, medya ve aile eleştirisi, eleştiri yönteminin farklı metinlere uygulanması, ideal çocuk ve gençlik yayınlarının belirlenmesi vb.

 

 • TE 509Türkçenin İmgesel Söz Varlığı I (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz -sanat ilişkisi, belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik, Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

 • TE 510Türkçenin İmgesel Söz Varlığı II (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz-sanat ilişkisi, belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik, Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

 • TE 511Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri I (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

 • TE 512Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri II (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

 • TE 513Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) I(3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

 • TE 514Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) II (3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

 • TE 515Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) I (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

 • TE 516Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) II (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

 • TE 517Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (3-0)3

Temel kavramlar (eğitim, öğretim programı, teknik, yöntem, strateji, yaklaşım); Öğretim Programları temelli materyallerin önemi ve gerekliliği; Millî Eğitim Bakanlığının ders kitapları yazım, basım, dağıtımına ilişkin ilkeler ve işleyiş; Öğretim Programlarına göre ders kitapları ve diğer ders materyallerinin kullanımı; ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarındaki yenilikler; metin kavramı ve ders kitabı metni oluşturma esasları; okuma ve dinleme metinlerinin nitelikleri; okuma ve dinleme/izleme becerisine yönelik materyal tasarımı; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyallerin nitelikleri; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyal tasarımı; materyal örneklerinin değerlendirilmesi...

 

 • TE 518Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (3-0)3

Türkçe öğretiminin etkinlik alanlarından biri de dil bilgisi alanıdır. Dil bilgisi öğretiminin temel anlayışı ve müfredatı Türkçe programında çerçeve olarak belirlenmiştir. Dil bilgisi öğretiminin temel yaklaşımı “sezdirme” yöntemine dayanmaktadır. Klasik dil bilgisi öğretimi dil bilgisi alanındaki bilgilerin örneklerle öğrenciye aktarılmasını esas alır. Programın ön gördüğü şekilde dil bilgisi ve dilbilimi bilgilerinin harmanlanarak ve metin temelli olarak, günlük hayatla iç içe kullanımına; konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileriyle iç içe yapılarak uygulamalı olarak işlenecektir.

 

 • TE 519Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme araçları ve bunların nitelikleri genel bir bilgi alanı olarak Ölçme ve Değerlendirme derslerinde sunulmaktadır. Ancak Türkçe öğretiminin amaçlarının ve kazanımlarının dil becerileri ekseninde nasıl ölçüleceği, hangi ölçüm araçlarının daha verimli ve amaca uygun olduğu konularına yönelik uygulamalı bir derstir. Ders işleyişi, literatür bilgisi, örnek uygulamalar ve tartışma olarak üç aşamalı şekilde işlenecektir.

 

 • TE 520Yazınsal Metin İncelemeleri (3-0)3

Çocuk edebiyatı metinleri başta olmak üzere Türkçe 5.-8. sınıf seviyesine uygun, farklı edebi türlerdeki metinler; amaç-hedef ve kazanımlar doğrultusunda nasıl ele alınacağıyla ilgili ölçütler -metinlerden hareketle- işlenecektir. Metinsellik ölçütleri ve metin-gerçeklik, metin-hayat, metin- çocuğa görelik ilkeleri uygulanacaktır.

 

 • TE 521Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri(3-0)3

Poetika, üslup, ahenk vb. temel kavramlar; edebî sanatların ve veznin şiirdeki fonksiyonları; manzum metin incelemelerinde ahenk; şerh ve tahlil çalışmalarının tanıtımı ve genel değerlendirmesi; manzum metinleri yorumlamada yeni yöntem ve yaklaşımlar; inceleme için metin seçimi; şiir İncelemeleri

 

 • TE 522Klasik Türk Edebiyatı Metin İncelemesi (3-0)3

Türk edebiyatı tarihine genel bakış; Anadolu’da klâsik Türk edebiyatını hazırlayan şartlar ve bu geleneği besleyen kaynaklar; Klâsik Türk edebiyatının genel özellikleri; Klâsik Türk edebiyatında türler ve nazım şekilleri; Klâsik Türk edebiyatının ilk örnekleri (13. ve 14. Yüzyıllar); 15. yüzyıla genel bakış ve metin incelemeleri; Klâsik döneme (16. Yüzyıl) genel bakış ve metin incelemeleri; 17. yüzyıla genel bakış ve bu yüzyılda görülen edebî akımların değerlendirilmesi, metin incelemeleri; 18. asır ve klâsik Türk şiirinde mahallîleşme, metin incelemeleri; Klâsik Türk edebiyatının son örnekleri ve şiirdeki muhteva değişimi, örnek metinler; Klâsik Türk edebiyatından günümüze yansımaların örnek metinler üzerinden değerlendirilmesi; metin incelemeleri...

 

 • TE 590-599 Yüksek Lisans Tezi

Öğrencilerin özel ilgileri uyarınca belirli bir uzmanlık alanı üzerine seçilen konunun, tez danışmanının gözetiminde özgün bir proje olarak tasarımı ve tamamlanması.

 

 • TE 700-710 Seminer

Türkçe Eğitimi alanında çeşitli konularda bağımsız çalışma ve bölüm seminerlerinde bu çalışmaların sunumu.

 

 • TE 800-810 Uzmanlık Alanı(2-0)3

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Türkçe Eğitimi alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.