Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı

Programın amacı; ülkenin eğitim sorunlarıyla yakından ilgilenen, gerçekçi çözümler sunabilen, yeniliğe ve gelişmeye açık bireyler yetiştirmek; Eğitim yönetimi alanında uzman ve araştırmacı bireyler yetiştirmek, üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; alan yazına bilimsel, özgün araştırmalarla ve projelerle katkıda bulunmaktır.

Eğitim Yönetimi doktora programına başvurabilmek için adayların, Eğitim Yönetimi dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak, eşit ağırlık puan türünden en az 70 ALES puanı almış olmak ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, YDS veya muadili bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlara ek olarak, Eğitim Yönetimi doktora programına öğrenci kabulünde; YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmaktadır. Hükümler esasınca, adayların toplam puanları en yüksek puandan başlanarak sıralanır. İlan edilen kontenjan adedince alım yapılır.

Doktora programına toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, yüksek lisans eğitimi sırasında aldıysa muaf; almamış ise bu dersi almakla yükümlüdür.


Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                    E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


Eğitim Yönetimi Doktora Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.

EĞİTİM YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İçeriği

Seçmeli (S)-

Zorunlu (Z)

(T-U) K

AKTS

EB500*

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi. 

 

Z

(3-0)3

6

EY600

Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler

Denetim kavramı ve kapsamı.  Eğitim denetiminin tarihsel süreci, geleneksel ve çağdaş denetim yaklaşım ve uygulamaları, Türkiye’deki ve dünyadaki eğitim denetimi yaklaşımları, uygulamaları ve gelişmeleri. Denetim sisteminin yapı ve işleyişinin değerlendirilmesi ve öneriler.

S

(3-0)3

10

EY601

Eğitimin Finansmanı


Temel maliyet kuramları ve bunların eğitimle ilişkisi. Eğitimde nitelik sorunu. Eğitimin finansman kaynakları. Genel bütçe ve eğitime ayrılan paylar. Öğrenim harçları ve katkı payları. 

 

S

(3-0)3

10

EY602

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim iş görenlerinin seçimi, eğitim, terfi ve denetimlerini belirleyen politika ve yasal düzenlemeler. Bürokrasilerde otorite ve güç kavramları; hiyerarşik yapılanma ve ilişkiler, 657 sayılı devlet memurları kanununda eğitim iş görenleri ile ilgili düzenlemeler ve kurallar.

 

S

(3-0)3

10

EY604

Eğitimde Politika Analizi

Politika analizi. Eğitim politikası oluşturmanın gerekliliği. Eğitim politikası oluşturma süreci. Eğitimde politikası analizinin gerekliliği. Eğitim politikası örnekleri. Küresel ve yerel (sosyal, tarihi ve kurumsal) eğitim politikaları. Eğitim politikası sorunları. Eğitim politikası teorisinin uygulamadaki yansımaları. Eğitim politikası analizinde veri temelli kanıt kullanma. Eğitim politikası analizinde uygun kanıt ve kriter belirleme. Eğitim politikası analizinde bir çerçeve veya bakış açısı belirleme. Eğitim politikası analizinde sosyal bilimlerin teori ve yöntemlerini kriter olarak kullanma. Eğitim politikalarının yenilenmesi ve yayılması. Politika analizi raporu hazırlama. 

S

(3-0)3

10

EY605

Eğitim Yönetiminde Etnografi

Etnografinin tanımı ve kullanım alanları; Eğitim yönetiminde etnografik araştırma tasarımı; Etnografik araştırmada veri toplama, veri analizi ve raporlama; Etnografik araştırmada etik hususlar.

S

(3-0)3

10

EY606

Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları

Eğitimle ilgili araştırmalar için gerekli istatistiksel kavramlar ve teknikler konusunda kapsamlı bilgilerin sunulması ve uygulanması. 

 

 

S

(3-0)3

10

EY607

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Farklı ülkelerdeki; öğretmen yetiştirme politikaları, öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik politikaları, öğretmen atama istemleri, öğretmenliğe giriş koşulları, öğretmen kalitesini arttırmaya dönük politikalar, öğretmenlerin çalışma koşulları.

S

(3-0)3

10

EY608

Liderlik Psikolojisi

Liderlik kavramı, tanımı, liderlik kuramları, sosyal kimlik ve liderlik, liderliğin kültürel ekolojisi, liderler ve izleyenler arasındaki psikolojik ilişki, liderliğin psikolojik temelleri, liderlik etkililiği, yeni liderlik yaklaşımları, yönetim becerileri ve liderlik tekniklerinin geliştirilmesi. Örnek olay incelemesi 

S

(3-0)3

10

EY609

Nitel Araştırma Yöntemleri

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kullanılması ve rapor yazma süreci.

 

S

(3-0)3

10

EY610

Eğitimde Örgütsel Davranış

 

Birey-örgüt uyumu. Kişilik ve değerler. Duygular ve duygu durumları. Tutumlar. Örgütlerde disiplin ve disiplinin gerçekleşmesi. Örgütsel sosyalizasyon. Okullarda işlev bozuklukları. Okullarda kişisel gelişim (Güvenli davranış, is yerinde protokol, nezaket ve görgü kuralları vb.). Okullarda yaşanan örgütsel davranış sorunları, çözüm yolları, karşılaşılan davranış sorunlarına yönelik örnek olay.

S

(3-0)3

10

EY611

Okul ve Toplum

Ekonomi, politika, kültür, teknoloji ve nüfus gibi toplumsal alt sistemlerle eğitim arasındaki ilişkiler. Okul ile aile, cinsiyet, ırk, din, bölgecilik ve toplumsal sınıf arasındaki ilişki.

 

S

(3-0)3

10

EY612

Örgütsel Sinirbilime Giriş

Örgütsel sinirbilim alanıyla ilgili meta-teorik konular, insan beyninin evrimi hakkındaki bilgi ve modern örgütsel uygulamalar arasındaki ilişki.

 

S

(3-0)3

10

EY613

Sistemli Değişim ve Okul Geliştirme

Okuldaki sistematik değişim hakkında alanyazın, öğretimsel liderin rolleri, okul gelişimine yönelik değişim sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, eğitim örgütlerinde yenilikçilik ve uygulamaları, örnek olaylar

 

 

S

(3-0)3

10

EY614

Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana eğitim planlamasının işleyişi ve sorunlar. Beş-yıllık planlar, eğitim planlaması ve uygulamalar.

 

S

(3-0)3

10

EY615

Yönetsel Etkililik

Yönetsel etkililik hakkında bilgi, anlayış ve beceri geliştirme. Yönetsel etkililiğin teorik arka planı. Yönetim süreçleri (planlama, organize etme, yöneltme ve değerlendirme) bağlamında yönetsel etkililik. İnsan kaynakları (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve toplum) açısından yönetsel etkililiğin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Örgütsel düzeyde etkililik ve etkili okul oluşturma yaklaşımları. Eğitsel kaynakların etkin kullanımı. Yönetsel etkililik üzerine yapılan araştırmalar (yöntem, problemler ve yönetsel etkililik kavramının geleceği) hakkında temel varsayımların bilinmesi ve yeni araştırmaların yapılması. 

S

(3-0)3

10

EY900

Uzmanlık Alanı

Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

Z

(3-0)0

10

EY698

Doktora Tezi

Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Z

(3-0)0

20

EY950

Seminer

Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Z

(2-0)0

10

EY616 Karma Yöntem Araştırmaları ve Uygulamaları  Karma yöntem araştırmasının doğası, karma yöntem tasarımının tarihsel bir bakış açısıyla gelişimi, karma yöntem tasarımının amaçları kapsamında uygulamalar, karma yöntem tasarımlarının temelleri ve uygulamaları, karma yöntem tasarım alternatiflerinin uygulanması, eğitim bilimlerinde karma yöntemlerin tasarlanması ve uygulanması.   (3-0)3 10