GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 

TEZ ÇALIŞMASI BENZERLİK RAPORU ALINMASI ve KULLANILMASI UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Gaziantep Üniversitesi Enstitülerine bağlı enstitü anabilim dallarında yürütülen tüm tezli yüksek lisans ve doktora programlarında yazılan tezler için Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Alınmasına ve Kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları; Gaziantep Üniversitesi Enstitüleri bağlı enstitü anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine; 

 

(2) 27/02/2017 tarihli ve 29992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine,

 

(3) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine,

 

(4) 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar

 

 Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Alınması

MADDE 4 -  (1) Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik Raporu öğrenci ve/veya danışmanı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili enstitü müdürlükleri aracılığı ile alınır.

 

(2) Tez programa yükleme yapılırken Ödev (Dosya) Başlığı (Assignment Title) olarak öğrencinin yaptığı lisansüstü programın kısaltması (MSc veya PhD), öğrencinin adı ve soyadı, danışmanın adı ve soyadı bilgisi yazılır. 

 

(3) Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abone olunan İntihal Tespit programına (TURNITIN) tezin; onay sayfası, özeti (abstract), önsöz, içindekiler, simgeler ve kısaltmalar, tablo ve şekiller listesi, kaynaklar, özgeçmiş, ekler, vb bölümleri hariç; tezin kapak sayfası, giriş, teori, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler gibi ana bölümlerinden oluşan kısımlarının tek bir dosya olarak yüklenmesi ile alınır. Fakat Sosyal Bilimler Enstitüsünde kaynaklar tezin taranacak kısmına dahil edilecektir.

 

(4) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:

  • Alıntılar hariç (Sosyal Bilimler Enstitüsünde dâhil),
  • Kaynakça hariç,
  • 7 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları (Limit match size to 7 words) (Sosyal Bilimler Enstitüsünde kelime sınırlamasına ilgili enstitü kurulu karar verir),
  • Tezden çıkan yayın(lar) hariç, Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez. 

 

(5) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, rapor dosyasının toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü ilgili enstitü personeli tarafından elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınır. Benzerlik raporu kutucuğunda değerlendirme sonucu benzerlik oranı yüzde (%) olarak görüntülenir.

 

Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Kullanılması

MADDE 5 - (1) İntihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen benzerlik oranı, raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın toplam sayfa sayısı ve raporlama işleminin yapıldığı tarih bilgisi, ilgili enstitü web sitesindeki formlar bölümünde bulunan Tez Çalışması Benzerlik Raporu formuna işlenir.

 

 (2) Tezin jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı ilgili enstitünün kurulunda belirlenen oranı geçmemelidir. Bu oranların aşılması durumunda, öğrenci tez sınavına alınmaz. Öğrencinin bu oranları aşmayacak şekilde tezini yeniden düzenlemesi için süre verilir. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

 

  (3) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanmış ve imzalanmış Tez Çalışması Benzerlik Raporu formunu diğer tez jürisi atama formları ile birlikte enstitü anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Bu form ayrıca tez ekinde, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan jüri üyelerine de teslim edilmesi zorunludur.

 

 (4) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan ancak kapsamlı düzeltme verilen öğrenci, tezinin mezuniyet işlemleri için ilgili enstitüye teslim edeceği basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış, ilgili enstitü kurulu tarafından belirtilen azami benzerlik oranlarının altındaki oranları sağlayan ve enstitü müdürlüğü tarafından onaylanarak imzalanmış ikinci bir Tez Çalışması Benzerlik Raporunu sağlamakla yükümlüdür.

 

  (5) İntihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının yer aldığı sayfanın çıktısı ve Tez Çalışması Benzerlik Raporu formu öğrencinin enstitü anabilim dalı ve enstitüdeki dosyalarında saklanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 6 - (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük Tarihi

MADDE 7 - (1) Bu Uygulama Esasları, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme 

MADDE 8 - (1) Bu Uygulama Esasları Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.