Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programının amacı; ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili bilgi üretmek ve paylaşmak, bu yöndeki sorunlara çözüm önerileri getirmek, yeni ve kullanışlı bilgilerle donanmış kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında uzmanlaşmış Ölçme ve Değerlendirme uzmanları ve akademisyenler yetiştirmektir.

 


Eğitimde Ölçme, Değerlendirme ve İstatistik Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                       E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


Eğitim bilimleri bölümü çatısı altında yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.   

 

EĞİTİMDE ÖLÇME ve  DEĞERLENDİRME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KATALOGU

EB 508 Ölçek Geliştirme (3-0)3

Psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan kişilik testleri, ilgi envanterleri ve anketler gibi ölçme araçların geliştirilmesi.

 

EB 509 Nitel Araştırma Teknikleri (3-0)3

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kodlanması ve rapor yazma süreci.

 

EB 548 Eğitim Araştırmalarında Deneysel Desenler ve Varyans Analizi (3-0)3

F dağılımı, varyans kaynaklarının karşılaştırılması, f dağılımı ve varyans analizi ile ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçlarının yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, tukey, duncan, lsd vb. Varyans analizi kullanımını gerektiren çeşitli istatistiksel desenler ve uygulamalar incelenip uygulanacaktır.

 

EB 549 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları (3-0)3

Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel ve kestirisel istatistikler, verilerin betimlenmesi ve grafikle gösterilmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regresyon, hipotez testi adımları, tek örneklem t testi, bağımsız örneklem t testi, bağımlı örneklem t testi, varyans analizi, deneysel desenler için kovaryans analizi, iki faktörlü ANOVA, normal dağılımın incelenmesi, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması yapılacaktır.

 

EB 550 Sınıf İçi İzleme ve Değerlendirme (3-0)3

Sınıf içinde kullanılan değerlendirme türleri, tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme, biçimlendirmeye dönük değerlendirme, değer biçmeye dönük değerlendirme, sınav sonuçlarının analizi, sınav sonuçlarının öğrenci açısından değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının öğretim süreci açısından değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının hedefler ve kazanımlar açısından değerlendirilmesi ile ilgilenilecek ve bu değerlendirmelerde bilgisayar programlarından nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulacaktır.

 

EB 551 Ölçme Teknikleri (3-0)3

Ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlar; ölçek ve çeşitleri. Bir ölçme aracında istenen nitelikler; geçerlik ve türleri, güvenirlik ve türleri kullanışlılık. Zekânın, yeteneklerin, istidatların, tutumların ve ilgilerin ölçülmesi, kullanılan araçlar; bunların geçerlik ve güvenirliklerine ilişkin uygulamalar.

 

EB 552 Başarı Testlerinin Geliştirilmesi (3-0)3

Tanımlar, uygulamalar ve problemler, doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler), mutlak ve bağıl değerlendirme bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık, geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır? Test geliştirme basamakları, ölçülecek davranışlar ve kazanım ilişkisi, test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri, sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler konuları incelenecek. Ayrıca test analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması, çeldirici istatistiklerinin hesaplanması merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama), merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım) gibi konular incelenecek.

 

EB 555 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş (3-0)3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme

 

EB 556 Bilim Felsefesi (3-0)3

Bilim felsefesinin ana konusu olan bilimsel önermelerin anlam bakımından felsefi süreç içinde düşünürlerce nasıl ele alınıp incelendiği, değerlendirildiği, bilime ve bilimsel bilgiye bakışın süreç içinde ne tür değişimler ya da dönüşümler geçirdiği, kısaca bilim felsefesinde karşımıza çıkan her tür sorun ilkçağdan günümüze bu alanda önemli yapıtlar ortaya koymuş düşünürlerin metinleri aracılığıyla bu dersin içeriği olarak incelenir, bilimsel ilerleme ve doğruya yaklaşma kavramlarına ilişkin tartışmalar aracılığı ile genel bilim felsefesiningüncel problemleri sorgulanır.

 

EB 557 Temel İstatistik (3-0)3

İstatistikle ilgili temel kavramlar, değişkenler, ölçme ve ölçekler, verilerin toplanması düzenlenmesi, frekans tablosunun çıkarılması, gruplanması ve grafikle gösterilmesi, betimsel istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri, değişim (dağılım) ölçüleri, normal dağılım, iki değişken arasındaki ilişki olarak korelasyon

 

EB 558 Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar (3-0)3

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, proje, çalışma kâğıtları, dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi, akran değerlendirme, öz değerlendirme, grup değerlendirme, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kelime İlişkilendirme)

 

EB 559 Psikolojik Testler (3-0)3

Psikolojik testlerin tanıtımı, sınıflandırılması, zeka ve ölçülmesi, tutum ve ölçülmesi, ilgiler ve ölçülmesi, kişilik ve ölçülmesi psikolojik testlerde son kuramlar, Çağdaş test geliştirme yaklaşımları, psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikler, geçerlik, kullanılan bazı psikolojik testler bu ders kapsamında tanıtılacaktır. Alanda sıklıkla kullanılan testlerin uygulanması ve test raporlarının yazılması bu ders kapsamında planlanmaktadır.

 

EB 561 Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.

 

EB 563 Eğitim İstatistiği (3-0)3

Sosyal Bilimler ve eğitim araştırmalarında desen geliştirme; araştırma desenlerine uygun veri analiz (çözümleme) yöntemleri. Ölçek geliştirme ve alandan veri toplama; verilerin SPSS ortamında çözümlenmesi. Temel istatistik işlemler; araştırma verilerinin bilimsel rapora dönüştürülmesi.

 

EB 571 Program Geliştirmenin Temelleri (3-0)3

Eğitim programlarının temel öğeleri ve kavramlarının analizi ve bazı değişik eğitim düzeyleri için geliştirilmiş olan eğitim program modellerinin incelenmesi.

 

EB 572 Öğrenme Kuramları (3-0)3

Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramlarının incelenmesi. Bu iki temel kuramın etkilediği Sosyal Öğrenme, Çoklu Zeka, Beyin Temelli Öğrenme, Yapılandırmacılık ve benzer kuramların incelenmesi. Öğrenme kuramları ile ilgili araştırmalarla ortaya çıkmış öğrenme modelleri. Öğrenme kuramlarının öğretimle ilişkisi ve temel öğretim stratejileri.

 

EB 576 Eğitim Programlarında Değerlendirme (3-0)3

Program değerlendirmesine ilişkin kuram ve araştırmalar. Değişik program değerlendirme modelleri ve standartlarına yönelik inceleme ve analizler. Araştırma modellerinin değerlendirme sürecine uygulanması.

 

EB 751-799 Dönem Projesi (2-0) kredisiz

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.