Bir Yüksek Lisans Öğrencisinin Eğitimini Tamamlayabilmesi İçin;

 • En az yedi ders ve bir seminer dersini tamamlamış olması gerekir.  
 • Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.
 • Tez önerisini vermiş olmalıdır.
 • Tez savunmasına girebilmek için asgari süreyi tamamlamış olmalıdır. (iki yarıyıl)
 • Azami öğrenim süresi içerisinde olmalıdır. (Bilimsel hazırlık hariç altı yarıyıl)

 Yüksek lisans tezlerinin savunmaya girebilmesi için aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekmektedir,  ( Bu madde, kararın alındığı 23.09.2022 tarihinden sonra tez önerisi vermiş olanlar için geçerlidir.)

 • Tezden üretilmiş bir bildirinin ulusal veya uluslararası bilimsel bir kongrede kabul almış olması,
 • Tezden üretilmiş bir makalenin ulusal veya uluslararası hakemli bilimsel bir dergide değerlendirme sürecinin başlatılmış olması,
 • Tezden üretilmiş bir araştırma projesinin ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş olması,

Bir Doktora Öğrencisinin Eğitimini Tamamlayabilmesi İçin;

 • En az dokuz ders ve bir seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.
 • Tez önerisini vermiş olmalıdır.
 • Tez savunmasına girebilmek için asgari süreyi tamamlamış olmalıdır. (üç yarıyıl)
 • Azami öğrenim süresi içerisinde olmalıdır. (Bilimsel hazırlık hariç oniki yarıyıl)
 • En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş olmalıdır.
 • Tezden yapılan bilimsel bir çalışması ( SSCI, AHCI, SCI, SCI-E kapsamında ve/veya alan indeksi (Australian Education Index, British Education Index, ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Coverage List) ve/veya TR DİZİN’nde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış makale ya da tez konusu ile ilgili bir araştırma projesi)  olmalıdır. Öğrencinin, makalede adının yer alması; projede ise araştırmacı olarak yer alması koşulu vardır.

 

Bir Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisinin Eğitimini Tamamlayabilmesi İçin;

 • En az on dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.
 • Projesini aşağıda belirtildiği gibi vermiş olmalıdır.

          Enstitütümüz bünyesindeki Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, dönem projesi yazım klavuzuna uygun olarak danışmanları kontrolünde hazırlamış oldukları Dönem Projelerini, danışman hocalarına ve ilgili ana bilim dalı sekreterliğine    dönem projesi teslim formu ile birlikte "elden veya e-posta yoluyla" teslim etmeleri gerekmektedir.