Bir lisansüstü öğrencisinin eğitimini tamamlayabilmesi için;

  • Yüksek lisans düzeyindeyse en az yedi ders ve bir seminer dersi; doktora düzeyinde ise en az dokuz ders ve bir seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.
  • Tez önerisini vermiş olmalıdır.
  • Tez savunmasına girebilmek için asgari süreyi tamamlamış olmalıdır. (Yüksek lisans için iki yarıyıl, doktora için üç yarıyıl)
  • Azami öğrenim süresi içerisinde olmalıdır. (Bilimsel hazırlık hariç yüksek lisans için  altı yarıyıl, doktora için oniki yarıyıl)

Doktora öğrencileri ayrıca:

  • En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş olmalıdır.
  • Tezden yapılan bilimsel bir çalışması ( SSCI, AHCI, SCI, SCI-E kapsamında ve/veya alan indeksi (Australian Education Index, British Education Index, ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Coverage List) ve/veya TR DİZİN’nde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış makale ya da tez konusu ile ilgili bir araştırma projesi)  olmalıdır. Öğrencinin, makalede adının yer alması; projede ise araştırmacı olarak yer alması koşulu vardır.