Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programının temel amacı; değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarını göz önüne alarak sosyal bilgiler eğitimi alanında, eğitim ve araştırma konularında evrensel düzeye ulaşmış, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeterli sosyal bilgiler eğitimi bilim uzmanı yetiştirmektir.

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi muadillerine oranla yeni bir fakülte olmasına rağmen gerek fiziki yapısı gerekse bünyesinde istihdam ettiği öğretim üyeleri ve onların birikimleriyle zinde ve dinamik bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Eğitim Bilimleri’nin her alanında olduğu gibi özellikle sosyal bilgiler eğitimi alanında da istihdam edilen öğretim elemanları, ülkemizin eğitim alanındaki sorunların bilincinde olup, sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm önerileri sunabilecek yeni akademisyenlerin yetiştirilmesinin önemine inanmaktadırlar.
Yüksek lisans programına kabul edilecek öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünce yapılarını geliştirebilmeleri, liderlik becerisi kazanabilmeleri, ekip çalışmasının önemini kavrayabilmeleri, nitelikli bilimsel araştırmalar yapabilmeleri ve eğitimciler için özellikli yayınlar hazırlayabilmeleri, sosyal bilgiler eğitimi alanında materyal üreticisi olarak çalışabilmeleri, sosyal bilgiler öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazanabilmeleri ve ilgili diğer alanlarda başarılı olabilmeleri hedeflenmektedir. Gaziantep Üniversitesi, teknolojik altyapısı ve akademik kadrosuyla Sosyal Bilimler Eğitimi Yüksek Lisans Programını en iyi şekilde yürütebilecek donanıma ve yapıya sahiptir.

 


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı:    Doç.Dr. Ergün HAMZADAYI

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri:  Burçin İNAL

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2792


Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda sunulmuştur.

 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KATALOĞU

KOD

DERS

KREDİ

ECTS

SBE 101

İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 

(3-0)3

6

SBE 102

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Felsefi Temelleri

(3-0)3

8

SBE 103

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

(3-0)3

8

SBE 104

İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Sorunları

(3-0)3

8

SBE 105

Sosyal Bilgilerde Metodoloji

(3-0)3

8

SBE 106

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç Gereç Kullanımı

(3-0)3

8

SBE 107

Sosyal Bilgilerde Bilimsel Kritik

(3-0)3

8

SBE 108

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel ve Tartışmalı Konular

(3-0)3

8

SBE 109

Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi

(3-0)3

8

SBE 110

İnsan Hakları ve Demokrasiye Yönelik Tartışmalar ve Anlayışlar

(3-0)3

8

SBE 111

Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi Modelleri ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Özel Konular

(3-0)3

8

SBE 112

Barış Eğitimi

(3-0)3

8

SBE 113

Sorumluk Eğitimi

(3-0)3

8

SBE 114

Ahlak ve Karakter Eğitimi

(3-0)3

8

SBE 115

Demokrasi Eğitimi

(3-0)3

8

SBE 116

Değerler Eğitimi

(3-0)3

8

SBE 117

Mekân ve Yer

(3-0)3

8

SBE 118

İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları

(3-0)3

8

SBE 119

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

(3-0)3

6

SBE 120

Nitel Araştırma Yöntemleri

(3-0)3

8

SBE 121

Nicel Araştırma Yöntemleri

(3-0)3

8

SBE 122

Türk Eğitim Tarihi Kredi

(3-0)3

8

SBE 123

Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri

(3-0)3

8

SBE 124

Modern Türkiye’de Düşünce Tarihi

(3-0)3

8

SBE 125

XIX. Yüzyılda Osmanlı Dış Politikası

(3-0)3

8

SBE 126

Türk Demokrasi Tarihi

(3-0)3

8

SBE 127

Atatürk Dönemi Eğitim ve Kültür Programları

(3-0)3

8

SBE 128

Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları

(3-0)3

8

SBE 129

Toplumsal Değişim ve Eğitim Programları

(3-0)3

8

SBE 130

Sosyal Bilgilerde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

(3-0)3

8

SBE 131

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

(3-0)3

8

SBE 132

Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasiklerini İnceleme

(3-0)3

8

SBE 133

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Tarihi

(3-0)3

8

SBE 598

Yüksek Lisans Tezi

Kredisiz

22

SBE 700

Seminer

Kredisiz

6

SBE 800

Uzmanlık Alanı

(2-0)3

8

 

 

 

SBE101 İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi  Kredi (3+0)3 AKTS: 8 

Hayat Bilgisi ve sosyal Bilgiler dersine giriş niteliğinde olan bu derste, içerik hedef ve davranışlar üzerinde durulacak. Bu çerçevede ilköğretimde okutulmakta olan ders yeterlilikleri ve noksanlıkları üzerinde incelenecek ve çocuğun psikolojik gelişim düzeyine uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Neden hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiyoruz sorusuna cevap aranacaktır. Aynı zamanda bu dersin öğretilmesinde kullanılan yöntem, teknik ve materyaller üzerinde durulacaktır. Çağdaş yönelimler tespit edilip deneysel ve anket çalışmaları ile sonuçlar somutlaştırılacaktır.

 

SBE102 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Felsefi Temelleri Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Bu dersin sonunda öğrenciler, Sosyal Bilgiler öğretiminin felsefi temelleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler bu ders ile birlikte Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi arasındaki farkı anlayacak, Sosyal Bilgilerin mutlu birey ve iyi vatandaş yetiştirmedeki işlevini kavrayacaktır. Sosyal Bilgiler Öğretiminin doğuşunda etkin olan akımlar ve şartlar, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji vb. Sosyal Bilimlerin Sosyal Bilgiler Öğretimi kavramının doğuşundaki etkisi, Sosyal Bilgiler Öğretimi gelenekleri, Sosyal Bilgiler programı geliştirme yaklaşımları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

SBE103 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Beyin ve öğrenme. Öğretim kavramı, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenme ve öğretme süreçleri. Hayat bilgisi dersinin temel özellikleri. Hayat bilgisi programın temel özellikleri. Hayat bilgisi öğretimin dayandığı kuram ve ilkeler. Sosyal Bilgiler programının temel özellikleri. Sosyal bilgilerin öğretiminin dayandığı kuram ve ilkeler. Sosyal bilgiler öğretiminde ve hayat bilgisi öğretiminde öğrenme stratejileri. Sosyal bilgiler dersinde ve hayat bilgisi öğrenme stilleri.

 

SBE104 İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Sorunları Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Bu derste, İnsan haklarının temelleri, önemi, ulusal ve uluslar arası arenada yeri, insan hakları eğitimin önemi ve yeri, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan hakları eğitimi, insan haklarının uygulanmasıyla ilgili sorunlar tartışılacak ve uygulamalar yapılacaktır.

 

SBE105 Sosyal Bilgilerde Metodoloji Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Sosyal Bilgiler, farklı birçok sözel disiplini bünyesinde barındıran bir bilim alanıdır. Sosyal bilgiler içeriğindeki çeşitlilik gereği metodolojik yaklaşımlarda farklılıklar dikkate çekmektedir. Derste bu tür konulara eğilimleri ortaya atılmaktadır. Sosyal bilgilerdeki genel metodolojik kurallara değinilerek özellikle coğrafi yöntemlerin kullanımı ele alınmaktadır. Coğrafi düşünce yöntemi ve coğrafya eğitiminin ilke ve kuralları tartışılmaktadır. Sonuç olarak sosyal bilgilerin genel metodolojik kavramsal çerçevesinde coğrafya eğitimi ve coğrafi çalışma prensipleri de ortaya konulmaktadır.

 

SBE106 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç Gereç Kullanımı Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Bu dersin sonunda adaylar, eğitim teknolojisinin temel kavramlarını, teknoloji eğitim ilişkisini ve eğitim teknolojisinin gelişim aşamalarını açıklayabilir. Eğitim Teknolojisine dayalı uygulamaları çeşitli yönleriyle tartışabilir, gerektiğinde saptadıkları sorunlara ilişkin araştırma önerisi (diğer dersleriyle bağlantılı olarak) hazırlayabilir. Eğitim teknolojisinin temel kavramları, Eğitim teknolojisinin süreç boyutu, Eğitim teknolojisinin ortam boyutu, eğitim teknolojisinin uygulama boyutu.

 

SBE107 Sosyal Bilgilerde Bilimsel Kritik Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Bu derste, Sosyal Bilgiler bilim alanı içerisinde farklı bilimsel çalışmaların bilimsel analizleri yapılmaktadır. Yine bu derste, sosyal bilgiler kapsamında ele alınmış makale, bildiri ve bilimsel yayınların bir önceki dönem verilmiş olan Sosyal Bilgilerde Metodoloji dersi doğrultusunda mantıksal ve bilimsel kritiği ele alınmaktadır. Özellikle coğrafi çalışmalarda bu kritik, araştırma aşamaları, sorunların tanınması, araştırma tasarımının formüle edilmesi, verilerin toplanıp analiz edilmesi kapsamanda irdelenmektedir.

 

SBE108 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel ve Tartışmalı Konular Kredi (3+0)3 AKTS: 8

İşbirliğine dayalı öğrenme, Sözlü tarih yöntemini uygulayabilme, Problem çözme ve keşif yoluyla öğretimi uygulayabilme, Bütünleştirilmiş program geliştirebilme, Vatandaşlık öğretimi geliştirebilme, Kritik düşünme becerisi geliştirebilme, tartışmalı konular, demokrasi ve insan hakları başlıkları bu derste ele alınacaktır.

 

SBE109 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Bu derste sosyal bilgiler ve hayat bilgisi öğretimine yönelik yapılmış araştırmalar ele alınacak ve tartışılacaktır.

 

SBE110 İnsan Hakları ve Demokrasiye Yönelik Tartışmalar ve Anlayışlar Kredi (3+0)3 AKTS: 8

İnsan hakları ve demokrasi kavramı, demokrasi ve insan haklarına yönelik güncel tartışmalar, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan hakları kuruluşları ve işlevi, demokrasi ve insan hakları sorunları bu derste ele alınacaktır.

 

SBE111 Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi Modelleri ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Özel Konular Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Vatandaşlık nedir? Vatandaşlığın tarihsel serüveni. Siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve küresel anlamda vatandaşlık. Türkiyede vatandaşlık. Vatandaşlık modelleri. Vatandaşlık eğitimi modellerim bu derste ele alınacaktır.

 

SBE112 Barış Eğitimi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Barış eğitiminin temel kavramları, barış eğitiminde, okul aile ve toplumun rolü, Barışçıl ilişkilerin gelişmesindeki temel kavramların benimsetilmesi Barışçıl Bir Sınıf ve Okul Ortamı Oluşturulmasında Öğretmenin ve Okul Yöneticilerinin Rolü başlıkları işlenecektir.

 

SBE113 Sorumluk Eğitimi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Sorumluluğun ilkeleri, sorumluluğun kaynağı, disiplin, öğrencinin görevleri, kişisel sorumluluk, çocuğun sorumluluk kazanmasında arkadaş ilişkileri ve çocuğa sorumluluk duygusunun kazandırılması.Sorumluk eğitiminde okul ve aile konuları ele alınacaktır.

 

SBE114 Ahlak ve Karakter Eğitimi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Demokratik eğitim bakımından ahlak ve karakter eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemine ilişkin yeni gelişmeler ve yaklaşımlar. Ahlak gelişimine ilişkin kuramlar. Ahlak ilkeleri ve karakter ilişkisi. Sosyal, kültürel ve siyasal gelişme bakımından ahlak ve karakterin önemi. Eğitim uygulamalarında ortaya çıkan tartışmalı ahlaki sorunlar.

 

SBE115 Demokrasi Eğitimi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Demokrasi, demokrasi eğitimi, demokratik eğitim, demokratik vatandaş, demokratik davranışlar, demokrasi eğitimi stratejileri, demokrasi eğitimi ders planları, ilköğretim programlarında insan hakları ve demokrasi eğitimi, demokrasi eğitimi ile ilgili araştırmalar, demokrasi eğitimini geliştirme etkinlikleri.

 

SBE116 Değerler Eğitimi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Değer nedir? Kültür ve değer ilişkisi. Kültürün değer eğitimine yansıması. Psikososyal Sermaye Olarak Değerler. Popüler kültür. Ulusal ve küresel değerler. Aile ve okulun değer eğitimindeki rolü. İlköğretimde değer eğitimin yeri. Kişilik gelişimde değer eğitimin rolü. Değer eğitimi kuramları. Karakter eğitimi, ahlak eğitimi ve vatandaşlık eğitimi.

 

SBE117 Mekân ve Yer Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Deneysel perspektif. Mekân, yer ve çocuk. Vücut, kişisel ilişkiler ve mekânsal değerler. Ferahlık ve kalabalık. Mitsel mekân ve yer. Mekânsal yetenek, bilgi ve yer Mekân mimarisi ve farkındalık. Deneyimsel mekânda zaman Yerin özel deneyimleri Vatan sevgisi Görüntü: yerin yaratılması. Zaman ve yer. Mekân ve yeri nasıl algılıyoruz? Nasıl şekillendiriyoruz? Konuları tartışılacaktır.

 

SBE 118 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları Kredi (3+0)3 AKTS: 8

İstatistiğin tanımları, Bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri ve önemi, Değişken türleri, Ölçek Türleri, Evren ve örneklem, parametre, istatistik sembolü ve bazı özellikleri, yüzdelikler, çeyrekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin düzenlenmesi , sıralanması ,Tablolar ile özetlenmesi, Frekans dağılımları, Merkezi eğilim ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan), Oranlar ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri (Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpıklık Katsayısı ve Basıklık Katsayısı), Momentler, İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Gösterilmesi.

 

SBE 119 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kredi (3+0)3 AKTS: 6

Bilimin tanımı, işlevi ve temel nitelikleri, bilimsel araştırmanın nitelikleri türleri ve aşamaları, araştırmanın problemi, amacı, değişkenler, hipotez, araştırmanın önemi, varsayımlar sınırlılıklar, tanımlar nitel ve nicel araştırmalar ve özellikleri, araştırma da tarama model ve türleri, evren ve örneklem, veri toplama araçları(anket, gözlem, görüşme, testler) ve özellikleri, Araştırma bulguları ve yorumlanması

 

SBE 120 Nitel Araştırma Yöntemleri Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Nitel Araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, Nitel araştırmada örneklem, Görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem, Doküman incelemesi, Nitel veri analizi, Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik çalışması, durum(örnek olay) çalışması, eylem araştırması

 

SBE 121 Nicel Araştırma Yöntemleri Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Nicel Araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içerisindeki yeri, nicel araştırma desenleri, Verilerin betimlenmesi: Frekans dağılımı, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, basit ve kısmi korelasyon, ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması, ilişkili ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması ,kovaryans analizi, çok değişkenli istatistik, parametrik olmayan istatistik, testlerde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

 

SBE 122 Türk Eğitim Tarihi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Türk Eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, İslamiyet öncesinde Türklerde Eğitim, İslamiyet sonrası Türklerde Eğitim, Osmanlı devleti döneminde Eğitim ve öğretmen yetiştirme (Medrese Eğitimi), cumhuriyet dönemi eğitim tarihi ve öğretmen yetiştirme( Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme) Yakın Dönem Türk Eğitimi alanındaki gelişmeler

 

SBE 123 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Osmanlı Devleti’nde yenileşme düşüncesi ve ilk yenileşme hareketleri, Lale Devri (1718-1730), III.Selim ve II.Mahmut dönemindeki yenileşme hareketleri, Tanzimat (1839-1876) ve Meşrutiyet döneminde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nde anayasal ve demokratik hareketler, Türk siyasal düşüncesinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük hareketleri.

 

SBE 124 Modern Türkiye’de Düşünce Tarihi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Modernizm, Siyasal Düşünce Kavramı, Batıda Aydınlanma Çağı, Demokrasi, Cumhuriyet Kavramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması, Atatürk ve Demokrasi, Siyasi Parti ve Türkiye’de Siyasi Partiler, Çok Partili Hayat, Soğuk Savaş ve Türkiye, Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm, Küreselleşme.

 

SBE 125 XIX. Yüzyılda Osmanlı Dış Politikası Kredi (3+0)3 AKTS: 8

19. Yüzyılda Osmanlı dış politikasının temel özellikleri, Dönemin büyük siyasi olayları ve Osmanlı dış politikası, Osmanlı Devleti’nin dönemin büyük devletleriyle ilişkileri, Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık hareketleri ve büyük devletler, Osmanlı dış politikasında Ermeni Sorunu, II.Abdülhamit ve Panislamizm.

 

SBE 126 Türk Demokrasi Tarihi Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Demokrasinin Tanımı ve Özellikleri, Batı Demokrasisinin Tarihsel Gelişimi, Osmanlı Devleti’nde Demokrasiye Yönelik Adımlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması, Atatürk ve Demokrasi, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Çok Partili Hayata Geçiş, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-2005)

 

SBE 127 Atatürk Dönemi Eğitim ve Kültür Programları Kredi (3+0)3 AKTS: 8

Cumhuriyet öncesindeki eğitim ve kültür hayatı, Atatürk'ün eğitim hakkındaki görüşleri, Atatürk dönemi eğitim politikaları, Atatürk ve eğitim alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi