• 0342 360 12 00

 

MATEMATİK EĞİTİMİ

 

Matematik eğitimi programı zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Anabilim dalının amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimiz için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Anabilim dalının vizyonu kısaca eğitim alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Misyonu ise eğitimin değişik alanlarında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

Matematik Eğitimi alanına ilişkin dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

 

 • İLK 601 Matematik Sınıflarında İletişim (3-0)3

Matematik öğretiminde ve öğreniminde sınıf içi iletişimin etkisi; ilgili araştırmaların incelenmesi; veri toplanması ve analizi; ilgili kuramların incelenmesi; matematik dilinin kullanımı ve öğrenmeye etkisi.

 

 • İLK 602Matematik Öğretimi Üzerine Araştırmalar (3-0)3

Matematik öğretiminde araştırma akımları; farklı ülkelerde ve Türkiye'de yapılmış olan ilgili araştırmalar; ilgili alan yazınının taranarak bir kaynak taraması yazılması; matematik öğretiminde yapılan araştırmaların hangi yöne gittiği ve ilgili kuramlar

 

 • İLK 603Matematik Öğretiminde Sosyo-Kültürel Kuramlar (3-0)3

Sosyo-kültürel kuramlar ve eğitim ortamlarındaki yansımaları; matematik öğrenme ve öğretme ortamlarının sosyo-kültürel bakış açısıyla incelenmesi; ilgili alan yazınının taranarak bir kaynak taraması yazılması; Vygotsky, Bakhtin, Cole, Lave, ve Wenger.

 • İLK 604Matematik Öğretmen Eğitiminde Örnek Olayların Kullanılması (3-0)3

Örnek olayların tanımı, yararları ve türleri; matematik öğretmen eğitiminde örnek olay kullanımını inceleyen araştırmalar; ilgili kuramlar; araştırma yöntemleri ve veri analizi; çevrimiçi ortamlarda video kullanımı örnek olayların tartışılması

 

 • İLK 605Matematiksel kavramların epistemolojik incelemesi (3-0)3

Kavram nedir? Matematiksel kavram nedir? Matematiksel bir kavram nasıl tanımlanabilir? Bir bilim dalı olarak epistemoloji nedir? Matematiksel kavramlar epistemolojik olarak nasıl incelenebilir? Sayı, işlem, sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik, limit, süreklilik, türev, integral kavramlarının epistemolojik olarak incelenmesi. Epistemolojik incelemenin matematik öğrenimi ve öğretimine yaptığı katkılar.

 

 • İLK 606Matematik öğretmen eğitiminde mesleki gelişim programları (3-0)3

Mesleki gelişim nedir? Matematik öğretmenleri nasıl yetişir? Kimler tarafından yetiştirilir? Matematik öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri neler olmalıdır? Matematik öğretmenlerini yetiştirenler nasıl yetişir? Mesleki gelişim nedir? Niçin ihtiyaç duyulmaktadır? Mesleki gelişim modellerinde alternatif yaklaşımlar nelerdir? Etkili mesleki gelişim modellerinin özellikleri nelerdir? Mesleki gelişim içerik ve yöntem olarak hangi özellikleri taşımalıdır? Mesleki gelişim programları ve öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisi nedir?

 

 • İLK 607Matematik Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin kullanımı (3-0)3

Bilgisayar teknolojisi destekli geometri CAS sistemleri Teknoloji ve çoklu temsiller Matematiksel kavramların bilgisayar teknolojisi destekli öğrenilmesi

 

 • İLK 608Matematiksel bilginin doğası ve zihinsel gelişimi (3-0)3

matematiksel bilginin doğasına ilişkin literatürdeki temel kuramlar üzerinde duracaktır. Ders kapsamında kavram tanımı-kavram imajı, çoklu temsiller, matematiği anlayarak öğrenme konuları üzerinde durulacaktır. Belirlenen bu kuramlar işlenirken öğrencilerin matematikte daha başarılı veya başarısız olmalarının nedenleri üzerinde araştırma ve tartışmalar yapılacaktır.

 

 • İLK 609Karşılaştırmalı Eğitim Bağlamında Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi(3-0)3

Çeşitli ülkelerin matematik eğitim programlarını inceleyerek bu programları arasında karşılaştırmalar yapılmaya, buradan uluslararası bir programda olması gereken programın içeriğinde olması beklenen konuları araştırmaya yönelik çalışmalar

 

 • İLK 610Ülkemizdeki Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi (3-0)3

İlkokul, ortaokul ve lise matematik öğretim programları, öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların incelenmesi, sınıf düzeyine uygunluğu, veriliş sırası ve veriliş şekli

 

 • İLK 611Matematiksel modelleme (3-0)3

Matematiksel modelleme, değişkenlerin tanımlanması, matematiksel model oluşturma, çözme, matematiksel modelleme örnekleri, matematiksel model uygulamaları

 

 • İLK 612Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Nicel veNitel araştırma yöntemlerinin dayandığı felsefeler, nitel araştırma desenleri, nitel araştırmada araştırma sorusu belirleme, metot geliştirme, örneklem oluşturma, veri toplama yöntemleri (gözlem, mülakat, materyal inceleme, vb.), nitel veri analizi (betimsel analiz, içerik analizi, sayısal analiz, vb.) ve bulguların raporlaştırılması.

 

 • İLK 613Matematik Eğitiminde Nitel Veri Analizi (3-0)3

Nitel araştırmada içerik analizi (operasyonel kod tanım tablosu oluşturma, kodlama, kategori oluşturma, kod güvenirlik katsayısı hesaplama), tündengelim analizi (deductive analysis) (teorik çerçeve, kod oluşturma ve tanımlama, kod sıklığı hesabı), nitel verilerin ki-kare analizi, verilerin t-testi ile analizi, nitel verilerin ANOVA testi ile analizi, veri gösterim yöntemleri (tablo, grafik, vb.), veri yorumlanması ve bulguların raporlaştırılması.

 

 • İLK 614Mantık ve İspat Yöntemleri (3-0)3

Bu ders kapsamında mantık, önerme, ispat ve ispat yöntemlerinin ne anlama geldiği ve matematikteki rolleri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede klasik mantık, sembolik mantık, aksiyom, tanım, teorem, aksiyomatikleştirme, ispat, ispat yöntemleri gibi temel konular üzerinde durulacak ve uygulamalar yapılacaktır.

 

 • İLK 615Matematik Eğitimi Teorileri (3-0)3

Bu ders kapsamında matematik eğitimi literatüründe ortaya çıkan teoriler/teorik çerçeveler, bu teorilerin zayıf ve güçlü yönleri ve uygulamada sağladığı olanaklar ele alınacaktır. Bu çerçevede; Matematik eğitiminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması, matematik eğitiminde öğrenme teorilerine duyulan ihtiyaç, matematiksel öğrenme teorilerinin öğrenmeyi açıklamadaki yeterliği, alana özgü ortaya çıkan öğrenme teorilerinden Van Hiele geometrik düşünme teorisi, kavramsal ve işlemsel anlama, kavram imajı-kavram tanımı, APOS, Pro-cept, RBC soyutlama teorilerinin incelenmesi, öğretim için matematik bilgisi, didaktik durumlar teorisi, APOS teorisi, Etnomatematik gibi teoriler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır.

 

 • İLK 616Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar (3-0)3

Bu ders kapsamında matematiksel kavramların tanımlarının analizleriyle tarihsel gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilkokuldan liseye kadar okullarda öğretilen temel matematiksel kavramların ne anlama geldikleri tarihsel gelişimleri çerçevesinde irdelenecektir. Matematiksel bir kavram tanımının özelliklerinin neler olduğu ile başlanacak bu dertse; sayı, veri, ölçme, cebir ve geometri öğrenme alanlarından seçilen bazı kavramların tanımları ve tarihsel gelişimleri ele alınacaktır.

 

 • İLK 617 Matematik Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Matematik öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ve ilgili araştırmaların incelenmesi; ulusal ve uluslararası matematik sınavlarının incelenmesi; alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi; öğrencilerin matematik başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

 

 • İLK 618 Nicel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri (3-0)3

Bilimsel araştırmalarda nicel analizler için veri toplama, normal eğri ve normal dağılım, korelasyonlar, hipotez testlerine genel bakış, Excel ve SPSS yardımıyla parametrik ve parametrik olmayan verilerin analizi, Chi-kare, T-testi ve çeşitleri, tek yönlü varyans analizi.

 

 • İLK 619 Matematik eğitimi Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (3-0)3

Çok değişkenli hipotez testleri, ölçek geliştirme ve geçerlik-güvenirlik, faktör analizi, çoklu doğrusal regresyon, kanonik korelasyon, path analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modelleri, discriminant analizi, lojistik regresyon analizi

 

 • İLK 620 Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.

 

 • İLK 621 Cumhuriyet Dönemi Matematik Öğretim Programları (3-0)3

Cumhuriyetin ilanından günümüze ülkemizde geliştirilen ve uygulamaya konulan matematik öğretim programlarının tarihsel bir incelemesi yapılacaktır. Ayrıca söz konusu programların program geliştirme yaklaşımları ile karşılaştırmalı analizleri üzerinde durulacaktır. İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında yeni açılacak derslerin kodu, adı, kredisi ve içeriğinin aşağıdaki şekilde önerilmesine,