• 0342 360 12 00

 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili olarak alınan 2012.29.1267 sayılı kararın geri alınmasına ve söz konusu Usul ve Esaslar’ın aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

 

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılması ile birinci ve ikinci öğretimde bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyalinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ile yapılacak ödemeleri kapsar.

 

(2) Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan öğretim faaliyetlerinde mali hükümleri hariç olmak üzere bu usul ve esaslar uygulanır.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

 

a)     Birim öğrenci katsayısı: Öğretimi sürdüren ilgili birimlerde açılmış uzaktan öğretim diploma programlarında görevlendirilen birim koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,

 

b)   Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğ rencilerden alınan ücreti,

 

c)     Ders öğrenci katsayısı: Senato tarafından sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, dersleri veren öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasına esas olmak üzere derse kayıt olmuş öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,

 

 

ç) Öğretimi sürdüren ilgili birim: Diploma programına sahip olan ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretim faaliyeti için görevlendirilen fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

 

d) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini,

 

e) Program öğrenci katsayısı: Uzaktan öğretim ile yürütülen diploma programlarında görevlendirilen program koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,

 

f)    Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,

 

g)     Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi,

 

ğ) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan

grubu,

 

h) Uzaktan öğretim yayın komisyonu: İlgili yükseköğretim kurumunun uzaktan öğretimi yürüten ilgili birimin bünyesinde kurulan komisyonu,

 

ı) Yönetim kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini sürdüren birimin yönetim kurulu veya öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu,

 

i)    Yükseköğretim kurumu: Üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri ile üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksekokullarını,

 

j)      Yükseköğretim kurumu yönetim kurulu: İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunu,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması

 

Genel esaslar

 

MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

 

 

(2) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.

 

(3) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve stratejileri geliştirme, program veya ders açma, usul ve esas belirleme, uygulamaların geliştirilmesini takip etme, programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kuruluna görüş ve öneriler sunar.

 

 

(4) Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen tüm gelirler özel bütçeye gelir kaydedilir ve bu kapsamda yapılacak giderler özel bütçede bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden karşılanır.

 

(5) Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

 

(6) Uzaktan öğretim kapsamında yapılan giderlerin, fakülte ve programların uzaktan öğretim maliyetlerinin tespitine imkan sağlayacak bir şekilde bütçeleştirilmesi esastır.

 

Program veya ders açma

 

MADDE 6- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler için aşağıda belirtilen program ve ders açma esasları uygulanır.

 

a) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında uzaktan öğretim yapılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar yükseköğretim kurumları, senatolarının önerisi ile başvurulması üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen önlisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin kontenjanlar ile gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda veya ek yerleştirme kılavuzunda yer verilir.

 

Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır.

 

Yükseköğretim kurumları, bu şekilde açılan uzaktan öğretim programları kapsamında eğitim-öğretim imkânlarının paylaşılmasını sağlamak ve yükseköğretim kurumları arasında akademik yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere aralarında yapacakları bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirebilir, ders materyali paylaşabilirler.

 

b)    Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla

%   30’u hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

 

c)    Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.

 

ç) Yükseköğretim kurumlarında dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması ve her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi halinde, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanı görevlendirilebilir.

 

d) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim yoluyla program veya ders açmadan önce, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretime yönelik internet sitelerini hazırlamak ve erişime açmakla sorumludurlar. İnternet sitesinde, açılan programlara ilişkin gerekli genel bilgiler yanında derslere ilişkin ayrıntılı ders izlenceleri de bulunur. Yükseköğretim kurumu,

 

 

programın gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımları kurmak ve etkin çalıştırmakla yükümlüdür.

 

e) Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir.

 

 

 

Uzaktan öğretimin uygulanması

 

MADDE 7- (1) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 150, lisans programında 100, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir.

 

(2)     Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir.

 

(3)   Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarak görevlendirilebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

 

Öğrenci kabulü

 

MADDE 8- (1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına, yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 

(2)    Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.

 

(3)    Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.

 

(4)   Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim elemanları görevlendirilmesi durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar.

 

Programlar arası geçiş

 

MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

 

Öğrenim süresi

 

MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.

 

Devam zorunluluğu

 

MADDE 11- (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.

 

 

Ölçme değerlendirme

 

MADDE 12- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

 

(2)    Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.

 

(3)    Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

 

MADDE 13- (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Mali Hükümler

 

Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti

 

MADDE 14- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır.

 

(2) Yürütülen programlarda materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.

 

 

 

 

Bütçeleştirme işlemleri

 

 

MADDE 15- (1) Uzaktan öğretim gelir ve giderlerinin bütçeleştirilmesinde yılı merkezi yönetim bütçe hazırlama rehberindeki esaslara uyulur.

 

(2)   Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınacak ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden hesaplanır ve uzaktan öğretim öğrenim ücreti olarak bütçeleştirilir.

 

(3)    Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.

 

(4)   Dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilerek uzaktan öğretim yoluyla derslerin verilmesi halinde, öğrencilerden herhangi bir ödeme talep edilmez.

 

(5)   Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen programlarda; program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin en fazla yarısı veya program kapsamındaki bir dersin teorik veya uygulaması protokol yapılarak başka yükseköğretim kurumları tarafından verilebilir. Bu durumda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücreti tutarı üzerinden tespit edilecek hizmet bedeli, hizmeti alan yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretime ilişkin bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak suretiyle protokol kapsamında hizmet sunan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine uzaktan öğrenim ücreti olarak kaydedilir.

 

(6)     Uzaktan öğretim programlarından veya ders başına verilen uzaktan öğretim hizmetlerinden elde edilen gelirler ile uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından birim bazında takip edilir.

 

Ek ders ücreti ve diğer ödemeler

 

MADDE 16- (1) Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ve diğer ödemelerde; derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan yapılması, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere katılan öğrenci sayısı, materyalin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde fiilî katkı sağlama gibi hususlar dikkate alınır.

 

(2) a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, eşzamanlı olarak yürüttükleri dersler için haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz.

 

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaksızın verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere belirlenecek oranda öz gelirlerle ilişkilendirilmeksizin hazine yardımı karşılığı tertiplerden karşılanmak suretiyle ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz.

 

 

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

 

ç) Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ek ders ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır.

 

(3)   6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve ( b) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemelerde Ek-1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle aylık ödeme yapılır.

 

(4)   Öğretim elemanlarına Ek -1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle yapılacak olan ödemeler, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen ders saati ücreti esas alınmak suretiyle belirlenir ve bu ödemelerin toplamı ayda 200 saati geçemez. İtibari sayfa hesaplamalarında ve içerik değerlendirmelerinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

 

(5)     Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ödemelerde, ilgililerin fiili katkıları belgelendirilir.

 

(6)   Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

a)    Ek ders ücreti = [(İlgili öğretim elemanının aylık uzaktan öğretim yöntemi ile yaptığı canlı ders saati – ilgili öğretim elemanının diğer öğretim yöntemleri ile dolduramadığı aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti göstergesi] x memur aylık katsayısı

 

b)    Ders malzemelerinin hazırlanmasında ve dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına üçüncü fıkra uyarınca Ek-1 sayılı cetvel dikkate alınarak yapılacak ödemeler = Ek-1 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x memur aylık katsayısı.

 

Sınav ücretleri

 

MADDE 17- (1) Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.

 

(2) Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum başına, Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek tutarda ödeme yapılır. Ancak, koordinatörler ve yardımcıları için yapılacak ödeme tutarı, beşbinden az öğrencinin katıldığı sınavlarda azami tutarın yüzde ellisini geçemez.

 

Yetki

 

MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 

(2) Yükseköğretim kurumları yönetim kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere alt düzenlemeler yapabilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan uzaktan öğretim faaliyetleri, Uzaktan Öğretim Çalışma Grubunun görüşü üzerine

 

Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  usul  ve  esasların  yayımı  tarihten  itibaren  bir  yıl  içinde  bu

 

Usul ve Esaslara uygun hale getirilir.

 

 

Yürürlük

 

MADDE 19 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20 - (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

EK- 1

 

DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER CETVELİ

 

Hizmetin Adı Hizmet Tanımı ve Açıklaması

Hizmetin İş Yükü Karşılığı

Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması

Birim Koordinatörü

Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma

programının bağlı olduğu

enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde

koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin

yapılmasından sorumlu olan öğretim

elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin yürütülmesinden sorumludur.

Koordinatörlük

yapılan birimde

ilgili dönemde

yürütülen her

ders için ayda 2

saat esas alınır.

İlgili birim

koordinatörünün

biriminde o

dönemde açılmış

tüm dersler x 2 x

Birim öğrenci

katsayısı

Program Koordinatörü

Uzaktan öğretim ile yürütülen   bir diploma

programının koordinasyon, ders   içeriklerin

temini, derslerin yürütülmesi,   görevlendirme

ve denetimlerin yapılmasından   sorumlu olan

öğretim elemanının   faaliyetleridir.

Koordinatörlük

yapılan

programda ilgili

dönemde

yürütülen her

ders için ayda 3

saat esas alınır.

İlgili program

koordinatörünün

diploma

programında o

dönemde açılmış

tüm dersler x 3 x

Program öğrenci

katsayısı

Yayın komisyonu

Uzaktan öğretim hizmetlerine   yönelik eğitim-

öğretim faaliyetlerinin   yürütülmesi,

denetlenmesi ve   geliştirilmesine yönelik

incelemeleri, yayın kural ve   haklarını

belirleyen, kararlar alan ve   raporlayan

komisyon üyelerinin   faaliyetleridir. Mevcut

müfredat dersi başına sadece   yapıldığı ayda

hesaplanır.

Yayın

komisyonu

görevleri

kapsamında

bulunan her

ders için   sadece

yapıldığı ayda

aylık 1 saat esas

alınır.

İlgili dönemde

açılmış tüm

dersler x İlgili

birim öğrenci

katsayısı

Eğitim Senaryosu Tasarımı

Öğretim elemanı tarafından   verilen bir

dönemlik (en az 14 haftalık   olmak üzere) ders

içeriğinin tamamının   eğitim-öğretim

materyalini kişisel öğretim   seti tarzında

senaryolaştırma   faaliyetleridir. Yayın

komisyonunun kabulü sonrasında   5 itibari

sayfa üzerinden hesaplama   yapılır ve sadece

yapıldığı ayda ödenir.

Etkileşimli   her

senaryo için

sadece   yapıldığı

ayda 5 itibari

sayfa için 1   saat

esas alınır.

İlgili öğretim

elemanının

tamamladığı

senaryo

tasarımlarına

esas alınan

toplam itibari

sayfa sayısı/5

Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin geliştirilmesi

Öğretim   elemanı tarafından verilen bir

dönemlik senaryolaştırılmış   ders içeriğinin

tamamının kişisel öğrenim seti   tarzında

geliştirilmesi faaliyetleridir.   Yayın

komisyonunun kabulü sonrasında   5 itibari

sayfa üzerinden hesaplama   yapılır ve sadece

yapıldığı ayda   ödenir.

Sadece

yapıldığı ayda

her 5 itibari

sayfa için 1 saat

esas alınır.

İlgili öğretim

elemanının

geliştirdiği

materyale esas

toplam itibari

sayfa sayısı/5

Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimi

Öğretim   elemanı tarafından verilen

telif/tercüme eser, derleme,   ders notları ve

sunumların telif ve öğretim   materyali

hazırlama yöntemlerine   uygunluğunun

denetlenmesi ve raporlanması   faaliyetleridir.

Yayın komisyonunun kabulü   sonrasında 40

itibari sayfa üzerinden   hesaplama yapılır ve

sadece   yapıldığı ayda ödenir.

Her 40 itibari

sayfa için 1 saat

esas alınır.

İlgili öğretim

elemanı

tarafından

yapılan materyal

denetimi ve

raporlanmasına

esas itibari sayfa

sayısı/40

Canlı ders yönetimi

Canlı dersin   gerçekleştirilmesi için gereken

tüm altyapının kurulmasını,   işlemesini ve canlı

dersin yapılmasını başından   sonuna kadar

yöneten yöneticinin   faaliyetleridir. Ayda

yapılan toplam canlı ders saati   üzerinden

hesaplanır.

Her 10 saat   ders

için 1 saat esas

alınır.

İlgili öğretim

elemanının

yönettiği aylık

canlı ders

saati/10

Canlı ders koordinasyonu / denetimi

Canlı dersin gerçekleştirilmesi   için gereken

öğretim materyalinin sisteme yüklenmesini,

teknik altyapının sorunsuz   şekilde çalışmasını,

canlı ders programlarının   hazırlanmasını,

yürütülmesini koordine   eden/denetleyen

yöneticinin faaliyetleridir.   Ayda yapılan

toplam canlı ders saati   üzerinden hesaplanır ve

görevli kişi sayısına bölünür.

Her 10 saat   ders

için 1 saat esas

alınır.

(Uzaktan   öğretim

kapsamında

koordine

edilen/denetlenen

aylık canlı ders

saati

/10)/koordine

eden veya

denetleyen

yönetici  sayısı

10-20 dakika video çekiminde ders anlatma veya spikerlik veya seslendirme

Uzaktan   öğretim programındaki bir ders için

önceden planlanmış zaman ve   mekânda

öğretim elemanı tarafından   gerçekleştirilen ve

öğretim materyali kullanılarak   anlatılan ders

anlatma faaliyetleridir. Yayın   komisyonunun

kabulü sonrasında 10 - 20   dakika arası anlatım,

spikerlik veya seslendirme için   hesaplama

yapılır ve   sadece yapıldığı ayda ödenir.

Her bir 10-20

dakika çekim

için 5 saat esas

alınır.

Uzaktan   öğretim

kapsamında

kurgulanmış ve

yayına

hazırlanmış

çekimlerin her

10-20 dakikalık

dilimi x 5

Uzaktan öğretim birimi ölçme - değerlendirme

Uzaktan öğretim birimi   gözetimli yapılan

sınav hazırlık sürecinde   soruların

değerlendirilmesi, redakte edilmesi,   sınavda

kullanılacak soru   kitapçıklarındaki soruların

belirlenmesi,   ölçme-değerlendirme

basamaklarında kullanılacak   soruların

geliştirilmesi için raporlama   gibi faaliyetleri

kapsayan öğretim elemanı   faaliyetleridir.

Gözetimli

sınava dahil

edilen ve

görevlendirme

kapsamında

bulunan her   bir

ders için 1   saat

esas alınır.

İlgili öğretim

elemanının

uzaktan   öğretim

kapsamında

sorumluluk

alanında

bulunan,   merkezi

sınav   programına

alınmış ders

sayısı

Ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama

Uzaktan   öğretim birimi ölçme-değerlendirme

basamaklarında kullanılacak   soruların öğretim

elemanı tarafından hazırlanması   faaliyetleridir.

Öğretim elemanlarının   görevlendirilerek

yürüttükleri kendi derslerinin   zorunlu her

sınavında 20 soru üzerindeki   sorular için, diğer

derslerle ilgili hazırladıkları   ve yayın

komisyonunca kullanıma uygun   bulunmuş her

soru için olmak üzere, bir   defaya mahsus

hesaplanır.

Kabul edilmiş 3

özgün soru için

1 saat esas

alınır.

- Kendi   dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı-20 / 3

- Diğer dersler için= Kabul edilmiş soru sayısı/ 3

 

EK- 2

MERKEZİ SINAVDA GÖREV ALANLARA YAPILACAK ÖDEMELERE ESAS GÖSTERGE CETVELİ

 

Görev Tanımı Gösterge (En fazla)
Sınav   Koordinatörü 5000
Sınav   Koordinatör Yardımcısı 4000
Bina Sınav   Sorumlusu veya Yöneticisi 2000
Bina Sınav   Sorumlu Yardımcısı veya Yönetici Yardımcısı 1800
Salon Başkanı 1650
Gözetmen 1450
Engelli   Gözetmeni 2000
Sınav Evrakı   Nakil Görevlisi/ Güvenlik Görevlisi 1450
Bina Güvenlik   Görevlisi 1450
Merkez Sınav   Görevlisi 1100
Hizmetli 1000
Şoför 1000