• 0342 360 12 00

 

Türkçe Eğitimi (İÖ)

Türkçe Eğitimi Bölümü lisans mezunlarına Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi yapma imkânı sunmayı hedefleyen program, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlamış ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı tezsiz yüksek lisans programıdır. Programda Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerin yanı sıra bilimsel araştırma yöntemlerine yer verilecektir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenecek, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulacaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans diploması verilecektir.

 

TE 501Türkçe Öğretim Metotları (3-0)3

Türkçe öğretiminin temel kavramları, Türkçe öğretimin yasal dayanakları, Türkçe öğretiminin ilkeleri, Türkçe öğretiminde kullanılacak yöntemler, Türkçe öğretiminde eğitim ortamları ve dil öğretim metotları, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme.

 

TE 502Türkçe Öğretim Tarihi (3-0)3

Türkçe öğretimi üzerine yazılan ilk eserler. Türkçe öğretim programları. (İlköğretim birinci kademe Türkçe öğretim programları. İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programları)

 

TE 503Yurtdışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yurtdışındaki Türk çocuklara öğretimi, materyal hazırlama ve ölçütleri.

 

TE 504Anlama Teknikleri (3-0)3

Okuma becerisi, okuma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, okuma tür, yöntem ve teknikleri, okuma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, okuma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi, Dinleme becerisi, dinleme becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, dinleme becerisi yöntem ve teknikleri, dinleme becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, dinleme becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

TE 505Anlatma Teknikleri (3-0)3

Konuşma becerisi, konuşma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, konuşma tür, yöntem ve teknikleri, konuşma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, konuşma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.Yazma becerisi, yazma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, yazma becerisi yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, yazma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

 

TE 506Yabancılara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancılara Türkçe Öğretiminin tarihî seyri ve bugünkü durumu, yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanma, materyal hazırlama ve ölçütleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni temelli yabancı dil öğretimi, seviye tespit sınavının hazırlanışı ve uygulanışı

 

TE 507Ana Dili Eğitimi ve Öğrenme Kuramları (3-0)3

Öğrenme kuramlarına genel bakış, kuramlara duyulan ihtiyaç, kuramların ortaya çıkış süreçleri, kuramların uygulamaya etkileri, ana dili eğitiminde yaygın öğrenme kuramlarının tanıtımı (davranışçı, bilişsel, sosyo-kültürel, yapılandırmacı teoriler ve eklektik yaklaşımlar), temel prensipleri, öğrenmeye bakışları, ayırt edici özellikleri; kuramlarda öğrenci ve öğretmene biçilen roller, öğrenme sonuçlarının algılanışı ve değerlendirilmesi, öğrencide öngörülen gelişim ve değişiklikler.

 

TE 508Çocuk Yazını (3-0)3

Çocuk, gençlik, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi kavramlar, eleştiri yöntem ve teknikleri, bunların edebî metinlere uygulanması, yayınevi ve editör eleştirisi, yazar ve çizer eleştirisi, medya ve aile eleştirisi, eleştiri yönteminin farklı metinlere uygulanması, ideal çocuk ve gençlik yayınlarının belirlenmesi vb.

 

TE 509Türkçenin İmgesel Söz Varlığı I (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz -sanat ilişkisi, belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik, Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

TE 510Türkçenin İmgesel Söz Varlığı II (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz-sanat ilişkisi, belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik, Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

TE 511Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri I (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

TE 512Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri II (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

TE 513Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) I(3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

TE 514Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) II (3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

TE 515Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) I (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

TE 516Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) II (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

TE 517Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (3-0)3

Temel kavramlar (eğitim, öğretim programı, teknik, yöntem, strateji, yaklaşım); Öğretim Programları temelli materyallerin önemi ve gerekliliği; Millî Eğitim Bakanlığının ders kitapları yazım, basım, dağıtımına ilişkin ilkeler ve işleyiş; Öğretim Programlarına göre ders kitapları ve diğer ders materyallerinin kullanımı; ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarındaki yenilikler; metin kavramı ve ders kitabı metni oluşturma esasları; okuma ve dinleme metinlerinin nitelikleri; okuma ve dinleme/izleme becerisine yönelik materyal tasarımı; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyallerin nitelikleri; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyal tasarımı; materyal örneklerinin değerlendirilmesi...

 

TE 518Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (3-0)3

Türkçe öğretiminin etkinlik alanlarından biri de dil bilgisi alanıdır. Dil bilgisi öğretiminin temel anlayışı ve müfredatı Türkçe programında çerçeve olarak belirlenmiştir. Dil bilgisi öğretiminin temel yaklaşımı “sezdirme” yöntemine dayanmaktadır. Klasik dil bilgisi öğretimi dil bilgisi alanındaki bilgilerin örneklerle öğrenciye aktarılmasını esas alır. Programın ön gördüğü şekilde dil bilgisi ve dilbilimi bilgilerinin harmanlanarak ve metin temelli olarak, günlük hayatla iç içe kullanımına; konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileriyle iç içe yapılarak uygulamalı olarak işlenecektir.

 

TE 519Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme araçları ve bunların nitelikleri genel bir bilgi alanı olarak Ölçme ve Değerlendirme derslerinde sunulmaktadır. Ancak Türkçe öğretiminin amaçlarının ve kazanımlarının dil becerileri ekseninde nasıl ölçüleceği, hangi ölçüm araçlarının daha verimli ve amaca uygun olduğu konularına yönelik uygulamalı bir derstir. Ders işleyişi, literatür bilgisi, örnek uygulamalar ve tartışma olarak üç aşamalı şekilde işlenecektir.

 

TE 520Yazınsal Metin İncelemeleri (3-0)3

Çocuk edebiyatı metinleri başta olmak üzere Türkçe 5.-8. sınıf seviyesine uygun, farklı edebi türlerdeki metinler; amaç-hedef ve kazanımlar doğrultusunda nasıl ele alınacağıyla ilgili ölçütler -metinlerden hareketle- işlenecektir. Metinsellik ölçütleri ve metin-gerçeklik, metin-hayat, metin- çocuğa görelik ilkeleri uygulanacaktır.

 

TE 521Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri(3-0)3

Poetika, üslup, ahenk vb. temel kavramlar; edebî sanatların ve veznin şiirdeki fonksiyonları; manzum metin incelemelerinde ahenk; şerh ve tahlil çalışmalarının tanıtımı ve genel değerlendirmesi; manzum metinleri yorumlamada yeni yöntem ve yaklaşımlar; inceleme için metin seçimi; şiir İncelemeleri

 

TE 522Klasik Türk Edebiyatı Metin İncelemesi (3-0)3

Türk edebiyatı tarihine genel bakış; Anadolu’da klâsik Türk edebiyatını hazırlayan şartlar ve bu geleneği besleyen kaynaklar; Klâsik Türk edebiyatının genel özellikleri; Klâsik Türk edebiyatında türler ve nazım şekilleri; Klâsik Türk edebiyatının ilk örnekleri (13. ve 14. Yüzyıllar); 15. yüzyıla genel bakış ve metin incelemeleri; Klâsik döneme (16. Yüzyıl) genel bakış ve metin incelemeleri; 17. yüzyıla genel bakış ve bu yüzyılda görülen edebî akımların değerlendirilmesi, metin incelemeleri; 18. asır ve klâsik Türk şiirinde mahallîleşme, metin incelemeleri; Klâsik Türk edebiyatının son örnekleri ve şiirdeki muhteva değişimi, örnek metinler; Klâsik Türk edebiyatından günümüze yansımaların örnek metinler üzerinden değerlendirilmesi; metin incelemeleri...

 

TE 523 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri I (3-0)3

Harflerle ilgili işaretlerin, yazı çeşitlerinin, imlâsı aynı olan kelimelerin, imlâsı ve söylenişi benzeyen kelimelerin yazılış ve okunuşları. Arapça kelimelerin vezinleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağasigaları, ism-i tafdil, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i âlet, ism-i tasgir, ism-i mensûp, Arapça zamirler, mastarlar, Arapça kelimelerde kemiyet ve keyfiyet, Arapçada izâfet, sıfat terkibi, edatlar, birleşik şekiller.

 

TE 524 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri II (3-0)3

Farsça isimler ve isim tamlamaları, izafet çeşitleri, sıfat tamlamaları, kelime yapımı. Farsça mastarlar, fiil gövdeleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağasigaları, birleşik kelimeler, birleşik sıfatlar, edatlar. Farsça kelimelerdeki ses değişmeleri, fiil çekimleri. Matbu ve el yazması metinler üzerinde çalışmalar. Hat sanatı.

 

TE 525 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları (3-0)3

Türkçe konuşanların, dil ile iletişim esnasında göstermiş oldukları özensizlikleri ve sözleri yanlış kullanmaları, alıntı sözlere gereksiz yere cümlelerinde yer vermeleri ve yazım hataları belirlenip çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Türkçenin basın-yayın araçlarındaki kullanımlarının da ele alınacağı çalışmalarla ana dili bilincinin gelişmesi/geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

TE 526 Üslup ve Üslup İncelemeleri (3-0)3

Batıda edebiyat bilgi ve nazariyelerinin tarihçesi retorikten üsluba gelen çizgide verilecek, akabinde Klasik Edebiyatımızın kaynağı olarak Arap Edebiyatında aynı konu irdelenecek ve daha sonra Türk Edebiyatında bu alanda yapılmış çalışmalar ele alınacaktır. Üslûp kavramı ve bu konudaki anlayışlar (betimsel, tekevvüni, işlevse, yapısal, biçemsel) üzerinde durulacaktır. Yenileşme Devri Türk Edebiyatından örnekler üzerinde durulacak, bu çerçevede Namık Kemal, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa vb.'den örnekler işlenecektir.

 

TE 527 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın temelleri, literatür taraması, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, raporlaştırma.

 

TE 528 Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme araçları ve bunların nitelikleri.

 

TE 529 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı (3-0)3

Türk çocuk edebiyatı yapıtları ile diğer ülkelerin çocuk edebiyatı yapıtlarının karşılaştırılması. Ülkemiz çocuk edebiyatı türleri ile Batı ve Doğu ülkelerinden belirlenecek çocuk edebiyatı türlerinin teknik ve eğitim değerleri açısından incelenmesi.

 

TE 530 Türkçe Programları (3-0)3

Orta Asya’dan itibaren Türkçenin eğitimi ve öğretimi ele alınacaktır. Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ilk ve ortaöğretimde uygulanmış Türkçe Programları planlama, bakış açısı, eğitim-öğretim uygulamaları ve değerlendirme açılarından incelenecektir.

 

 

TE 531 Nitel Araştırma Teknikleri (3-0)3

Nicel ve nitel metodoloji karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Nitel bakış açısı; söylem çözümlemesi, içerik analizi ve metafor analizi bağlamında örneklerle derinlemesine incelenecek olup bu tekniklerin eğitim bilimlerine uygulanması çalışmalarına yer verilecektir.

 

TE 532 Dilbilime Giriş (3-0)3

Dilbilim/Dilbilgisi ayrımı. Dilbilim, Filoloji ve Yazın biliminin (Edebiyatın) karşılıklı konumlandırılmaları. Başlıca kavramlar: Belirti, belirtke, simge, görüntüsel gösterge; gösterge, gösteren, gösterilen, gönderge. Dil göstergesinin özellikleri: Nedensizlik, çizgisellik; Dilin çift eklemliliği. Yapısal Dilbilime giriş: F. de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri. Dizge kavramı, Dil/Söz ayrımı. Art / Eş zamanlılık, Dizisel ve dizimsel ilişkiler; Anlam ve değer kavramları. Amerikan Yapısalcılığı: N. Chomsky (Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi, Edinç, Edim; Derin / Yüzey yapı. Sözcelem Kuramları: Dil/Söz ayrımından Sözcelem kavramına geçiş. Kişi adılları, kiplikler, aktarılan söylem. Sözce ve Tümce ayrımı. Edimbilim (söz ya da dil edimi: düzsöz, edimsöz, göndergesel edim, etkisöz edimi). Dilbilimin dalları…

 

TE 533 Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi (3-0)3

Söylem Kavramı, Söylem Çözümlemesi, Dilbilimsel Söylem Çözümlemesi. Söylem Çözümlemesi ve Yapısalcılık. Söylem Çözümlemesinin İlkeleri: Anlambilimsel, Sözdizimsel, Göstergebilimsel ilkeler. Söylem Çözümlemesinde Yöntem: Araştırma konusu, örnek ve veri toplama, verilerin irdelenmesi, bileşen çözümlemesi. Söylemin özellikleri: Dilbilgisel özellikler, içeriğe özgü özellikler, söylemin yapısal özellikleri (tür, biçem). Sözcelem ve Söylem Çözümlemesi. Eleştirel Söylem Çözümlemesi.

 

TE 534 Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Drama (3-0)3

Drama ve Tiyatronun tanımı, gelişimi, drama tiyatro ilişkisi drama çeşitleri, eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, eğitici dramanın tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel dramada özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

TE 535 Çağdaş Türk Nesri (3-0)3

Çağdaş Türk nesrini tanımak, Tanzimat la birlikte edebiyatımıza giren türleri tanımak, Fikir Yazıları ile birlikte gezi, anı gibi türlerin seçkin örneklerini görebilmek, Hikâye, Roman ve Tiyatrodaki gelişim çizgisini takip edebilmek, Çağdaş Türk Nesri’nin örnek metinleri üzerinde fikir yürütmek.

 

TE 536 Çağdaş Türk Şiiri (3-0)3

Tanzimat’tan günümüze Türk şiirini bütün evreleriyle kavramak, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat (Beş Hececiler), Cumhuriyet Dönemi (Yedi Meşaleciler) ve Sonrası (Garipçiler, Hisarcılar, Maviciler, Yedi Tepe, İkinci Yeni) Türk Şiirini Bütün Yönleriyle ve Önemli Şahsiyetleriyle Tanıyabilmek. Çağdaş Türk şiirinin özelliklerini tanımak, Çağdaş Türk şairlerini tanımak, Çağdaş Türk şiirinin seçkin örneklerini incelemek.

 

TE 537 Türk Edebiyatı (3-0)3

Türk edebiyatının tarihî süreç içerisinde devir, eser, edebî anlayışlar çerçevesinde değerlendirilmesi; edebî eser, devir, şahsiyet ilişkisinin önemi; edebiyat ve edebiyatla ilgili kavramlar; nazım ve nesrin özellikleri; şekil ve muhteva bilgileri; edebî türler; Türk edebiyatı tarihinin sınıflandırılması.

 

TE 580-589 Dönem Projesi I/II (Kredisiz)

Alanla ilgili araştırma konusunun seçilmesi; Seçilen konu ile ilgili alanyazın taramasının yapılması; Araştırmanın tüm boyutlarıyla planlanması; Veri toplama aracının geliştirilmesi; Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması; Veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi; Araştırma sonuçlarının raporlanması.