• 0342 360 12 00

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının temel amacı alanda çalışan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve  becerilerini artırmaktır. Bu amaçla programdaki öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır. Öğrenciye psikolojik danışma alanında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek programın hedefleri arasındadır.

Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da    son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır.

 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler aşağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

EB 501 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (3-0)3

Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi, ilk öğretim ve orta öğretimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, gelişimsel rehberlik modeli, psikolojik danışma programları.

 

EB 502 Bireysel Psikolojik Danışma (3-0)3

Bireylere süpervizyon altında psikolojik danışma yapabilme becerisinin kazandırılması

 

EB 503 Psikolojik Danışma İlke veTeknikleri (3-0)3

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri.

 

EB 504 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (3-0)3

Grupla psikolojik danışmanın temel kavramları, grup süreci, grup sürecini etkileyen faktörler ve grupla psikolojik danışma türleri.

 

EB 505 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma (3-0)3

Bireylere süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak bir grubu yönetebilme becerisinin kazandırılması

 

EB 506 Aile Danışmanlığı (3-0)3

Aile arasındaki etkileşim, aile yaşam örüntüsü, boşanma, yaşam olaylarının aile üzerindeki etkisi ve aile ile görüşme teknikleri.

 

EB 507 Kariyer Danışmanlığı (3-0)3

Meslek kavramı, mesleğin nitelikleri, meslek seçimi kuramları ve meslek seçimini etkileyen faktörler, mesleğe yöneltmenin önemi ve mesleğe yöneltme sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 

EB 508 Ölçek Geliştirme (3-0)3

Psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan kişilik testleri, ilgi envanterleri ve anketler gibi ölçme araçların geliştirilmesi.

 

EB 509 Nitel Araştırma Teknikleri (3-0)3

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kodlanması ve rapor yazma süreci.

 

EB 510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları (3-0)3

Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.

 

EB 511 Cinsel Sağlık Eğitimi (3-0)3

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma.

 

EB 512 Endüstride Psikolojik Danışma (3-0)3

Endüstri ortamında çalışanlar arasında çatışmaların çözümü, motivasyon ve personel seçimi.

 

EB 513 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik (3-0)3

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler, genel uygulama standartları, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

 

EB 514 Farklı Kültürlerde Psikolojik Danışma (3-0)3

Farklı kültürlerdeki bireylerin özelliklerinin tanımlanması, psikolojik danışma süreci içinde kültürel farklılıkların önemi.

 

EB 515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma (3-0)3

Çocukluk dönemi sorunları, çocuklarla bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma becerileri.

 

EB 516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (3-0)3

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 

EB 517 Temel Psikolojik Danışma Becerileri (3-0)3

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

 

EB 518 Krize Müdahale (3-0)3

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

 

EB 519 Grup Rehberliği(3-0)3

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 

EB 521 Gelişim ve Öğrenme (3-0)3

Eğitimin Psikolojik temelleri, insan gelişiminin çeşitli boyutları (bilişsel, sosyal, psikolojik, fiziksel, ahlaki)öğrenme kuramları, öğrenme süreci, öğrenmenin ilke ve teknikleri, öğrenmede bireysel farklılıklar, ergenlik psikolojisi, kişilik dinamiği, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme, motivasyon, pekiştireç, düşünme ve problem çözme, etkin çalışma becerileri.

 

EB 522 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2)4

Ders öncesi derse hazırlık, ilk derste yapılması gerekenler, temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, öğretim yöntemleri ve stratejileri, ödev ve projeler, öğretim materyali geliştirme ve kullanma, sınıf yönetimi ve motivasyon geliştirme, ölçme ve değerlendirme (değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme v.b.), eğitim-öğretimde etik kurallar.

 

EB 561 Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.

 

EB 563 Eğitim İstatistiği (3-0)3

Sosyal Bilimler ve eğitim araştırmalarında desen geliştirme; araştırma desenlerine uygun veri analiz (çözümleme) yöntemleri. Ölçek geliştirme ve alandan veri toplama; verilerin SPSS ortamında çözümlenmesi. Temel istatistik işlemler; araştırma verilerinin bilimsel rapora dönüştürülmesi.

 

EB 564 Yönetim Süreçleri (3-0)3

Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetim gibi yönetimin işlevlerinin tanımı ve temel nitelikleri. Örgütsel motivasyon kavramı ve kapsamı. Örgütlerde gruplar: özellikleri, işlevleri ve grup dinamikleri. Örgütsel çatışma: türleri, kaynakları ve yönetimi. Örgütlerde stres: örgütsel stres faktörleri ve stres yönetimi. Zaman yönetimi: zamanın anlamı ve kapsamı. Yöneticilerin zamanı etkili kullanma yöntemleri. Toplantılarda zaman yönetimi.

 

EB 565 Örgütsel Davranış (3-0)3

Örgütlerin insan öğesi. İnsan doğası ve güdülenmenin örgüt açısından incelenmesi. Liderlik ve katılım. Örgütlerde gruplar arası problemler. Dinamik ve gelişen sistemler olarak örgütlerin incelenmesi.

 

EB 566 Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul (3-0)3

Toplumsal sistemler olarak eğitim kurumlarının analizi. Örgüt tipolojilerinin yanı sıra modern örgüt kuramlarının tekrarı. Eğitim örgütlerinde rol, sorumluluk, otorite ve statü. Eğitimde iş doyumu, güdülenme ve iş ortamı.

 

EB 567 Eğitim Denetimi (3-0)3

Denetimin tanımı ve kapsamı; tarihsel gelişimi. Denetim türleri ve ilkeleri. Denetçinin yeterlikleri. Eğitim denetiminde kullanılan kriterler. Kurumsal ve ders denetimi; klinik denetim. Rehberlik, mesleki yardım ve değerlendirme. Soruşturma yürütme ve sonuçlandırma.

 

EB 568 Eğitim Örgütlerinde Yönetim Sorunları (3-0)3

Eğitim örgütlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve etkileşiminde karşılaşılan sorunlar. Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetim süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözümler. Okullarda iş gören, öğrenci ve eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin yönetsel sorunlar. Okul işletmesi, okul-toplum ilişkisi ve eğitimin kalitesine ilişkin yönetsel sorunlar ve çözümler.

 

EB 569 Eğitim Planlamasına Giriş (3-0)3

Planlamanın tanımı ve planlamada genel yaklaşımlar; planlama modelleri ve paradigmalar. Yönetsel bir süreç olarak eğitim ve sistem yaklaşımı. Eğitim planlamasında temel kriterler. Planlamayı etkileyen süreçler; kurumsal kültür ve planlama ilişkisi. Eğitim planlamasının aşamaları. Stratejik planlama. Mega, makro ve mikro planlama.

 

EB 570 Örgütlerde İletişim (3-0)3

Örgütlerdeki iletişim süreci ve öğeleri. İletişim modelleri; yatay, dikey iletişim ve örgütsel değişim; etkili iletişimi engelleyen etmenler.

 

EB 571 Program Geliştirmenin Temelleri (3-0)3

Eğitim programlarının temel öğeleri ve kavramlarının analizi ve bazı değişik eğitim düzeyleri için geliştirilmiş olan eğitim program modellerinin incelenmesi.

 

EB 572 Öğrenme Kuramları (3-0)3

Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramlarının incelenmesi. Bu iki temel kuramın etkilediği Sosyal Öğrenme, Çoklu Zeka, Beyin Temelli Öğrenme, Yapılandırmacılık ve benzer kuramların incelenmesi. Öğrenme kuramları ile ilgili araştırmalarla ortaya çıkmış öğrenme modelleri. Öğrenme kuramlarının öğretimle ilişkisi ve temel öğretim stratejileri.

 

EB 573 Toplumsal Değişim ve Eğitim Programları (3-0)3

Toplumsal değişimin nedenleri ve sonuçları. Eğitimin değişik düzeylerinde toplumsal değişimin programlara yansıması.

 

EB 574 Eğitim Programları ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler (3-0)3

Eğitim programları ve kaynaklarına yönelik güncel sorunlar. Çeşitli eğitim kuramları. Eğitim programları alanında model geliştirme gereksinimi, yenilikler ve reformlar. Program geliştirmedeki gelişmeler.

 

EB 575 Eğitimde Liderlik (3-0)3

Liderlik tanımları. Liderlik kuramları; özellik ve davranışsal liderlik kuramları. Liderlik biçemleri. Yönetici ve lider karşılaştırması. Eğitim örgütlerinde liderlik yaklaşımları; vizyoner, politik, etik, transformasyonel liderliğin etkileri ve uygulamaları. Yeni liderlik yaklaşımları; liderlik ve yönetim süreçleri, liderlik ve değişim, liderlik ve öğrenen örgütler. Okul yönetiminde liderlik; okul liderliğinin kendine özgü yönleri ve okul yöneticilerinin liderlik davranışları.

 

EB 576 Eğitim Programlarında Değerlendirme (3-0)3

Program değerlendirmesine ilişkin kuram ve araştırmalar. Değişik program değerlendirme modelleri ve standartlarına yönelik inceleme ve analizler. Araştırma modellerinin değerlendirme sürecine uygulanması.

 

EB 577 Öğretme ve Öğrenme Süreçleri (3-0)3

Öğretme ve öğrenmeye ilişkin temel kuramlar ve kavramlar. Öğrenmenin doğası ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerinin yönlendirilmesi. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin analizi ve çeşitli yaklaşımların karşılaştırılması.

 

EB 578 Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar (3-0)3

Mikro ve makro düzeyde eğitim sistemindeki yapısal ve örgütsel sorunlar; öğretmen yetiştirme sorunları; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki sorunlar; eğitimin farklı basamaklarına geçiş; eğitim ve sanayi işbirliği; ekonomik, politik, yasal ve felsefi sorunlar.

 

EB 580 Ölçme ve Değerlendirme Kuram ve Teknikleri (3-0)3

Klasik test kuramının temel ilkeleri. Test sonuçlarının yorumlanması. Ölçmenin doğası; güvenirlik, geçerlik; normlar ve ölçme birimleri; öğretmen yapımı testler; notlar ve not verme sistemleri, bu alandaki son gelişmeler.

 

EB 581 Öğretim Modelleri ve Desenleme (3-0)3

Öğretim modellerine sistem yaklaşımı. Öğretim modellerinin mantığı. Kurama dayalı analiz, sentez ve değerlendirme.

 

EB 582 Örgüt ve Yönetim Kuramları (3-0)3

Yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar: Klasik yönetim düşüncesi, bilimsel yönetim teorisi, yönetim süreci yaklaşımı, bürokratik yönetim ve ilkeleri. Neo-klasik yönetim düşüncesi: neoklasik yönetim düşüncesinin kaynakları, neo-klasik düşünürler ve görüşleri. Modern yönetim düşüncesi: sistem ve durumsallık yaklaşımları. Çağdaş yönetim düşüncesi ve uygulamaları: Z teorisi, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, toplam kalite yönetimi ve kıyaslama (benchmarking).

 

EB 583 Toplam Kalite Yönetimi (3-0)3

Kalite kavramı. Toplam kalite yönetiminin tanımı, tarihsel gelişimi ve temel unsurları. Toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri. Örgütlerde kalite kültürü oluşturulması. İşgörenlerin eğitimi, takım çalışması, kalite çemberleri ve sürekli gelişme. Toplam kalite yönetiminde problem çözme yöntem ve teknikleri. Kalite güvence sistemleri ve akreditasyon.

 

EB 584 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (3-0)3

Eğitim örgütlerinde toplam kalite yönetimi. Okullarda takım çalışması, kalite çemberleri ve süreçlerin geliştirilmesi. Okul yönetiminde kalite ve vizyoner liderlik. Eğitim örgütlerinde kalite kültürü oluşturulması ve yaygınlaştırılması. Okullarda toplam kalite yönetiminde problem çözme yöntem ve teknikleri. Eğitim örgütlerinde kalite güvence sistemleri ve akreditasyon.

 

EB 598 Yüksek Lisans Tezi (kredisiz)

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp tamamlanması.

 

EB 588 Türk Eğitim Tarihi (3-0)3

Türk eğitim tarihinin başlangıcı ve çeşitli dönemleri. Türklerin Müslüman olmadan önceki ve Müslüman olduktan sonraki eğitim tarihi. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde eğitim. Tanzimat, I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim. Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri ve gelişimi. Cumhuriyetten önce ve sonra Türk eğitim tarihinin önemli fikir ve düşünce adamları. Atatürk dönemi eğitim politikası. Cumhuriyet döneminin eğitime ilişkin belli başlı yasaları. Öğretmen yetiştirme politika ve stratejileri.Yirminci yüzyılın eğitim akımları ve Türk Milli Eğitimi. İlk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında yeniden yapılanma.

 

EB 589 Eğitim Sosyolojisi (3-0)3

Sosyoloji ve eğitim kavramları. Eğitim sosyolojisinin konusu, tarihi gelişimi, önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Toplum ve eğitim. Eğitimin tarihi gelişimi, amaçları ve işlevleri. Eğitim, toplum ve kültür. Sosyalleşme ve eğitim. Sosyal yapı ve eğitim. Eğitimden sorumlu sosyal kurum ve örgütler. Devlet ve eğitim. Okul ve eğitim. Öğretim ortamları, eğitim sistemi ve modelleri. Çağdaş eğitim akımları.

 

EB 591 Eğitimin Temelleri (3-0)3

Toplum, kültür ve eğitim arasındaki ilişki. Eğitimin türünü, niteliğini ve politikasını belirlemede toplumsal sistemin rolü. Eğitimin toplumsal değişim ve modernleşmeye etkileri.

 

EB 592 Türk Eğitim Sistemi ve Tarihsel Gelişimi (3-0)3

Türk eğitim sisteminin Osmanlı İmparatorluğunun son ve Cumhuriyetin ilk dönemleri ağırlıklı tarihsel gelişimi. Tarihsel bir bağlam içinde Türk eğitim sisteminin geleneksel ve modern boyutları. İlk, orta ve yükseköğretimdeki pedagojik gelişmeler.

 

EB 593 Örgüt Geliştirme (3-0)3

Örgütsel gelişme kavramı ve tanımı, örgütsel gelişmenin kuramsal temelleri, örgüt geliştirme stratejileri, örgüt geliştirme araçları (bireysel, grup ve eğitimsel araçlar, yapısal araçlar), örgüt geliştirmede danışmanın rolü, süreç danışmanlığı, örgütsel sorunlara çözümler geliştirmek, okul geliştirme etkinlikleri.

 

EB 594 Eğitim Yönetimi (3-0)3

Toplumsal bir sistem olarak okullara örgütsel bir yaklaşım, okullar ve çevreleri, okul örgütlerinde güdülenme, liderlik, karar verme ve iletişimin yanı sıra okulların bürokratik ve profesyonel boyutları.

 

EB 595 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (3-0)3

Program geliştirmedeki temel sorunlar, uygulamalar ve ilkeler. Program geliştirmenin dört temel öğesi: model-amaçlar-içerik seçimi ve düzenlemesi-öğretim ve öğrenme sürecinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi. Öğretim yaklaşımlarından öğrenme ortamlarının yaratılmasına kadar uzanan modeller ve düşünme biçimleri.

 

EB 596 Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim (3-0)3

Dünyada ve Avrupa ülkelerinde yükseköğretimin tarihsel gelişimi. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de, amaç, örgütlenme, yönetim, finansman, öğrenci kabulü, öğretim programları ve benzer konular bakımından yükseköğretim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması.