• 0342 360 12 00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Senato Esasları, Gaziantep Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını, Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmiş ilkeler çerçevesinde tanımlar.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Genel Koşullar

MADDE 2- Yüksek lisans programlarına bir lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler; doktora programlarına ise bir yüksek lisans diplomasına veya bu yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayan lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

MADDE 3- Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve kabul koşulları, akademik takvime uygun olarak yılda iki defa Rektörlük tarafından ilan edilir.

MADDE 4- Bir öğrenci aynı yarıyılda, aynı enstitü veya farklı enstitülerde, birden fazla programa tercih sırası belirterek başvurabilir, programa kayıt hakkı elde ettiği takdirde sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

MADDE 5- Başvuru ücreti her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanlar

MADDE 6-Kontenjanlar, enstitü anabilim dalı akademik kurulu kararıyla ilgili enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde belirlenir ve enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulunca değerlendirilen kontenjanlar ilan edilmek üzere Rektörlük makamına sunulur.

 

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 7- Başvurular, ilan edilen tarihlerde, ilanda belirtildiği şekilde yapılır. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

  • Başvuru Formu (3 adet).
  • Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).
  • Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumlarından alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeleri. (Yüksek lisans programlarına başvuruda lisans not belgesi, doktora programlarına başvuruda lisans ve yüksek lisans not belgeleri verilmelidir.)
  • ALES sınav sonuç belgesi.
  • Varsa İngilizce yeterlik belgesi.
  • Doktora programına başvuruda bir adet referans mektubu.
  • Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

Başvuru sırasında bu belgelerin aslı gösterilmek koşuluyla fotokopisi verilebilir. Başvurular şahsen yada posta ile yapılabilir.

 

Mezuniyet not ortalaması

MADDE 8- Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programlarına Lisans Diplomasıyla başvuracakların lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

Bunun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim dallarına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler, bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) olması gerekir.

ALES Koşulu

MADDE 9- Adayların başvurulan programın puan türünde olmak üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’ndan (ALES) veya uluslar arası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. ALES veya eşdeğeri sınav sonuçlarının geçerlilik süresi Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda ilanda belirtilir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES Puanları

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Koşulu

MADDE 10- a) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

b) Öğretim dili İngilizce olan Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarından yabancı dil şartı aranmaz.

c) Lisans öğrenimlerini İngilizce dışında bir dilde yapan mezunlardan ise en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarının alınmış olması gerekir.

d) Bilimsel başarı düzeyleri yüksek lisans programına kabul için yeterli görülen, ancak yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak yüksek lisans öğretimine devam ederler. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans programlarına devam ederler. Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanların program ile ilişiği kesilir.

MADDE 11- a) Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

b) Bu şartları sağlayamayan ancak “Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak” şartını sağlayan;  öğretim dili İngilizce olan doktora programlarına başvuran adaylar bilim sınavına alınır. Bilimsel başarı düzeyleri doktora programlarına kabul için yeterli görülen adaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı'na normal ya da ikinci öğretimde öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı oldukları süre içinde en az İngilizce dil puanını sağlayanlar veya Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfını (yaz okulu dahil) en az 65 ortalama başarı notuyla tamamlayanlar kazandıkları programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak doktora programına devam ederler. Bu şartları sağlayamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda açılacak İngilizce Hazırlık Programı'na kayıtlar sadece Güz döneminde yapılır.

Tablo 2. Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az İngilizce puanları

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı dil Koşulu

MADDE 12- a) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

b) İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek lisans programına ve doktora programlarına başvuran adaylardan Tablo 3’de belirtilen Yabancı Dil Puanlarından herhangi birini almış olmaları gerekir.

Tablo 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında istenen en az İngilizce puanları

 

 

Sağlık Bilimleri Yabancı dil Koşulu

MADDE 13- a) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuran adaylardan Tablo 4’te belirtilen Yabancı Dil Puanlarından herhangi birini almış olmaları gerekir.

Tablo 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az İngilizce puanları

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 14- Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 3. Maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

Mühendislik Anabilim Dallarına başvuracak adayların Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık, Mimarlık Fakültesi/Bölümü veya ilgili alanlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına dört yıllık fakülte/bölüm mezunları da başvurabilir.

Fizik Mühendisliği Anabilim Dalına, Fizik, Matematik ve Fizik Eğitimi Bölümü mezunları da başvurabilir.

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları da başvurabilir.

Biyoloji Bölümüne dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.

Kimya Bölümüne dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.

Matematik Anabilim Dalına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Matematik Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.

Sosyal Bilim Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 15- Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylara, kabul edildikleri takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 3. Maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden  mezun olmalarına,

İşletme Ana Bilim Dalı tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Hukuk Fakültelerinden  mezun olmalarına,

Tarih Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların üniversitelerin Tarih, Tarih Eğitimi ve diğer Sosyal Alanlar bölümleri ile Harp Okulu ve Polis Akademisinden mezun olmaları gerekir.

İşletme, İktisat, Tarih ve Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir veya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda Rehber öğretmen olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir.

İktisat, Uluslar arası Tic.ve Loj., Sosyoloji ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Eğitim Programları ve Öğretim) Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümlerinin Sınıf öğretmenliği  lisans derecelerini almış olmaları veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışıp lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü matematik öğretmenliği/eğitimi; Ortaöğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği; Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden lisans derecelerine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 16- Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 3. Maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

 

Anatomi Anabilim Dalı

Yüksek lisans: En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Biyoloji, Fizyoterapi, Temel Tıp Bilimleri Bölümleri ve Yüksek Hemşirelik okulu mezunları başvurabilir.

Doktora: Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakültesi gibi 5 yıllık eğitim veren fakülte mezunları ile Anatomi dalında yüksek lisans diploması olanlar başvurabilir.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilir.

 

Biyofizik Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilir.

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir.

Doktora: Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar başvurabilir.

 

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları başvurabilir.

 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yüksek lisans: İmmünoloji yüksek lisans programına Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

Farmakoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilir.

Doktora: Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilir.

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilir.

Doktora: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans  yapmış olanlar doktora programına başvurabilir.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

 

Hemşirelik Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı : Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programı: Hemşirelik Yüksekokulu,Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olma ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları başvurabilir.

 

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji Yüksek lisans programı ve Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı: Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve  Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora: Tıp Fakültesi mezunları ve Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek lisans programı: Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Eğitim Fakültesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sosyal Hizmet Yüksekokulu mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora programı: Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim  Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı herhangi bir Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans diploması almış  olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar  doktora  programına başvurabilirler.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 17- a) Başvuruları değerlendirmek üzere, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi enstitü müdürünün onayı ile her bir anabilim dalı (bilim dalı) için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur. Jüri üyeleri öğretim üyelerinden ya da doktoralı öğretim görevlilerinden oluşur. Başvuruları değerlendirmesi, sınavlar ve adayların ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmeleri Jüri tarafından yapılır.

b) Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır.  Ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

c) Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır. Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır.  Ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

d) Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Doktora programı için değerlendirmede ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40’ı, yüksek lisansı olanların ise lisans not ortalamasının %20’si ile yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10'u dikkate alınarak, toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır. Giriş puanının eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 18- Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar:

Kontenjanlarının belirlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Başvuruları değerlendirmek üzere, enstitü müdürü tarafından kontenjan talep eden anabilim dalı başkanlarının da görüşü alınarak 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.

Ülkesinin resmi dili İngilizce olan veya anadilinin İngilizce olduğunu belgeleyen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar için dil şartı aranmaz. Diğer öğrencilerin başvuru yaptıkları program için gerekli olan ve MADDE 10-11-12-13’de verilen dil şartlarını sağlamaları gerekir.

Doktora programlarına başvuru yapan öğrencilerden bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak başvurduğu program için zorunlu olan en az İngilizce puanı sağlamayan adaylar Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak lisansüstü öğretimine devam ederler. Bir yıl içerisinde bu şartları sağlayamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapanların TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan almaları veya Türkçe bildiğini belgelemeleri veya anadilinin Türkçe olduğunu belgelemeleri, ya da Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmesi Jüri tarafından yapılır. Değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50 si, lisans notunun %25 i ve dosya değerlendirmesi sonucu verilecek notun %25’i alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. 

ALES ya da eşdeğeri belgesi olmayan adaylar usul, esas ve içeriği enstitü anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü kurulları tarafından belirlenecek yazılı sınava alınarak 100 tam not üzerinden almış olduğu puan ALES sınav notuna eşdeğer olarak değerlendirilir. Adayların ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

ALES ya da eşdeğeri belgesi olmayan adaylara dosyaları üzerinden ön değerlendirme yapılarak programa kabul yazısı gönderilebilir.

 

Kabul ve Kayıt

MADDE 19- Lisansüstü eğitim-öğretimine başlayacak öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür. Kabul işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a)     Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanan sonuçlar ilan edilir ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına iletilir.

b)    Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Geçerli mazereti olan öğrencilerin kayıtları enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirtilen süreler dışında da yapılabilir.

c)     Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her akademik yarıyıl/dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Lisansüstü eğitiminde kayıt yenileme; öğretim harcı yatırılarak ve ders alma aşamasında ders(ler)e, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine kayıt yapılarak gerçekleştirilir.

 

Tez tamamlama süreleri

MADDE 20- a) Enstitümüzde tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en erken 4 yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

b) Enstitümüzde doktora yeterlik yazılı sınavında başarılı olan bir öğrencinin, yeterlik sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren en erken 4 yarıyıl sonra, yönetmelikte belirtilen diğer hükümleri sağladığı ve doktora tezini tamamlamak için gerekli olan şartları yerine getirdiği takdirde  doktora tez jürisi kurulabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı yeterlik sınavı

MADDE 21- a) Normal ve İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı sonunda öğrenci, danışmanının gözetiminde hazırlamış olduğu seminer çalışmasını sunar. Hazırlamış olduğu seminerin posterini hazırlayarak ilgili enstitüye elektronik dosya olarak iletir. Bu posterlerin ilgili enstitünün web sayfasında yayınlanır.

 

Danışman atama kriterleri

MADDE 22-a) Yüksek lisans tez danışmanları öğretim üye veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

b) Doktora tez danışmanı doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora öğrencisine danışmanlık yapacak Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin kontenjan talebinde bulunabilmesi için en az bir yüksek lisans öğrencisini mezun etmiş olmasına ve aşağıdaki ölçütlerden en az birini sağlaması gerekir;

                               1)    SCI veya SCI expanded tarafından taranan dergilerde doktora sonrası yayınlanmış en az 2 adet yayınının bulunması gerekir.

                               2)    TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje tamamlatmış olması gerekir.

                               3)    Ulusal ya da uluslar arası TÜBİTAK, TÜBA vb. bilimsel ve saygın bir kurum ya da kuruluştan ödül almış olması gerekir.

                               4)    Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış en az 1 patent sahibi olması gerekir.

Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip (araştırma görevlisi hariç) olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

 

Doktora Yeterlik Sınavı

MADDE 23- a) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılışıyla ilgili usul ve esaslar ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Ulusal ve Uluslar arası ortak programlar

MADDE 24- Ulusal ya da uluslar arası Üniversitelerle birlikte açılan ortak lisansüstü programlarda, derslerin değerlendirilmesi, kredi değerleri, akademik takvim, danışman atama, tez tamamlama ve benzeri tüm hususlarla ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ve anlaşmalar çerçevesinde enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile yapılır.

Tez Tamamlama Ölçütleri

MADDE 25- İlgili enstitü kurulu tezlerin tamamlanmasıyla ilgili kongre bildirisi, yayın vb. bilimsel kriterler koyabilir.

MADDE 26- Bu esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce senato tarafından ilgili konularda alınmış olan kararlar yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 26- Bu esaslar senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.