• 0342 360 12 00

 

Karar 24. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PRENSİP KARARLARI

 

    1.    Tez Danışmanının Ayrılması

  1. Gaziantep Üniversitesinde görevliyken, Lisansüstü öğrencilerine danışmanlık yapan öğretim üyesinin üniversitemizle bir dönem veya daha uzun süreyle ilişiğinin kesilmesi (hastalık, üniversitemiz dışında görevlendirilmesi vs.) durumunda, öğrencinin talep etmesi halinde, tez danışmanlıkları sona erer. Söz konusu öğrenci yeni danışmanı ile mutabakata varması halinde, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yine aynı tez konusunda çalışmasına devam edebilir.
  2. Öğretim üyesinin emeklilik sebebi ile ayrılmasının zaruri olduğu durumda, öğretim üyesi istediği taktirde, aynı tez konusunda ikinci danışman olarak danışmanlık görevine devam eder.

 

1.      Ders Yükü: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının her birisi için bir öğretim üyesi en fazla 2 farklı ders koduna sahip ders önerisinde bulunabilir ve kayıtlardan sonra fiilen her bir programda en fazla 2 farklı koda sahip ders verebilir.

 

2.      Tez danışmanı Değişikliği: İlgili enstitü ana bilim dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilebilir. Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez çalışması yapabilmesi için danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin onayı gereklidir.

 

3.      Tez Danışmanlığı:

 Eğitim Bilimleri  Enstitüsünde bir öğretim üyesinin eş zamanlı olarak 4 doktora tezi, Yüksek Öğretim Kurulunu nun yayınladığı Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri kapsamında aktif ve pasif ayrımı olmaksızın en fazla 12  lisansüstü öğrenci  tezi  yönetebilir.

 

4.      Ders Alma: Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

 

5.      Ders Muafiyeti: Bir diploma için kullanılmamış olması şartıyla bir öğrenci; Enstitüye kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı derslerden, danışmanı ve ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa ders saydırması yapılarak muaf tutulabilir. Ancak, saydırılacak derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

 

6.      Uzmanlık alanı Dersi ve Tez Kaydı: Öğrenciler sadece birinci tez danışmanının Uzmanlık alanı dersine ve Tezine kayıt yaptırabilirler.

 

 

 

7.      Doktora Programı Tez Tamamlama Kriterleri: Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 27. Maddesinde açıklandığı üzere doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

 

1. Bilime yenilik getirme,

 

2. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

 

3. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

 

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Bu çerçevede, Doktora programını tamamlayabilmesi için bir öğrencinin aşağıdaki bilimsel faaliyet türlerinden en az birini gerçekleştirmiş olması beklenir:

 

i)        Tez çalışmasından çıkan ve doktora öğrencisinin birinci isim olduğu bir makalenin ilgili alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergide yayınlanmış olması 

 

ii)      Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş yurtdışı araştırma projeleri,

 

iii)    Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş resmi kurumlara ve özel sektöre ait yurtiçi araştırma projeleri.

 

(ii ve iii kriterlerinin geçerliliği için, proje konusunun tamamının veya bir kısmının tez konusu ile ilgili olma ve öğrencinin projede araştırmacı olarak bulunma şartı aranır.)

 

 

8.      Ders dönemi süresi: Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrencilerin en az aşağıda belirtilen süre zarfınca ders almaları zorunludur. İlgili süreler tamamlanmadan öğrenci teze başlayamaz ya da yeterlik sınavına giremez.

 

a.      Bilimsel Hazırlık programı için 1 yarıyıl

 

b.      Yüksek lisans programı için 2 yarıyıl

 

c.       Doktora programı için 3 yarıyıl

 

d.      Bütünleşik doktora programı için 5 yarıyıl

 

e.       Bilimsel hazırlık verilen bütünleşik doktora programı için 6 yarıyıl

 

9.      Tez dönemi süresi: Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin tez tamamlama süreleri Yüksek Lisans yapanlar için asgari 6 (altı) ay ve Doktora yapanlar için asgari 18 (on sekiz) aydır. (bu süre başarılı olunan doktora yeterlilik sınavından sonra başlayacaktır.) Öğrencilerin bu sürelerden önce tez savunmasına girmesi mümkün değildir.

10.  Alınan Prensip Kararları halen bir lisansüstü programa kayıtlı olan, zorunlu kredili derslerini tamamlamamış adaylar için uygulanacaktır. Zorunlu kredili derslerini tamamlamış öğrenciler Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından alınan ilgili prensip kararlarına tabi olacaktır.