• 0342 360 12 00

Eğitim Programları ve Öğretimi

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte olup öğrenim dili Türkçedir. Lisansüstü düzeyde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının amacı; eğitim sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne katkılar sunabilen, eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecine aktif olarak katılan, eleştirel ve yaratıcı düşünerek yeni bilimsel bilgiler üretebilen, etkili öğretme-öğrenme süreçleri tasarlayabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan bireyler yetiştirmektir.

Anabilim dalında; 1Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel bulunmaktadır. Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında şuan doktora programında 25 ve tezli yüksek lisans programında 31 öğrenci eğitim görmektedir.

 Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının temel amacı alanda çalışan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve  becerilerini artırmaktır. Bu amaçla programdaki öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır. Öğrenciye psikolojik danışma alanında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek programın hedefleri arasındadır.

Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da    son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır. 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının amacı; eğitim ve öğretim kurumları için akademik donanıma ve bilimsel bakış açısına sahip okul yöneticisi, eğitim denetmeni ve öğretim elemanı yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan personelin mesleki yeterliliklerini sağlamak ve geliştirmek, geliştirilen projelerle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek ve alanyazına bilimsel ve özgün araştırmalarla katkıda bulunarak kuramsal bilginin gelişmesini sağlamaktır.

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı:    Prof.Dr. Zeynep HAMAMCI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Sekreteri:  Elif BİÇER ÇİÇEK

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Ders adı                                                                                                                              Kredi                    AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           8

EB900-951   Uzmanlık Alanı                                                                                        0                           0          

EB698          Doktora Tezi                                                                                               0                           0

 

Ders kodu            Ders adı                                                                                              Kredi                 AKTS

EB666                   Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular                    3                           10

EB669                   Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları                                 3                           10

EB671                   Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme                                                   3                           10

EB672                   Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları                                   3                           10

EB674                   Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması                                         3                           10

EB698                   Doktora Tezi                                                                                          0                           20

EB900                   Uzmanlık                                                                                                0                           10

EB952                   Seminer                                                                                                  0                           10

EB665                   Bilişsel Davranışçı Terapiler                                                              3                           10

EB667                   Aile ve Evlilik Danışmanlığı                                                                3                           10

EB668                   Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar                                    3                           10

EB670                   Nitel Araştırma Yöntemleri                                                                3                           10

EB673                   Kariyer Danışmanlığı ve Uygulaması                                              3                           10

 

 

 

Ders İçerikleri

 • EB666 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular                                                                      

Ders aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar.Danışmanlıkta yer alan profesyonel roller.Psikolojik danışma ve rehberlikte eğitim ve süpervizyon. Psikolojik danışma ve rehberlikte araştırma ve değerlendirme. Psikolojik danışma ve rehberlikte konsültasyon (müşavirlik) Psikolojik danışma ve rehberlik anlayışında uluslar arası bakış açıları.. Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik). PDR uygulamalarında etik ve yasal konular. Zor danışanlarla psikolojik danışma

 • EB669 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları                                                  

Öğrencilerin çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

 • EB671 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme  

Psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan kişilik testleri, ilgi envanterleri ve anketler gibi  ölçme araçların geliştirilmesi.

 • EB672 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları                                                

Bu derste, öğrencilere eğitimle ilgili araştırmalar için gerekli istatistiksel kavramlar ve teknikler konusunda kapsamlı bilgiler sunulur.

 • EB674 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 

Bu derste öğrenciler 14 grup oturumunu (küçük eğitimsel, ya da kişisel gelişim grubunu) yürüteceklerdir.

 • EB900-951 Uzmanlık Alanı 

Doktora öğrencilerine, doktora programı kapsamı dışında kalan çağdaş gelişmeler veya özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, öğrencilerle doktora çalışmalarıyla  ilgili sorunları tartışır ve onları araştırma alanlarında yeni düşünceler üretecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı, sosyal bilimler alanındaki araştırmaları zenginleştirmek ve bu alanda ortaya çıkan en son gelişmeleri değerlendirmektir. 

 • EB698 Doktora Tezi

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp, tamamlanması.

 • EB665  Bilişsel  Davranışçı Terapiler

Çözüm odaklı tedavi ve bilişsel davranışçı tedavi modelleri uygulaması ve teorisi konusunda eğitim verme. Bu yaklaşım yoluyla değerlendirme, müdahale ve kendini yönetme stratejileri vurgulanacak. İnsanın problemlerine bilişsel davranışçı tekniklerin uygulanması.

 • EB667 Aile ve Evlilik Danışmanlığı                    

Dünyada ve Türkiye’de aile ve evlilik danışması, evlilik ve aile danışmasındaki araştırma metodları, evlilik ve aile danışmasındaki yenilikçi yaklaşımlar, evlilik ve aile danışmasının analizi, evlilik ve aile danışmasına dayalı bilişsel davranışçı ve gerçeklik terapisi, evlilik ve aile danışmasındaki değerlendirme, vaka formülasyonu ve evlilik ve aile danışmasındaki kavramlaştırmalar.

 • EB668 Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar                                                   

Öğrencilerin psikolojik danışmada yeni akımlar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

 • EB670 Nitel Araştırma Yöntemleri           

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kullanılması ve rapor yazma süreci.

 • EB673 Kariyer Danışmanlığı ve Uygulaması 

Meslek danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hedefler, teknikler, teoriler. Meslek

danışmanlığında kullanılan ölçme araçları. Mesleki testleri uygulama