• 0342 360 12 00

Eğitim Programları ve Öğretimi

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte olup öğrenim dili Türkçedir. Lisansüstü düzeyde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının amacı; eğitim sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne katkılar sunabilen, eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecine aktif olarak katılan, eleştirel ve yaratıcı düşünerek yeni bilimsel bilgiler üretebilen, etkili öğretme-öğrenme süreçleri tasarlayabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan bireyler yetiştirmektir.

Anabilim dalında; 1Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel bulunmaktadır. Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında şuan doktora programında 25 ve tezli yüksek lisans programında 31 öğrenci eğitim görmektedir.

 Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının temel amacı alanda çalışan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve  becerilerini artırmaktır. Bu amaçla programdaki öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır. Öğrenciye psikolojik danışma alanında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek programın hedefleri arasındadır.

Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da    son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır. 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının amacı; eğitim ve öğretim kurumları için akademik donanıma ve bilimsel bakış açısına sahip okul yöneticisi, eğitim denetmeni ve öğretim elemanı yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan personelin mesleki yeterliliklerini sağlamak ve geliştirmek, geliştirilen projelerle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek ve alanyazına bilimsel ve özgün araştırmalarla katkıda bulunarak kuramsal bilginin gelişmesini sağlamaktır.

 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Program Geliştirme
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanlarına ait lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Matematik eğitimi programı zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Anabilim dalının amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimiz için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Anabilim dalının vizyonu kısaca eğitim alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Misyonu ise eğitimin değişik alanlarında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

Matematik Eğitimi alanına ilişkin dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

EB 641 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Desenleme (3-0)3

Sosyal Bilimler ve eğitimde araştırmaların desenlenmesi, istatistik yöntemlerin farklı desenlerde (betimsel, çıkarımsal-(inferential), ve nitel) kullanılması; Örnek olay. Aksiyon ve boylamsal araştırma örneklerinin incelenmesi; delphi yöntemi. Kaynak göstermede yöntemler ve APA formatı, tez sürecinin kurgulanması ve yönetiminde yaklaşımlar.

EB 642 Eğitim Araştırmaları (3-0)3

Eğitim yönetimi, program geliştirme, psikolojik danışma ve rehberlik gibi alanlardaki bazı çağdaş eğitim araştırmalarının kritiği ve derinlemesine incelenmesi.

EB 643 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel donanım ve seçimi, artan iş gören etkililiği, iş doyumu, iş görenin gelişimi, performans değerlendirmesi, güdülenme, iletişim, iş ahlakı, şikayet ve disiplin, güvenlik ve teşvikler.

EB 644 Denetim Teknikleri (3-0)3

Çeşitli düzeydeki bakanlık denetçilerinin katılımıyla, Türk okullarındaki denetim sisteminin ve sorunlarının tartışılması. Denetçilerle birlikte çeşitli eğitim kurumlarının ziyaret edilmesi.

EB 645 Eğitim Finansmanı (3-0)3

Temel maliyet kuramları ve bunların eğitimle ilişkisi. Eğitimde nitelik sorunu. Eğitimin finansman kaynakları. Genel bütçe ve eğitime ayrılan paylar. Öğrenim harçları ve katkı payları.

EB 646 Karşılaştırmalı Yüksek Öğretim (3-0)3

Çeşitli ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmesi; tarihsel gelişimleri ve uygulamalar. Amaçlar, örgütlenme ve yönetim yönündün benzerlikler ve farklılıklar.

EB 647 Türk Yükseköğretim Sisteminde Güncel Sorunlar (3-0)3

Ulusal ve uluslararası değişme ve gelişmeler ışığında Türk yükseköğretim sisteminin incelenmesi; eğitim politikası belirleme; öğrenci kabulü, üniversitelerin temel işlevleri (öğretme, araştırma ve topluma hizmet), öğrenci ve personel yönetimi ve kurumsal değerlendirme.

EB 648 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

Eğitim iş görenlerinin seçimi, eğitim, terfi ve denetimlerini belirleyen politika ve yasal düzenlemeler. Bürokrasilerde otorite ve güç kavramları; hiyerarşik yapılanma ve ilişkiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda eğitim iş görenleri ile ilgili düzenlemeler ve kurallar. Önşart: EB 643

EB 649 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunları (3-0)3

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana eğitim planlamasının işleyişi ve sorunlarının tartışılması. Beş-yıllık planlar, eğitim planlaması ve uygulamalar.

EB 650 Eğitim Programları: Kuram ve Araştırmalar (3-0)3

Program geliştirme kuramlarının incelenmesi ve çeşitli eğitim sistemlerinde programların yönetimi ve araştırmaların karşılaştırılması.

EB 651 Öğretim: Kuram ve Araştırmalar (3-0)3

Öğrenme sürecinde öğretim ve araştırma kuramları, düşünme süreci ve bir öğrenme kuramına katkıda bulunan diğer değişkenler.

EB 652 Eğitim Programları ve Toplum (3-0)3

Eğitim sistemi için toplumsal ve felsefi bir kaynak çerçevesi, bunun toplumla ilişkisi ve program geliştirmenin işlevi üzerindeki etkileri.

EB 653 Ortaöğretim Programları (3-0)3

Seçilmiş konuların tanımlanması ve deneysel olarak incelenmesi, Türkiye'de ortaöğretim programlarındaki sorunlar, konular ve yenilikler.

EB 654 Öğretmen Yetiştirme (3-0)3

Öğretmen nitelikleri ve geliştirilmesi. Öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması, personel yetiştirmenin tarihsel gelişimi ve çeşitli uygulamaların incelenmesi.

EB 655 Eğitim Teknolojisi ve Kitle İletişim Sistemleri (3-0)3

Eğitim teknolojisinin doğası; eğitim süreçleri ve materyalinin planlanması, yönetimi ve değerlendirmesine dönük karşılaştırmalı sistem yaklaşımları.

EB 656 Çağdaş Türk Eğitim Sistemi (3-0)3

Türk eğitim sisteminin analizi; temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimi etkileyen sosyo-ekonomik etmenler. Okul yönetimi; örgütlenme; öğretim programları ve öğrenci hizmetleri.

EB 657 Eğitimde Alan Çalışması (1-2)3

İleri düzeydeki öğrenciler için pratik deneyimler. Eğitim-öğretim ortamlarındaki önemli sorunların tanımlanması. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle güncel sorunların tartışılması ve çözüm önerileri

EB 658 Okul ve Toplum (3-0)3

Ekonomi, politika, kültür, teknoloji ve nüfus gibi toplumsal alt sistemlerle eğitim arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Özellikle okul ile aile, cinsiyet, ırk, din, bölgecilik ve toplumsal sınıf arasındaki ilişkinin analizi.

EB 659 Eğitim Alanında Değişmeler ve Yeni Yaklaşımlar (3-0)3

Eğitim sistemleri ve felsefelerine yansıyan demografik, ekonomik, sosyokültürel ve teknik değişme ve gelişmelerin Türkiye'deki durum da dikkate alınarak incelenmesi.

EB 661 Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri (3-0)3

Kuramsal veriler ışığında genel öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi. Çeşitli eğitim felsefeleri ile öğretim yöntemleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi. Program ve yöntem seçimi arasındaki ilişki. Öğretim ortam ve düzeylerine göre öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilme ilkeleri. Küçük ve büyük gruplarda ve zaman sınırlı programlarda verimliliği artıracak çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri. Kalıcı izli ve nitelikli öğrenmede beyin uyumlu yöntemlerin önemi. Örnek olay inceleme yöntem ve tekniklerin tartışılması.

EB 662 Avrupa Yükseköğretim Alanı ve İşbirliği Süreçleri (3-0)3

Avrupa yükseköğretim işbirliği süreçlerinin oluşumunu sağlayan Sorbon, Bologna ve Lizbon Deklarasyonları. Avrupa Yükseköğretim Alanını Gerçekleştirme girişimleri (Berlin 2003). Avrupa Birliği ülkeleri arasında yükseköğretimde işbirliği olanakları. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS). Erasmus programının amacı ve işleyişi. Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimde kalite standartları, akademik değerlendirme ve akreditasyon

EB 698 Doktora Tezi (kredisiz)

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp, tamamlanması.

EB 700-750 Seminer (2-0) kredisiz

Anabilim dalındaki çeşitli konularla ilgili bağımsız çalışma. Çalışmaların bölümde düzenlenen seminerde sunulması ve tartışılması.

EB 665 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (3-0)3

Çözüm odaklı tedavi ve bilişsel davranışçı tedavi modelleri uygulaması ve teorisi konusunda eğitim verme. Bu yaklaşım yoluyla değerlendirme, müdahale ve kendini yönetme stratejileri vurgulanacak. İnsanın problemlerine bilişsel davranışçı tekniklerin uygulanması.

EB 666 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular (3-0)3

Ders aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar.Danışmanlıkta yer alan profesyonel roller.Psikolojik danışma ve rehberlikte eğitim ve süpervizyon. Psikolojik danışma ve rehberlikte araştırma ve değerlendirme. Psikolojik danışma ve rehberlikte konsültasyon (müşavirlik) Psikolojik danışma ve rehberlik anlayışında uluslar arası bakış açıları.. Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik). PDR uygulamalarında etik ve yasal konular. Zor danışanlarla psikolojik danışma

EB 667 Aile ve Evlilik Danışmanlığı    (3-0)3

Dünyada ve Türkiye’de aile ve evlilik danışması, evlilik ve aile danışmasındaki araştırma metodları, evlilik ve aile danışmasındaki yenilikçi yaklaşımlar, evlilik ve aile danışmasının analizi, evlilik ve aile danışmasına dayalı bilişsel davranışçı ve gerçeklik terapisi, evlilik ve aile danışmasındaki değerlendirme, vaka formülasyonu ve evlilik ve aile danışmasındaki kavramlaştırmalar.

EB 668Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar (3-0)3

Öğrencilerin psikolojik danışmada yeni akımlar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

EB 669Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları (3-0)3

Öğrencilerin çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

EB 670 Nitel Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kullanılması ve rapor yazma süreci.

EB 671Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme (3-0)3

Psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan kişilik testleri, ilgi envanterleri ve anketler gibi ölçme araçların geliştirilmesi.

EB 672 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları (3-0)3

Bu derste, öğrencilere eğitimle ilgili araştırmalar için gerekli istatistiksel kavramlar ve teknikler konusunda kapsamlı bilgiler sunulur.

EB 673 Kariyer Danışmanlığı ve Uygulaması (3-0)3

Meslek danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hedefler, teknikler, teoriler. Meslek danışmanlığında kullanılan ölçme araçları. Mesleki testleri uygulama

EB 674 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (2-2)3

Bu derste öğrenciler 14 grup oturumunu (küçük eğitimsel, ya da kişisel gelişim grubunu) yürüteceklerdir.

EB 675 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler    (3-0)3

Bir bilim dalı olarak eğitim yönetiminin evrimi ve gelişimi. Eğitim yönetimi alanındaki çağdaş gelişmelerin kuram ve uygulama bakımından tartışılması ve eleştirilmesi. Bu gelişmelerin ülkemiz eğitim sistemine yönelik yansımalarının incelenmesi. Okullarda otorite ve yönetsel davranış. Öğrenen bir örgüt olarak okul. Okullarda örgüt kültürü ve iklimi. Okullarda çatışma ve yönetimi. Okullarda liderlik: öğretimsel, dönüşümcü ve dağıtılmış liderlik yaklaşımları. Eğitimde hesap verebilirlik ve okul etkililiği. Okullarda iletişim ve karar verme süreçleri.

EB 676 Eğitimde Etik (3-0)3

Etik ve ahlak kavramları ve aralarındaki ilişki. Etik kuramları. Örgütsel etik ve örgütlerin toplumsal sorumluluğu. Yönetimde etik. Meslek kavramı ve meslek etiği. Çeşitli alanlarda (tıp, spor, bankacılık, medya) etik değerler ve ilkeler. Eğitimde etik: öğretmenlik etiği. öğrenci hak ve sorumlulukları, veli hak ve sorumlulukları. Eğitim yönetiminde ve denetiminde etik karar verme ve etik yargılama. Örnek olay incelemeleri.

EB 677 Uzaktan Eğitim ve Yönetimi (3-0)3

Uzaktan eğitim kavramı ve uygulama biçimlerinin (web tabanlı, radyo/televizyon yoluyla, basılı materyal yoluyla vb.) incelenmesi. Yönetim süreçleri bağlamında dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarının analiz edilmesi. Yüz yüze ve uzaktan eğitim arasındaki farklılıkların yönetimsel bağlamda ortaya konulması. Uzaktan eğitimdeki yönetsel sorunların tespiti ve sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi.

EB 678 Çağdaş Eğitim Denetimi (3-0)3

Eğitim denetiminin tanımı. Eğitim denetiminin ilkeleri. Eğitim denetiminin tarihsel gelişimi. Eğitim denetiminin önemi. Eğitim denetimini etkileyen faktörler. Çağdaş eğitim denetimi yaklaşımları: Öğrenen merkezli yaklaşım, gelişimsel yaklaşım, öğretme-merkezli denetim, klinik denetim, sanatsal denetim, gelişimsel denetim, çoklu denetim. Denetim stilleri: Otoriter, liberal, işbirlikçi ve sinerjik. Denetim sisteminin geleceği.

EB 679 Öğretimsel Denetim    (3-0)3

Öğretimsel denetimin tanımı ve aşamaları. Denetmenlerin fonksiyonları ve görevleri. Denetmenlerin müfredat geliştirme görevleri. Denetimsel teknikler. Sınıf etkinlikleri ve öğretimin geliştirilmesine yönelik denetim. Çalışanların mesleki gelişimine yönelik denetim. Öğretmen performansını ölçme. Denetmenlerin denetime yönelik mesleki sorumlulukları. Öğretimsel denetimde liderlik. Öğretimsel denetimde değerlendirme ve değişme. Gelecekte öğretimsel denetim yaklaşımları ve uygulamaları.

EB 680 Özel Öğretim ve Alternatif Okul Modelleri (3-0)3

Özel öğretimin sosyal bir ihtiyaç olarak gelişimi ve kuramsal arka planı. Özel öğretimin ekonomi politiği. Neoklasik ve neoliberal ekonomik görüşlere göre özel öğretim/eğitim hizmetleri piyasasının düzenlenmesi ve işleyişi (Eğitim hizmetlerinin sunulmasında hakkaniyet ve eşitlik, yatay hakkaniyet ve dikey hakkaniyet vb.). Eşitliğin ölçümü-Tip I eşitsizlik ölçümleri; yüzdelik karşılaştırma, GINI katsayısı ve Lorenz eğrisi, Mcloone endeksi. Tip II eşitsizlik ölçümleri; eğitim katsayısı, esneklik katsayısı, ilişki katsayısı. Okul seçme özgürlüğü ve okul etkililiği ilişkisi bağlamında serbest piyasa ekonomisinde eğitim hizmetlerinin sunulmasının sorunları ve fırsatları. Alternatif okul örnekleri.

EB 681 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi (3-0)3

Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini belirli ölçütler bakımından karşılaştırmak ve eğitim yönetimi konusunda global bir bakış açısı kazandırmak. Bu çerçevede, örgütsel amaç, yapı, süreç, insan kaynakları ve iklim boyutlarında eğitim sistemlerinin benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konularak anlaşılmasını sağlamak. Türk Eğitim Yönetimi sisteminin seçilen diğer ülke sistemleri bakımından görece üstünlükler ve yetersizliklerinin saptanmasına katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslar arası ilgili örgütlerin eğitim sistemlerine ilişkin raporların incelenmesi.

EB 682 Okullarda Örgütsel Davranış (3-0)3

Örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikâyetler (İş ile ilgili şikâyetler, davranış bozuklukları, işe devamsızlık sorunu ve personel devri, monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları). Birey-örgüt uyumu. Kişilik ve değerler. Duygular ve duygu durumları. Tutumlar ve iş tatmini. Örgütlerde disiplin ve disiplinin gerçekleşmesi. Örgütsel sosyalizasyon. Örgütsel çatışma ve müzakere. Okullarda işlev bozuklukları. Kişisel gelişim eğitimleri (Güvenli davranış, iş yerinde protokol, nezaket ve görgü kuralları vb.).

EB 683 Karşılaştırmalı Eğitim/Avrupa eğitim sistemleri    (3-0)3

Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, Sosyal ve ekonomik gelişmeleri göz önüne alınarak seçilmiş çağdaş ülkelerin eğitim politikalarına ve uygulamalarına genel bir bakış. Merkezden yönetimli eğitim sistemleri ( Türkiye ve Fransa), yerel yönetimli eğitim sistemleri ( İngiliz, Alman ve Amerikan), hem merkezi hem yerel yönetimli eğitim sistemleri (Japonya, Finlandiya, Norveç) karşılaştırmaları.

EB 684 Sosyal Psikoloji    (3-0)3

Sosyal psikoloji nedir, sosyal psikoloji çalışmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, sosyal etki ve uyma, tutum ve tutum değiştirme kuramları. Sosyal çevreyi algılama, şemaların rolü ve etkileri, iletişim, beden dili ve önemi, sebep atfetme teorileri, özsaygı, özsaygıyı korumakta kullanılan yöntemler, tutumlar ve tutum değiştirme, ikna konuşmaları ve ikna faktörleri, reklamcılık, bilinçaltı reklamcılık ve etkileri.

EB 685 Bilgi Sosyolojisi    (3-0)3

Bilgi sosyolojisinin temel kavramları, bilgi sosyolojisinin temel konuları, bilgi sosyolojisinin metodu, bilgi sosyolojisinin öncüleri, İbn Haldun, F. Bacon, Aydınlanma filozofları, A.Comte, E. De Roberty, K.Marx, E.Durkheim, K. Mainheim, M. Scheler, Sorakin, Guritch, günümüz bilgi sosyolojisi, bilgi ve toplum ilişkileri, bilgi teorileri, günümüz bilgi anlayışları.

EB 686 Sosyoloji Teorileri    (3-0)3

Sosyolojik teorinin doğuşu, tarihsel sosyoloji, sosyolojik teoride pozitivist kuram, ilerleme ve gelişme kuramları I, II, sosyolojist kuramlar, organik teoriler, çatışma kuramları, diyalektik modeller, fonksiyonalizm, yapısalcılık, klasik sosyoloji teorilerinin eleştirisi, klasik sosyolojinin düşünürleri çağdaş sosyoloji teorileri ve metinleri, klasik ve çağdaş sosyolojinin yöntem anlayışları ve yöntem tartışmaları, klasik ve çağdaş sosyolojinin toplumsal gerçekliği yorumlamaları ve paradigmaları, çağdaş sosyolojinin temsilcileri.

EB 687 Bilgi Felsefesi    (3-0)3

Epistemoloji nedir, bilgi felsefesinin konusu, bilgi felsefesinin temel kavramları (suje, obje, doğruluk, gerçeklik, temellendirme), bilgi felsefesinin temel soruları, bilgi felsefesinin temel problemi, rasyonalizm, empirizm, kritisizm, sezgicilik, pozitivizm, analitik felsefe, pragmatizm,fenomenoloji, bilgi türleri: günlük bilgi, gelenek ve görenek bilgisi, düzmece bilgi, politik bilgi, sanatsal bilgi, bilimsel bilgi, dinsel bilgi ve felsefi bilgi.

EB 688 Eğitimde Yapılandırmacılık    (3-0)3

Yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilgi ve gerçeğin yapılandırmacı yorumu, yapılandırmacılık ve felsefi temelleri, yapılandırmacığın farklı türleri ve yorumları, yapılandırmacı öğrenme kuramına göre öğretme ve öğrenme, yapılandırmacılık temelli eğitim programları ve eğitimde yapılandırmacı modeller, yapılandırmacı eğitim programlarında ölçme değerlendirme, yapılandırmacılığın güncel sorunları.

EB 689 İnsan Hakları Eğitimi    (3-0)3

İnsan hakları kavramı, temel hak ve özgürlükler, insan haklarının tarihsel gelişimi, I, II ve III. kuşak haklar ve önemi. İnsan hakları eğitiminin tanımı, önemi ve gerekliliği, temel hak ve özgürlüklerle ilgili farkındalık oluşturulması, insan hakları bilincinin oluşturulması, formal ve informal insan hakları eğitimi, formal insan hakları eğitiminin bileşenleri ve kapsamı, insan hakları eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, insan hakları eğitiminde eğitim programlarının önemi, Avrupa ve Türkiye’ de insan hakları eğitimi.

EB 690 Demokrasi Eğitimi    (3-0)3

Demokrasi ve temel kavramları, demokrasi bilinci oluşturma, Türkiye ve Avrupa’ da demokrasi eğitimi, demokrasi ve eğitim, demokrasi kültürü, demokrasi bilinci oluşturmada eğitim programlarının önemi, demokrasi bilinci konusunda program hazırlanırken dikkat edilecek hususlar, demokrasi eğitimi için yöntem ve teknikler, demokrasi eğitimi için örnek program tasarımı geliştirme.

EB 691 Eğitimde İhtiyaç Analizi    (3-0)3

Eğitim ihtiyaç analizi ve amacı, eğitim ihtiyaç analizinin programı geliştirme sürecinde yeri ve önemi, eğitim ihtiyaç analizinin kullanım alanları, eğitim ihtiyaç analizinde süreçler, eğitim ihtiyaç analizi yaklaşımları, ihtiyaç analizi teknikleri, eğitim ihtiyaç analizinin faydaları.

EB 692 Uzaktan Eğitim ve Program Geliştirme    (3-0)3

Uzaktan eğitim ve temel kavramları, uzaktan eğitimin özellikleri ve türleri, uzaktan eğitimin tarihçesi, Türkiye’ de uzaktan eğitim ve program geliştirme çalışmaları, uzaktan eğitim için program geliştirme süreci ve temel bileşenleri, uzaktan eğitim için örnek program tasarımı geliştirme.

EB 693 Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları (3-0)3

Kuramsal veriler ışığında genel olarak öğrenme kurumlarının incelenmesi. Program ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Öğretim ortam ve düzeylerine göre öğrenme stratejilerinin seçilme ilkeleri. Öğrenme kuramlarının uygulanmasını etkileyen etmenler.

EB694 Psikometri (3-0)3

Klâsik test kuramı; madde ve test istatistikleri; madde istatistiklerini test istatistiklerine bağlayan formüller ve ulaşabilecekleri en yüksek değerler, gerçek ve hata puanlarının yapısı; klasik modellerin temel denklemleri ve sayıltıları; bileşik testler; geçerlik ve güvenirlik, bunları etkileyen faktörlere bakılacak. Ayrıca bir test parametresi olarak test uzunluğu, test uzunluğunun geçerliğe ve güvenirliğe etkisi; ölçmeyi etkileyen faktörler; klâsik modelin parametrelerinin varyans analizi yoluyla kestirilmesi; şans başarısının madde ve test istatistiklerine etkisi, şans başarısından arıtma yöntemleri içerikte bulunacaktır.

EB 695 Bilgisayarda Çok Değişkenli Analiz Uygulamaları (3-0)3

Çok değişkenlilik kavramı, özetleyici istatistikler, çok değişkenli normal dağılım, ortalamalara ilişkin vektörel karşılaştırmalar, temel bileşenler ve faktör analizi, çok değişkenli varyans analizi, lojistik analiz, kümeleme analizi, kanonik analiz, çok boyutlu tablolar ve bunlara ilişkin uygulamalar.

EB 696 Test Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar (3-0)3

Örtük özellikler kuramı; klâsik test kuramından farklılıkları, temel özellikleri, örtük özellikler kuramına dayalı modeller (normal ogive modeli, lojistik modeller ve Rash modeli). Yeteneğin kestirilmesinde kullanılan en çok olabilirlik ve Bayesian yöntemi ve test ve madde bilgi fonksiyonları, adaptive testler üzerinde durulacaktır.

EB 697 Performans Değerlendirme ve Analizi (3-0)3

Performansın tanımlanması, Eğitimde ve diğer alanlarda performansın ölçülmesi ve ölçülmesinde kullanılabilecek araçlar, performans ölçümlerinde puanlama ve puanlama tutarlılığı, performans puanlanmasında değişkenlik kaynakları, Performans ölçümü ve genellenebilirlik kuramı, performans değerlendirme ve çok değişkenlikli rasch modeline ilişkin uygulamalar.

EB 751-799 Dönem Projesi (0-2) kredisiz

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur

EB 900-951 Uzmanlık Alanı (3-0) kredisiz

Doktora öğrencilerine, doktora programı kapsamı dışında kalan çağdaş gelişmeler veya özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, öğrencilerle doktora çalışmalarıyla ilgili sorunları tartışır ve onları araştırma alanlarında yeni düşünceler üretecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı, sosyal bilimler alanındaki araştırmaları zenginleştirmek ve bu alanda ortaya çıkan en son gelişmeleri değerlendirmektir.