Ders kodu - Ders adı - Kredi - ECTS

İNPİ 501 Kişilik Gelişimi (3-0)3

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

İNPİ 502 Grupla Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler (3-0)3

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

İNPİ 503 Genel Psikoloji (3-0)3

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

İNPİ 504 Kriz Yönetimi (3-0)3

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

İNPİ 505 İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri (3-0)3

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

İNPİ 506 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleriyle Başa Çıkma (3-0)3

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

İNPİ 507 Çocuk ve Ergen Psikolojisi (3-0)3

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları. Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

İNPİ 508 Normal Dışı Davranışlar (3-0)3

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri; DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukluları ve müdahale yöntemleri.

İNPİ 509 Grup Yaşantısı (3-0)3

Bu derste öğrenciler sekiz grup oturumunu (küçük eğitimsel, ya da kişisel gelişim grubunu) yürüteceklerdir. Böylelikle öğrenciler grup oluşturma aşamasından başlayarak bir grubu başlatma, grup sürecini yönetebilme, grupta ortaya konan sorunları çözebilme ve grup liderliği becerileri kazanması sağlanacaktır.

İNPİ 510 Aile ve Yakın İlişkiler Psikolojisi (3-0)3

Bu dersin amacı, öğrencilere yakın ilişkiler psikolojisi ile ilgili başlangıçtan günümüze geniş bir perspektif içerisinde kuramsal gelişmeleri, bilimsel bulguları ve bu bulguların uygulamaya yönelik sonuçlarını güncel tartışmalarla birleştirerek sunmaktır. Bu bağlamda, derste öğrencilerin kendilerinin veya tanıdıklarının deneyimlerinden ve/veya gözlemlerinden yararlanarak kuramla deneyimleri yaratıcı şekillerde birleştirmeleri, bu kombinasyonlardan yeni araştırma soruları üretmeleri beklenmektedir. Temel olarak derste yakın ilişkilerde bağlanma stillerinin rolü, bu stillerin yetişkin bağlanma desenlerinde ve ilişki sonuçlarında etkileri, yükleme stillerinin yakın ilişkilere yansımaları, romantik ilişkilerin başlangıç süreçleri, yakın ilişkilere yönelik bilişsel ve evrimsel kuramlar ile cinsiyet farklılıklarına bu kuramların bakış açıları, yetişkin bağlanma stillerinde kültürün etkileri, yakın ilişkilerde duygusal süreçler, iletişim, iletişimsizlik ve çatışma, çatışmayı çözme süreç ve stilleri, ilişki doyumu, ilişkilerde kıskançlık ve şiddet konuları ele alınacaktır.

İNPİ 511 Yetişkin ve Yaşlılık Psikolojisi (3-0)3

Yetişkinlik dönemi sosyal ve duygusal özellikleri ve yetişkinlik dönemi kuramlarına genel bakış. Yaşlılığa bağlı olarak oluşan değişimler, yaşlılık dönemi sosyal ve duygusal özellikleri ve yaşlılık dönemi kuramlarına genel bakış.

İNPİ 512 Psikodrama (3-0)3

Öğrencilerin bir grup psikoterapi yöntemi olan psikodramayı tanıtmak, teorik ve yaşantısal bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Psikodramanın temel kavramları, temel teknikleri, psikodrama oturumları ve aşamaları hakkında öğrencilerin bilgilenmeleri sağlanacaktır.

İNPİ 513 Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk (3-0)3

Kişiler arası çatışma, çatışmanın doğası, çatışma kaynakları, çatışma yönetimi ve kişiler arası çatışmaların yapıcı-barışçıl-onarıcı yaklaşımlarla yönetme becerisini geliştirme. Problem çözme ve problem çözme becerilerinin kazanılması ve bir problem çözme yöntemi olarak arabuluculuk konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

İNPİ 751-799 Dönem Projesi (2-0) kredisiz

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.