gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Mevzuatlar
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine, 6111 sayılı kanunun 171. ve 172. maddeleri ile 2547 sayılı kanunun 44. ve 46. maddelerinde yapılan değişikliklere ve 173. madde ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 58. maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

c) Enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

f) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta

yeterlik eğitimini,

g) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Gaziantep Üniversite Senatosunu,

h) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

i) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarına BaĢvurulara İliĢkin Esaslar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına baĢvurulara iliĢkin esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

Doktora programlarına baĢvurulara iliĢkin esaslar

MADDE 5 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen

esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına baĢvurulara iliĢkin esaslar

MADDE 6 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanına ek olarak lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(5) İlgili enstitüye, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Temel tıp

bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarına baĢvurulara iliĢkin esaslar

MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel Sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

Lisansüstü programlarının ilanı ve baĢvuru iĢlemleri

MADDE 8 – (1) Enstitülerdeki programlara öğrenci alınıp alınmayacağına, alınacaksa kontenjan tespitine ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu karar Rektörün onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, bu programa kabul edilecek öğrenci sayıları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve enstitülerce belirlenecek diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığına yapılır. Adaylar, başvuru için

gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne iliĢkin esaslar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim

kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerine ek olarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora veya sanatta yeterlik öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile ve programı en az 2.50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Sağlık bilimleri enstitüsünde bilimsel hazırlık programına kabul edilmiş öğrencinin başvurduğu programa başlayabilmesi için en az 60 not ortalaması ile programı tamamlaması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden başarılı olana kadar derslere kayıt yaptırırlar, ancak verilen ek süreler lisansüstü programın azami süresine sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü müdürünün onayı ile bir dönemde en fazla iki lisansüstü derse özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler alacakları dersleri lisansüstü öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerden seçebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiĢ yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ile kabul esasları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek her yarıyıl ilan edilir.

(2) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak ve ilgili programın başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin geldiği üniversitedeki yarıyıl süresinin Gaziantep Üniversitesindekinden farklı olması durumunda, bu öğrenciler için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvurmaları ve her program için enstitü anabilim dalınca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan öğrencinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı yapılır:

a) Doktora programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağlanmış olması,

b) Öğrencinin, ikinci yarıyıl sonu itibari ile en az 6 ders ve 18 kredilik ders yükümlülüğünü tamamlaması ve yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.50 olması,

c) Öğrencinin lisans eğitimi genel not ortalamasının en az 3.00 olması,

ç) Öğrencinin yüksek lisans ortalamasının en az 3.80 olduğu durumda lisans genel not ortalamasının en az 2.70 olması.

(4) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına, enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçebilir.

Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı yapılır.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en erken birinci yarıyılın sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri Senato tarafından belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından kabul edilen ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Öğrencilere, aldıkları her   ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için, aşağıdaki harf notlarından   biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: a)

Puan

Ders notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3,5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2,5

70-74

CC

2.0

60-69

DC

1,5

50-59

DD

1.0

40-49

FD

0.5

39 ve aşağısı

FF

0.0

           

 

4) Eksik notu (I); hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

5) Muaf notu (E); Gaziantep Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan ve en az ders yüküne sayılan dersler için verilir.

6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA); derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

Not ortalamaları

MADDE 15

– (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 16

– (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin veya öğretim elemanının enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyıl sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Ders saydırma

MADDE 17

– (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.

BaĢarı notu, genel not ortalaması ve ders tekrarı

MADDE 18

– (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya yerine enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

(2) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin genel not ortalaması 2.5, doktora öğrencisinin genel not ortalaması ise 3.0 olması gerekir. Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programları, Tez ve Sanatta Yeterlik ÇalıĢması, Diplomalar

Yüksek lisans programları

MADDE 19

– (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 20

– (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan

uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, lisans derslerinden en çok iki tanesi yüksek lisans ders yüküne sayılabilir.

(6) Öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(7) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Tezli yüksek lisans tamamlama süresi

MADDE 21

– (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda yönetmelikte belirtilen diğer hususları da yerine getirerek programı tamamlayamayan öğrencinin intibakı senato tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

(3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Tez danıĢmanı atanması

MADDE 22

– (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanları öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 23

– (1) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde, izlemekte olduğu programın öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir ana bilim dalından veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin intibakı senato tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 24

– (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek unvanı da yazılır.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 25

– (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans ders yükü ve süresi

MADDE 26

– (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman atanıncaya kadar ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi ders yüküne sayılabilir.

(4) Öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre sonunda yönetmelikte belirtilen diğer hususları da yerine getirerek programı tamamlayamayan öğrencinin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

DanıĢman atanması

MADDE 27

– (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başına kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28

– (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına, varsa meslek unvanı da yazılır.

Doktora programı

MADDE 29

– (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) İkinci lisansüstü öğretim programlarında doktora eğitimi yapılmaz.

(4) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora ders yükü

MADDE 30

– (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora öğrencileri lisans dersleri alabilirler, ancak lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Doktora öğrencileri, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(5) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Doktora süresi

MADDE 31

– (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede tamamlayabilecek öğrenciyle ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci on yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması

için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yönetmelikte belirtilen diğer hususları da yerine getirerek programı tamamlayamayan öğrencilerin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

(4) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Tez danıĢmanı atanması

MADDE 32

– (1) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(2) Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının, araştırma görevlisi hariç doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması başarı notu, tez önerisi kabul edilinceye kadar tez danışmanı tarafından, her yarıyıl (P) veya (U) olarak takdir edilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 33

– (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora programına; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin izlediği programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başaramayan öğrencinin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili dersler (S) statüsünde olup, en az CB notu alınması gerekir. Fazladan alınan dersleri yeterlik sınavını başardıktan sonraki en fazla beş yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 34

– (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35

– (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu

değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36

– (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

Doktora diploması

MADDE 37

– (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Sanatta yeterlik çalıĢması

MADDE 38

– (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda sanatta yeterlik programı açılabilir.

Sanatta yeterlik ders yükü

MADDE 39

– (1) Sanatta yeterlik programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Sanatta yeterlik öğrencileri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(3) Sanatta yeterlik öğrencileri lisans dersleri alabilirler, ancak lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 40

– (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

(2) Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği

şekilde sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yönetmelikte belirtilen diğer hususları da yerine getirerek programı tamamlayamayan öğrencilerin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

(5) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

DanıĢman atanması

MADDE 41

– (1) Sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gösteri veya bezeri çalışmaların yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Sanatta yeterlik tezinin veya sergi, proje, resital, konser, temsil, gibi çalışmaların niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik çalışması danışmanları, doktoralı veya sanatta yeterlik çalışması yapmış öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman ve ikinci danışmanı atama ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gösteri veya benzeri çalışmalardan birisine ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması başarı notu, tez önerisi kabul edilinceye kadar tez danışmanı tarafından, her yarıyıl (P) veya (U) olarak takdir edilir.

Sanatta yeterlik çalıĢmasının sonuçlandırılması

MADDE 42

– (1) Sanatta yeterlik tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin intibakı senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 43

– (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

BEġĠNCĠ BÖLÜM

ÇeĢitli ve Son Hükümler

Kayıt, disiplin ve sağlık iĢleri

MADDE 44

– (1) Lisansüstü öğrencilerini ilgilendiren kayıt ve kabul işlemleri, 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği, disiplin işleri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, sağlık işleri 13/7/2004 tarihli ve 25521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45

– (1) 24/06/2010 tarihli ve 27621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46

– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47

– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr